Hopp til innhold

Fagstoff

Gloseliste til leksjon 12

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

第十二课:生词

Dì shí’èr kè: shēngcí

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

新闻

新聞

xīnwén

n

nyhet

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

现在是新闻时间。// 現在是新聞時間。  

Xiànzài shì xīnwén shíjiān.

Nå er det tid for nyheter.

2

我坚持每天看新闻已经十几年了。// 我堅持每天看新聞已經十幾年了。
Wǒ jiānchí měi tiān kàn xīnwén yǐjīng shíjǐ nián le.

Jeg har fortsatt med å se på nyhetene hver dag i over ti år.

3

如果你每天听中文的新闻,你的中文一定会提高得很快。// 如果你每天聽中文的新聞,你的中文一定會提高得很快。
Rúguǒ nǐ měi tiān tīng zhōngwén de xīnwén, nǐde zhōngwén yídìng huì tígāo de hěn kuài.

Hvis du hører på kinesiske nyheter hver dag, vil kinesisken din forbedre seg veldig fort.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

佐藤一郎

Zuǒténg Yīláng

egn

Sato Yichiro

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

谁是佐藤一郎?// 誰是佐藤一郎

Shéi shì Zuǒténg Yīláng?

Hvem (av dere) er Sato Yichiro?

2

佐藤一郎在看美国的新闻。// 佐藤一郎在看美國的新聞。
Zuǒténg Yīláng zài kàn Měiguó de xīnwén.

Sato Yichiro ser på de amerikanske nyhetene.

3

佐藤一郎是我好朋友的男朋友。// 佐藤一郎是我好朋友的男朋友。
Zuǒténg Yīláng shì wǒ hǎo péngyou de nánpéngyou.

Sato Yichiro er kjæresten til en god venninne av meg.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

播音员

播音員

bōyīnyuán

n

programleder; hallomann el. -dame

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

王宏的姐姐是电视上的播音员。// 王宏的姐姐是電視上的播音員

Wáng Hóng de jiějie shì diànshìshàng de bōyīnyuán.

Storesøstera til Wang Hong er programleder på TV.

2

我妹妹长大了以后想当播音员。// 我妹妹長大了以後想當播音員
Wǒ mèimei zhǎngdà le yǐhòu xiǎng dāng bōyīnyuán.

Lillesøstera mi har lyst til å bli hallodame når hun blir stor.

3

电视上的播音员正在播报今天的新闻。// 電視上的播音員正在播報今天的新聞。
Diànshìshàng de bōyīnyuán zhèngzài bōbào jīntiān de xīnwén.

Programlederen på TV holder på med å lese opp dagens nyheter.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

观众

觀眾

guānzhòng

n

publikum; tilskuere; seere

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

播音员给观众问好。// 播音員給觀眾問好。  

Bōyīnyuán gěi guānzhòng wènhǎo.

Programleder hilser på seerne.

2

今天晚上足球比赛的观众很多。// 今天晚上足球比賽的觀眾很多。
Jīntiān wǎnshang zúqiú bǐsài de guānzhòng hěn duō.

Det var mange tilskuere på fotballkampen i kveld.

3

观众被电影感动得哭了。// 觀眾被電影感動得哭了。
Guānzhòng bèi diànyǐng gǎndòng de kū le.

Seerne ble rørt til tårer av filmen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

农历

農曆

nónglì

n

bondekalenderen; den tradisjonelle kinesiske kalenderen

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

很多中国老人喜欢用中国农历。// 很多中國老人喜歡用中國農曆

Hěnduō Zhōngguó lǎorén xǐhuān yòng Zhōngguó nónglì.

Mange eldre kinesere liker å bruke den tradisjonelle kinesiske kalenderen.

2

今天是农历四月十二日星期五。// 今天是農曆四月十二日星期五。
Jīntiān shì nónglì sìyuè shí’èr rì xīngqīwǔ.

I dag er det fredag 12.4. ifølge bondekalenderen.

3

我的生日是农历九月十九日。// 我的生日是農曆九月十九日。
Wǒde shēngrì shì nónglì jiǔyuè shíjiǔ rì.

Bursdagen min er 19..9. ifølge den tradisjonelle kinesiske kalenderen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

收看

shōukàn

v

å se på (TV)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

昨晚有几百万观众收看了足球比赛。// 昨晚有幾百萬觀眾收看了足球比賽。  

Zuówǎn yǒu jǐ bǎiwàn guānzhòng shōukàn le zúqiú bǐsài.

I går kveld var det flere millioner seere som så fotballkampen.

2

我的电视收看不了BBC。// 我的電視收看不了BBC。
Wǒde diànshì shōukàn-buliǎo BBC.

Jeg kan ikke se BBC på TV-en min.

