Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er et godt læringsmiljø?

Et godt læringsmiljø er en viktig del av skolehverdagen. Hvordan får vi til å skape et miljø som gjør det lettere å trives og lære?

Oppgave 1. Bra læringsmiljø

Del 1: Før du ser filmen

Diskuter med medelev eller i grupper:

 1. Hva er læringsmiljø?

 2. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Bli enige om fem viktige stikkord.

Del 2: Se filmen

 1. Hvorfor er det viktig for læringsmiljøet at elever selv kan være med å bestemme?

 2. Hvordan kan du skape et læringsmiljø der alle opplever at de er med å bestemme? Gi tre konkrete tips basert på det som sies i filmen.

Del 3: Lag en plan for klassen

 1. I grupper: Finn et tiltak som dere kan gjennomføre for å skape et godt læringsmiljø.

  Det kan både være små og store tiltak – alt fra en fest, en klassetur, en felles lunsj eller filmkveld – til å gi hverandre faglig støtte, oppmerksomhet eller positive tilbakemeldinger i klasserommet eller på sosiale medier.

 2. Gjennomfør tiltaket. Dere kan bli enige i klassen om prosjektet skal gå over en, to, tre eller fire uker.

 3. Etter perioden: Hvilket tiltak bidro i størst grad til å skape et godt læringsmiljø? Ha en hemmelig avstemning.

Oppgave 2: Mestre eller prestere?

 1. Forklar forskjellen mellom et prestasjonsorientert og et mestringsorientert læringsmiljø med egne ord og eksempler. Du kan finne bakgrunnsinfo i tekstboksen under.

 2. Tenk deg en skala der et prestasjonsorientert læringsmiljø er helt til venstre og et mestringsorientert læringsmiljø er helt til høyre. Hvor på skalaen vil dere plassere klassens læringsmiljø? Begrunn svaret.

 3. Hvordan kan klassen din bli mer mestringsorientert og mindre prestasjonsorientert? Formuler tre konkrete forslag.

Mestringsorientert versus et prestasjonsorientert læringsmiljø

Vi kan skille mellom et mestringsorientert og et prestasjonsorientert læringsmiljø.

I en klasse med et prestasjonsorientert klima er elevene først og fremst opptatt av å vise det de kan. Hvordan de presterer, er det viktigste, og de flinkeste får mest oppmerksomhet. Elever er opptatt av å sammenlikne seg med hverandre, og de er redde for å feile, fordi det viser at de mangler kunnskap.

I en klasse med et mestringsorientert klima er elevene først og fremst opptatt av å lære og utvikle kunnskapen sin. Det viktigste er elevens egen innsats og å utforske og forstå det hen skal lære. I et slikt klima blir feil sett på som en nødvendig del av det å lære noe nytt.

Forskning viser at elever i et prestasjonsorientert læringsmiljø opplever mer press og stress og har flere negative følelser knyttet til skolen. De elevene som presterer dårlig, blir ekstra sårbare, og det er flere som utsetter oppgaver. Det er også flere elever som ikke søker hjelp hvis de møter utfordringer, og som derfor ikke får støtte til å dempe stresset.

Elever i et mestringsorientert læringsmiljø har mer positive følelser overfor skolen og opplever mindre press og stress. De velger mer utfordrende oppgaver og mer effektive mestringsstrategier hvis de møter et nederlag.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 24.09.2021

Læringsressurser

Læringsstrategier