Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan jobbe sammen i grupper?

Gruppearbeid kan være en effektiv måte å lære på. Få tips til hvordan du og de andre elevene i klassen kan jobbe sammen i grupper. Diskuter hva dere kan gjøre for å få gruppearbeidet til å fungere på en god måte.

Oppgave

Del 1: Før du ser filmen

 1. Hvilke positive erfaringer har du med gruppearbeid?

 2. Hva mener du må til for at et gruppearbeid skal fungere? Skriv ned det du mener er de tre viktigste faktorene.

Del 2: Se filmen

 1. Hva sier filmen om fordelene med gruppearbeid?

 2. Hvilke tre typer samtaler forteller eksperten om?

 3. Hva skal til for at dere får til de gode, utforskende samtalene som fører til økt læring?

 4. Hva kan være de største utfordringene med gruppearbeid?

 5. Les gjennom tipsene til gruppearbeid i boksen under. Hvilke to tips tror du er viktigst for å få til et godt gruppearbeid? Begrunn svaret.

Tips til gruppearbeid

Her er noen tips til hva som kan bidra til at gruppa fungerer mer effektivt:

 • en klar rollefordeling – for eksempel en leder, en sekretær, en fagspesialist og så videre

 • et sett felles regler gruppa har blitt enige om

 • et klart, konkret og felles mål

 • en leder som oppmuntrer og instruerer i stedet for å dirigere

 • en klar oppgavfordeling

 • en klar tidsplan

 • god kommunikasjon innad i gruppa

 • et bra miljø der alle støtter hverandre og bidrar konstruktivt

 • tett oppfølging fra læreren

Del 3: Lag klassens regler for gruppearbeid

I grupper:

 1. Hva hadde dere notert i del 1, før dere så filmen? Del med hverandre uten å diskutere.

 2. Oppsummer det som sies i filmen. Hva er de viktigste rådene den gir om gruppearbeid?

 3. Bruk gruppemedlemmenes innspill og det som sies i filmen som utgangspunkt. Diskuter dere fram til det dere mener er de fem viktigste reglene for gruppearbeid. Formuler reglene positivt, slik at de sier hva dere skal gjøre. Unngå regler som sier hva dere ikke skal gjøre. Del med de andre i klassen.

 4. Bli enige om et sett med regler som skal bli klassens regler for gruppearbeid.

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe og Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 27.09.2021

Læringsressurser

Læringsstrategier