3

这个电视剧很火,很多人都在收看。// 這個電視劇很火,很多人都在收看
Zhè ge diànshìjù hěn huǒ, hěn duō rén dōu zài shōukàn.

Denne TV-serien er veldig populær, det er veldig mange som ser på den nå om dagen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

节目

節目

jiémù

n

program; innslag; nummer

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

欢迎收看今天晚上的新闻节目。// 歡迎收看今天晚上的新聞節目

Huānyíng shōukàn jīntiān wǎnshang de xīnwén jiémù.

Velkommen til kveldens nyhetsprogram.

2

现在电视上有什么好玩的节目? // 現在電視上有什麼好玩的節目
Xiànzài diànshìshàng yǒu shénme hǎowán de jiémù?

Hva slags morsomme programmer er det på TV nå?

3

他在晚会上表演了一个很精彩的节目。// 他在晚會上表演了一個很精彩的節目
Tā zài wǎnhuìshàng biǎoyǎn le yí ge hěn jīngcǎi de jiémù.

Han hadde et flott innslag på festen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

主要

zhǔyào

adj

viktigste; sentral; vesentligste; hoved-

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

中国人的主要食物是米饭。// 中國人的主要食物是米飯。  

Zhōngguórén de zhǔyào shíwù shì mǐfàn.

Kinesernes viktigste matvare er ris.

2

你在大学主要是学什么呢? // 你在大學主要是學什麼呢?
Nǐ zài dàxué zhǔyào shì xué shénme ne?

Hva er det du i hovedsak studerer på universitetet?

3

跳舞是他的主要爱好。// 跳舞是他的主要愛好。
Tiàowǔ shì tāde zhǔyào àihào.

Dansing er hovedhobbyen hans.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

内容

nèiróng

n

innhold

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这本书的主要内容是什么?// 這本書的主要內容是什麼?  

Zhè běn shū de zhǔyào nèiróng shì shénme?

Hva er det vesentligste innholdet i denne boken?

2

第三课的主要内容是旅游。// 第三課的主要內容是旅遊。
Dì sān kè de zhǔyào nèiróng shì lǚyóu.

Leksjon 3 dreier seg i hovedsak om reising.

3

他讲的话没什么内容。// 他講的話沒什麼內容
Tā jiǎng de huà méi shénme nèiróng.

Det var ikke noe innhold i det han sa.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

发生

發生

fāshēng

v

å skje; å hende; å finne sted

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

好像没有人知道今天上午到底发生了什么。// 好像沒有人知道今天上午到底發生了什麼。  

Hǎoxiàng méi yǒu rén zhīdào jīntiān shàngwǔ dàodǐ fāshēng le shénme.

Det er visst ingen som egentlig vet hva som skjedde i formiddag.

2

昨天在高速公路上发生了交通事故。// 昨天在高速公路上發生了交通事故。
Zuótiān zài gāosù gōnglù shàng fāshēng le jiāotōng shìgù.

I går skjedde det en trafikkulykke på motorveien.

3

我觉得这件事情没有发生。// 我覺得這件事情沒有發生
Wǒ juéde zhè jiàn shìqing méi yǒu fāshēng.

Jeg tror ikke at dette har funnet sted.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

严重

嚴重

yánzhòng

tv

alvorlig; kritisk; faretruende

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这种病不严重,不用担心。// 這種病不嚴重,不用擔心。 

Zhè zhǒng bìng bù yánzhòng, bú yòng dānxīn.

Denne typen sykdom er ikke kritisk, du trenger ikke å bekymre deg.

2

这是一个很严重的问题。// 這是一個很嚴重的問題。
Zhè shì yí ge hěn yánzhòng de wèntí.

Dette er et alvorlig problem.

3

北京发生了严重的沙尘暴。// 北京發生了嚴重的沙塵暴。 

Běijīng fāshēng le yánzhòng de shāchénbào.

I Beijing har det inntruffet en alvorlig sandstorm.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

沙尘暴

沙塵暴

shāchénbào

n

sandstorm

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

中国东北部常常是沙尘暴天气。// 中國東北部常常是沙塵暴天氣。  

Zhōngguó dōngběi bù chángcháng shì shāchénbào tiānqì.

Det er ofte sandstormer i Nordøst-Kina.

2

北京发生沙尘暴的时候,最好不要出门。// 北京發生沙塵暴的時候,最好不要出門。
Běijīng fāshēng shāchénbào de shíhou, zuìhǎo bú yào chūmén.

Når det er sandstorm i Beijing, er det best om man ikke går ut.

3

这次的沙尘暴已经持续一个星期了。// 這次的沙塵暴已經持續一個星期了。
Zhè cì de shāchénbào yǐjīng chíxù yí ge xīngqī le.

Denne standstormen har allerede vart i en uke nå.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

气象局

氣象局

qìxiàngjú

n

meteorologisk institutt

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

中国气象局报告,下周还要下雪。// 中國氣象局報告,下週還要下雪。  

Zhōngguó qìxiàngjú bàogào, xià zhōu hái yào xiàxuě.

Kinas meteorologiske institutt rapporterer at det vil fortsette å snø i neste uke.

2

气象局的天气预报常常不准。// 氣象局的天氣預報常常不準。
Qìxiàngjú de tiānqì yùbào chángcháng bù zhǔn.

Værvarselet fra meteorologisk institutt er ofte unøyaktig.

3

挪威气象局说明天西部会有大雨。// 挪威氣象局說明天西部會有大雨。
Nuówēi qìxiàngjú shuō míngtiān xībù huì yǒu dàyǔ.

Norges meteorologiske institutt sier at det blir mye regn på Vestlandet i morgen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

报告

報告

bàogào

v/n

å melde fra om; å meddele; å kunngjøre; melding; redegjørelse; rapport

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

请你今晚把这份报告写完交给我。// 請你今晚把這份報告寫完交給我。  

Qǐng nǐ jīnwǎn bǎ zhè fèn bàogào xiěwán jiāogěi wǒ.

Vennligst skriv ferdig denne rapporten i kveld og lever den til meg.

2

王教授今天做的报告很有意思。// 王教授今天做的報告很有意思。
Wáng jiàoshòu jīntiān zuò de bàogào hěn yǒu yìsi.

Foredraget professor Wang holdt i dag, var veldig interessant.

3

气象局报告,明天是阴天。// 氣象局報告,明天是陰天。
Qìxiàngjú bàogào, míngtiān shì yīntiān.

Meteorologisk institutt melder at det blir overskyet vær i morgen.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

过去

guòqù

n

før; tidligere; i fortiden

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

你想知道我过去的生活吗? // 你想知道我過去的生活嗎?  

Nǐ xiǎng zhīdào wǒ guòqù de shēnghuó ma?

Ønsker du å vite noe om fortiden min?

2

这些事情都在过去,现在不要想了。// 這些事情都在過去,現在不要想了。
Zhè xiē shìqing dōu zài guòqù, xiànzài bú yào xiǎng le.

Disse tingene tilhører fortiden, du må ikke tenke på det nå.

3

这次的沙尘暴天气是西安过去十年最严重的一次。// 這次的沙塵暴天氣是西安過去十年最嚴重的一次。
Zhè cì de shāchénbào tiānqì shì Xī'ān guòqù shí nián zuì yánzhòng de yí cì.

Denne sandstormen er den alvorligste i Xi’an i løpet av de ti siste årene.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

风沙

風沙

fēngshā

n

sandstorm; vind og støv

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这个地方的风沙很大,我不喜欢。// 這個地方的風沙很大,我不喜歡。  

Zhè ge dìfang de fēngshā hěn dà, wǒ bù xǐhuan.

Det er veldig mye vind og støv her, og jeg liker ikke det.

2

北京京场有风沙天气。// 北京經常有風沙天氣。
Běijīng jīngcháng yǒu fēngshā tiānqì.

Det er ofte sandstormer i Beijing.

3

这里冬天和春天风沙大,出去走路不太舒服。// 這裡冬天和春天風沙大,出去走路不太舒服。
Zhèlǐ dōngtiān hé chūntiān fēngshā dà, chūqù zǒulù bú tài shūfu.

Det er mye vind og støv her om vinteren og våren, så det er ikke så behagelig å være ute og gå.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

气象台

氣象台

qìxiàngtái

n

meteorologisk stasjon; værvarslingsstasjon

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

气象台预告,明天有大风。// 氣象台預告,明 天有大風。  

Qìxiàngtái yùgào, míngtiān yǒu dàfēng.

Værvarslingsstasjonen varsler om sterk vind i morgen.

2

气象台要报告给气象局。// 氣象台要報告給氣象局。
Qìxiàngtái yào bàogào gěi qìxiàngjú.

Den meteorologiske stasjonen må rapportere til meteorologisk institutt.

3

这个气象台去年才开始使用。// 這個氣象台去年才開始使用。
Zhè ge qìxiàngtái qùnián cái kāishǐ shǐyòng.

De begynte ikke å ta i bruk denne værvarslingsstasjonen før i fjor.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

专家

專家

zhuānjiā

n

ekspert; spesialist

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我要去一个眼科专家看病。// 我要去一個眼科專家看病。 

Wǒ yào qù yí ge yǎnkē zhuānjiā kànbìng.

Jeg skal gå til en øyespesialist for undersøkelse.

2

王鹏说他自己是爱情专家。// 王鵬說他自己是愛情專家
Wáng Péng shuō tā zìjǐ shì àiqíng zhuānjiā.

Wang Peng sier at han er ekspert på kjærlighet.

3

今天学校来了一个文学专家给同学们讲英国文学。// 今天學校來了一個文學專家給同學們講英國文學。
Jīntiān xuéxiào lái le yí ge wénxué zhuānjiā gěi tóngxuémen jiǎng Yīngguó wénxué.

I dag kom en litteraturekspert til skolen og fortalte elevene om engelsk litteratur.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

(城)市

(chéng)shì

n

by

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

她住的那个城市叫重庆。// 她住的那個城市叫重慶。  

Tā zhù de nà ge chéngshì jiào Chóngqìng.

Byen hun bor i, heter Chongqing.

2

你父母在哪个城市工作?// 你父母在哪个城市工作?
Nǐ fùmǔ zài nǎ ge chéngshì gōngzuò?

Hvilken by jobber foreldrene dine i?

3

天气不好,北京居民今天最好不外出。// 天氣不好,北京居民今天最好不外出。
Tiānqì bù hǎo, Běijīng shì jūmín jīntiān zuìhǎo bú wàichū.

Det er dårlig vær, det er best om innbyggerne i Beijing ikke går ut i dag.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

居民

jūmín

n

innbygger; beboer

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

在中国,如果你是城市居民,看病不要钱。// 在中國,如果你是城市居民,看病不要錢。  

Zài Zhōngguó, rúguǒ nǐ shì chéngshì jūmín, kànbìng bú yào qián.

Dersom du er innbygger i en by i Kina, trenger du ikke betale når du går til legen.

2

因為風沙太大,這裡的居民出門都要戴口罩。// 因为风沙太大,这里的居民出门都要戴口罩。
Yīnwèi fēngshā tài dà, zhèlǐ de jūmín chūmén dōu yào dài kǒuzhào.

Fordi det er for mye vind og sand, må beboerne her ta på seg ansiktsmasker når de går ut.

3

重庆市居民都很喜欢吃火锅。// 重慶市居民都很喜歡吃火鍋。 
Chóngqìng shì jūmín dōu hěn xǐhuan chī huǒguō.

Innbyggerne i Chongqing liker godt å spise hot pot.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

外出

wàichū

v

å gå ut; å gå i byen; å dra/reise bort

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这个城市的很多居民都外出工作了。// 這個城市的很多居民都外出工作了。  

Zhè ge chéngshì de hěn duō jūmín dōu wàichū gōngzuò le.

Mange beboere i denne byen har reist bort for å jobbe.

2

明天我们要外出旅行。// 明天我們要外出旅行。
Míngtiān wǒmen yào wàichū lǚxíng.

I morgen skal vi ut og reise.

3

因为天气太坏,请大家外出小心。// 因為天氣太壞,請大家外出小心。
Yīnwèi tiānqì tài huài, qǐng dàjiā wàichū xiǎoxīn.

Siden været er så veldig dårlig, ber vi dere alle om å være forsiktige når dere går ut.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

小心

xiǎoxīn

tv

forsiktig; varsom

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

他做事一直很小心

Tā zuòshì yìzhí hěn xiǎoxīn.

Han er alltid veldig forsiktig i det han foretar seg.

2

你滑雪的时候得小心,别摔倒。// 你滑雪的時候得小心,別摔倒。 
Nǐ huáxuě de shíhou děi xiǎoxīn, bié shuāidǎo.

Du må være forsiktig når du står på ski, og ikke falle.

3

天太黑,看不见,你得小心。// 天太黑,看不見,你得小心
Tiān tài hēi, kànbujiàn, nǐ děi xiǎoxīn.

Det er så mørkt at du ikke ser noe, så du må være forsiktig.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

尽量

盡量

jìnliàng

adv

best mulig; så godt man kan; så mye som mulig

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

虽然她尽量少吃东西,可是她还是觉得自己胖。// 雖然她盡量少吃東西,可是她還是覺得自己胖。  

Suīrán tā jìnliàng shǎo chī dōngxi, kěshì tā háishì juéde zìjǐ pàng.

Selv om hun prøver å spise så lite som mulig, så synes hun likevel hun er tjukk.

2

这一周都会下大雨,你还是尽量别外出。// 這一周都會下大雨,你還是儘量別外出。 
Zhè yì zhōu dōu huì xià dàyǔ, nǐ háishì jìnliàng bié wàichū.

Det blir kraftig regn hele denne uken, så du får heller prøve så godt du kan å ikke gå ut.

3

尽量休息好,明天我们会很忙的。// 你盡量休息好,明天我們會很忙的。 
jìnliàng xiūxi hǎo, míngtiān wǒmen huì hěn máng de.

Du får hvile så mye som mulig, for i morgen kommer vi til å få det veldig travelt.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

室内

shìnèi

n

innendørs; inne

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

今天有沙尘暴,希望大家尽量呆在室内。// 今天有沙塵暴,希望大家儘量獃在室內

Jīntiān yǒu shāchénbào, xīwàng dàjiā jǐnliàng dāi zài shìnèi.

I dag er det sandstorm, så vi håper alle holder seg innendørs så mye som mulig.

2

这双是我的室内运动鞋。// 這雙是我的室內運動鞋。
Zhè shuāng shì wǒde shìnèi yùndòngxié.

Dette paret er innendørs-treningsskoene mine.

3

你在室内打羽毛球还是在室外打?// 你在室內打羽毛球還是在室外打?
Nǐ zài shìnèi dǎ yǔmáoqiú háishi zài shìwài dǎ?

Spiller du badminton innendørs eller utendørs?

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

空气

空氣

kōngqì

n

luft

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

挪威的空气很干净。// 挪威的空氣很乾淨。  

Nuówēi de kōngqì hěn gānjìng.

Luften i Norge er veldig ren.

2

今天室内的空气不是很好,我们出去到公园散步吧。// 今天室內的空氣不是很好,我們出去到公園散步吧。
Jīntiān shìnèi de kōngqì bú shì hěn hǎo, wǒmen chūqù dào gōngyuán sànbù ba.

Luften innendørs er ikke så bra i dag, la oss gå ut i parken og spasere.

3

北京市的空气污染非常严重。// 北京市的空氣污染非常嚴重。
Běijīng shì de kōngqì wūrǎn fēicháng yánzhòng.

Luftforurensningen i Beijing er svært alvorlig.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

污染

wūrǎn

n/v

forurensning; å forurense

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这个城市的水污染太严重了。// 這個城市的水污染太嚴重了。

Zhè ge chéngshì de shuǐ wūrǎn tài yánzhòng le.

Vannforurensningen i denne byen er svært alvorlig.

2

我们不要污染环境。// 我們不要污染環境。
Wǒmen bú yào wūrǎn huánjìng.

Vi må ikke forurense miljøet.

3

挪威的环境污染比较少。// 挪威的環境污染比較少。
Nuówēi de huánjìng wūrǎn bǐjiào shǎo.

Det er forholdsvis lite miljøforurensning i Norge.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

有害

yǒuhài

tv

skadelig; ufordelaktig; ugunstig

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

空气污染对身体有害。// 空氣污染對身體有害

Kōngqì wūrǎn duì shēntǐ yǒuhài.

Luftforurensning er helsefarlig.

2

过量吃垃圾食品对健康有害。// 過量吃垃圾食品對健康有害
Guòliàng chī lājī shípǐn duì jiànkāng yǒuhài.

Å spise for mye hurtigmat er ugunstig for helsa.

3

这种电影看多了,对孩子的心理健康有害。// 這種電影看多了,對孩子的心理健康有害
Zhè zhǒng diànyǐng kàn duō le, duì háizi de xīnlǐ jiànkāng yǒuhài.

Det er skadelig for barns psykiske helse å se for mye av denne typen film.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

呼吸道

hūxīdào

n

luftveiene; åndedrettsorganer

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

空气污染对有呼吸道疾病的人特别有害。// 空氣污染對有呼吸道疾病的人特別有害。

Kōngqì wūrǎn duì yǒu hūxīdào jíbìng de rén tèbié yǒuhài.

Luftforurensning er svært skadelig for personer med luftveissykdommer.

2

呼吸道是非常重要的器官。// 呼吸道是非常重要的器官。
Hūxīdào shì fēicháng zhòngyào de qìguān.

Åndedrettsorganene er særdeles viktige organer.

3

我觉得有点感冒,呼吸道很不舒服。// 我覺得有點感冒,呼吸道很不舒服。 
Wǒ juéde yǒudiǎn gǎnmào, hūxīdào hěn bù shūfu.

Jeg tror jeg er litt forkjølet, jeg har kraftig ubehag i luftveiene.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

疾病

jíbìng

n

sykdom

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

这是一种少见的疾病。// 這是一種少見的疾病

Zhè shì yì zhǒng shǎojiàn de jíbìng.

Dette er en sjelden sykdom.

2

他对疾病的抵抗力不太好。// 他對疾病的抵抗力不太好。
Tā duì jíbìng de dǐkànglì bú tài hǎo.

Motstandskraften hans mot sykdom er ikke så god.

3

因为空气污染很严重,很多人都得了呼吸道疾病。// 因為空氣污染很嚴重,很多人都得了呼吸道疾病
Yīnwèi kōngqì wūrǎn hěn yánzhòng, hěn duō rén dōu dé le hūxīdào jíbìng.

På grunn av alvorlig luftforurensning har mange fått luftveissykdommer.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse


fēng

n

vind

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

天气预报说明天有大。// 天氣預報說明天有大

Tiānqì yùbào shuō míngtiān yǒu dàfēng.

Værvarselet sier at det blir sterk vind i morgen.

2

妈妈不喜欢挪威西部,她觉得太大。// 媽媽不喜歡挪威西部,她覺得太大。
Māma bù xǐhuan Nuówēi xībù, tā juéde fēng tài dà.

Mamma liker ikke Vest-Norge fordi hun synes det er altfor mye vind her.

3

刮着冷的时候我太难受了。// 颳著冷的時候我太難受了。
Guāzhe lěngfēng de shíhou wǒ tài nánshòu le.

Jeg har det så ubehagelig når det blåser kald vind.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

危险

危險

wēixiǎn

tv/n

farlig; fare

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

在海里游泳有点儿危险,一定要小心。// 在海里游泳有點兒危險, 一定要小心。

Zài hǎili yóuyǒng yǒudiǎnr wēixiǎn, yídìng yào xiǎoxīn.

Det er litt farlig å bade i sjøen, så du må definitivt være forsiktig.

2

病人脱离危险了。// 病人脫離危險了。
Bìngrén tuōlí wēixiǎn le.

Pasienten er utenfor fare.

3

开车打电话很危险。// 開車打電話很危險
Kāichē dǎ diànhuà hěn wēixiǎn.

Å snakke i telefonen mens du kjører bil er veldig farlig.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

造成

zàochéng

v

forårsake; skape; lage (ofte med negativt resultat)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

吃太多糖容易造成虫牙。// 吃太多糖容易造成蟲牙。  

Chī tài duō táng róngyì zàochéng chóngyá.

Å spise for mye sukker kan lett forårsake hull i tennene.

2

大风造成了停电。// 大風造成了停電。
Dàfēng zàochéng le tíngdiàn.

Sterk vind forårsaket strømbrudd.

3

空气污染造成了严重的健康问题。// 空氣污染造成了嚴重的健康問題。
Kōngqì wūrǎn zàochéng le yánzhòng de jiànkāng wèntí.

Luftforurensningen har skapt alvorlige helseproblemer.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

高空

高空

gāokōng

n

i stor høyde; høytliggende luftrom

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

飞机起飞后,往高空飞去。// 飛機起飛後,往高空飛去。  

Fēijī qǐfēi hòu, wǎng gāokōng fēi qù.

Etter at flyet har tatt av, flyr det mot høytliggende luftrom.

2

大风有时候会造成高空坠物。// 大風有時候會造成高空墜物。
Dàfēng yǒu shíhou huì zàochéng gāokōng zhuìwù.

Sterk vind kan noen ganger føre til at ting faller ned fra stor høyde.

3

我觉得高空跳伞很有意思。// 我覺得高空跳傘很有意思。
Wǒ juéde gāokōng tiàosǎn hěn yǒu yìsi.

Jeg synes at fallskjermhopping er veldig morsomt.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse


zhuì

v

å styrte ned; å falle ned

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

骑自行车要小心,别下来。// 騎自行車要小心,別下來。

Qí zìxíngchē yào xiǎoxīn, bié zhuìxiàlái.

Du må være forsiktig når du sykler, så du ikke faller av.

2

大风容易造成高空物。// 大風容易造成高空物。
Dàfēng róngyì zàochéng gāokōng zhuì wù.

Sterk vind kan lett føre til at ting faller ned fra stor høyde.

3

苹果从树上下来。// 蘋果從樹上下來。
Píngguǒ cóng shùshàng zhuìxiàlái.

Epler faller ned fra treet.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse


n

ting; gjenstand; gods

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

高空坠很危险。// 高空墜很危險。  

Gāokōng zhuì hěn wēixiǎn.

Det er veldig farlig med gjenstander som faller ned fra store høyder.

2

我很喜欢吃辣的食。// 我很喜歡吃辣的食
Wǒ hěn xǐhuan chī là de shí.

Jeg liker godt å spise sterk mat.

3

这些都是他的个人品。// 這些都是他的個人品。
Zhè xiē dōu shì tāde gèrén pǐn.

Alt dette er de personlige eiendelene hans.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

客流量

kèliúliàng

n

passasjer-gjennomstrømming

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

北京国际机场的客流量很大。// 北京國際機場的客流量很大。  

Běijīng guójì jīchǎng de kèliúliàng hěn da.

Beijing internasjonale flyplass har veldig stor passasjergjennomstrømming.

2

如果车站的客流量太大,就会有点危险。// 如果車站的客流量太大,就會有點危險。
Rúguǒ chēzhàn de kèliúliàng tài dà, jiù huì yǒudiǎn wēixiǎn.

Hvis det er for mye passasjertrafikk på stasjonen, kan det være litt farlig.

3

今年暑假这个火车站的客流量应该不会很小。// 今年暑假這個火車站的客流量應該不會很小。
Jīnnián shǔjià zhè ge huǒchēzhàn de kèliúliàng yìnggāi bù huì hěn xiǎo.

I sommer kommer nok ikke passasjergjennomstrømmingen på denne togstasjonen til å være liten.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

车站

車站

chēzhàn

n

holdeplass; stasjon

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我希望你明天去车站送我。// 我希望你明天去車站送我。  

Wǒ xīwàng nǐ míngtiān qù chēzhàn sòng wǒ.

Jeg håper du følger meg til stasjonen i morgen.

2

他们昨天在车站见面,然后去喝咖啡了。// 他們昨天在車站見面,然後去喝咖啡了。
Tāmen zuótiān zài chēzhàn jiànmiàn, ránhòu qù hē kāfēi le.

De møttes på stasjonen i går, og så dro de for å drikke kaffe.

3

车站人太多,你还是坐飞机回去好了。// 火車站人太多,你還是坐飛機回去好了。
Huǒchēzhàn rén tài duō, nǐ háishi zuò fēijī huíqù hǎo le.

Det er for mye folk på jernbanestasjonen, du får heller ta fly tilbake.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse


jiāng

adv

i ferd med å ...; skulle til å ...; komme til å ...

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

下个月所有的老师都要休暑假。// 下個月所有的老師都要休暑假。  

Xià ge yuè suǒyǒu de lǎoshī dōu jiāng yào xiū shǔjià.

Neste måned skal alle lærerne ta sommerferie.

2

去澳大利亚留学。// 她去澳大利亞留學。
jiāng qù Àodàlìyà liúxué.

Hun skal til å dra til Australia for å studere.

3

如果车站的客流量太大,会被关闭。// 如果車站的客流量太大,會被關閉。
Rúguǒ chēzhàn de kèliúliàng tài dà, jiāng huì bèi guānbì.

Dersom passasjergjennomstrømmingen på stasjonen blir for stor, kommer den til å bli stengt.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

关闭

關閉

guānbì

v

å lukke; å stenge

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

因为下大雪,所以机场被关闭了。// 因為下大雪,所以機場被關閉了。  

Yīnwèi xià dàxuě, suǒyǐ jīchǎng bèi guānbì le.

Flyplassen er stengt på grunn av altfor mye snø.

2

暑假他们会关闭学校和运动场。// 暑假他們會關閉學校和運動場。
Shǔjià tāmen huì guānbì xuéxiào hé yùndòngchǎng.

I sommer kommer de til å stenge skolen og idrettsplassen.

3

董事会决定了关闭工厂。// 董事會決定了關閉工廠。
Dǒngshìhuì juédìng le guānbì gōngchǎng.

Styret vedtok å stenge fabrikken.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse


guān

v

å lukke; å stenge; å slå av

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

房间里太冷,把窗户上吧。// 房間裡太冷,把窗戶上吧。  

Fángjiānli tài lěng, bǎ chuānghu guānshàng ba.

Det er for kaldt i rommet, ta og lukk vinduet.

2

灯吧,我想睡觉。// 燈吧,我想睡覺。
Guāndēng ba, wǒ xiǎng shuìjiào.

Slå av lyset, jeg har lyst til å sove.

3

博物馆下午六点门。// 博物館下午六點門。
Bówùguǎn xiàwǔ liù diǎn guānmén.

Museet stenger i ettermiddag kl. 18.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

国家

國家

guójiā

n

land; nasjon; stat; rike

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我的国家是一个社会主义国家。// 我的國家是一個社會主義國家

Wǒde guójiā shì yí ge shèhuì zhǔyì guójiā.

Landet mitt er en sosialistisk stat.

2

这个班的学生来自很多不同的国家。// 這個班的學生來自很多不同的國家
Zhè ge bān de xuésheng láizì hěn duō bùtóng de guójiā.

Elevene i denne klassen kommer fra mange forskjellige land.

3

挪威这个国家非常漂亮。// 挪威這個國家非常漂亮。
Nuówēi zhè ge guójiā fēicháng piàoliang.

Landet Norge er veldig vakkert.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

主席

zhǔxí

n

(parti, forening, selskap) formann; president

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

中国现在的国家主席是习近平。// 中國現在的國家主席是習近平。  

Zhōngguó xiànzài de guójiā zhǔxí shì Xí Jìnpíng.

Presidenten i Kina nå er Xi Jinping.

2

学生会的新主席刚从英国回来。// 學生會的新主席剛從英國回來。
Xuéshēnghuì de xīn zhǔxí gāng cóng Yīngguó huílai.

Den nye formannen i studentforeningen har nettopp kommet tilbake fra Storbritannia.

3

主席建立了中华人民共和国。// 毛主席建立了中華人民共和國。
Máo zhǔxí jiànlì le Zhōnghuá rénmín gònghéguó.

Formann Mao grunnla Folkerepublikken Kina.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

习近平

習近平

Xí Jìnpíng

egn

Xi Jinping (Kinas øverste leder fra 2012)

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

国家主席习近平今年访问美国。// 國家主席習近平今年訪問美國。  

Guójiā zhǔxí Xí Jìnpíng jīnnián fángwèn Měiguó.

President Xi Jinping besøker USA i år.

2

习近平主席说我们要实现中国梦。// 習近平主席說我們要實現中國夢。
Xí Jìnpíng zhǔxí shuō wǒmen yào shíxiàn Zhōngguó mèng.

President Xi Jinping sier at vi må realisere den kinesiske drømmen.

3

习近平是河南人。// 習近平是河南人。
Xí Jìnpíng shì hénánrén.

Xi Jinping kommer fra Henan.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

会见

會見

huìjiàn

v

å ha møte med; å komme sammen med

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

主席明天会见你们。// 主席明天會見你們。 

Zhǔxí míngtiān huìjiàn nǐmen.

Formannen skal ha møte med dere i morgen.

2

习近平主席昨天在北京会见了挪威首相。// 習近平主席昨天在北京會見了挪威首相。
Xí Jìnpíng zhǔxí zuótiān zài Běijīng huìjiàn le Nuówēi shǒuxiàng.

President Xi Jinping hadde møte med den norske statsministeren i Beijing i går.

3

我觉得她不想会见你。// 我覺得她不想會見你。
Wǒ juéde tā bù xiǎng huìjiàn nǐ.

Jeg tror at hun ikke har lyst å møte deg.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse


bèi

part

(passivmarkør) av; ved

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

哎呀,我的牛肉狗吃了。// 哎呀,我的牛肉狗吃了。  

Āiyā, wǒde niúròu bèi gǒu chī le.

Uff, biffen min har blitt spist opp av hunden.

2

我昨天很晚才回家,老婆骂了。// 我昨天很晚才回家,老婆罵了。

Wǒ zuótiān hěn wǎn cái huíjiā, bèi lǎopó mà le.

I går dro jeg hjem veldig sent og fikk kjeft av kona.

3

学生们老师讲的话弄糊涂了。// 學生們老師講的話弄糊塗了。
Xuéshēngmen bèi lǎoshī jiǎng de huà nòng hútu le.

Studentene ble helt forvirret av hva læreren sa.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

出不了

chūbuliǎo

vk

kan ikke gå ut; kan ikke komme seg ut

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

狗被关在家里,出不了门。// 狗被關在家裡,出不了門。  

Gǒu bèi guān zài jiāli, chūbuliǎo mén.

Hunden er stengt inne i huset, så den ikke kan gå ut.

2

她脚受伤了,不能走路,出不了家门。// 她腳受傷了,不能走路,出不了家門。
Tā jiǎo shòushāng le, bù néng zǒulù, chūbuliǎo jiā mén.

Hun har skadet foten sin og kan ikke gå, så hun kommer seg ikke ut av huset.

3

我没有护照,出不了国。// 我沒有護照,出不了國。

Wǒ méi yǒu hùzhào, chūbuliǎo guó.

Jeg har ikke pass, så jeg kommer meg ikke ut av landet.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

烦人

煩人

fánrén

tv

å synes at noe er plagsomt; å få nok av; misfornøyd; irritert

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

那个男生老请我去吃饭,可是我不想跟他约会,真烦人。// 那個男生老請我去吃飯,可是我不想跟他約會,真煩人

Nà ge nánshēng lǎo qǐng wǒ chūqù chīfàn, kěshì wǒ bù xiǎng gēn tā yuēhuì, zhēn fánrén.

Den gutten inviterer meg alltid ut for å spise, men jeg har ikke lyst til å ha stevnemøte med ham, det er så plagsomt.

2

这两周每天都在下雨,太烦人了。// 這兩周每天都在下雨,太煩人了。
Zhè liǎng zhōu měi tiān dōu zài xiàyǔ, tài fánrén le.

Det har regnet hver dag disse to ukene, nå har jeg fått nok.

3

挪威西部这烦人的天气一直不变。// 挪威西部這煩人的天氣一直不變。
Nuówēi xībù zhè fánrén de tiānqì yìzhí bú biàn.

Dette irriterende været på Vestlandet i Norge endrer seg aldri.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

冰箱

bīngxiāng

n

kjøleskap

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

我饿了,冰箱里还有没有吃的?// 我餓了,冰箱裏還有沒有吃的?

Wǒ è le, bīngxiāngli hái yǒu méi yǒu chī de?

Jeg er sulten, er det fremdeles mat igjen i kjøleskapet?

2

他的冰箱里全是冰淇淋和比萨。// 他的冰箱裏全是冰淇淋和比薩。
Tāde bīngxiāngli quán shì bīngqílín hé bǐsà.

Kjøleskapet hans er fullt av iskrem og pizza.

3

上个星期我的冰箱坏了,食物也全都坏了。// 上個星期我的冰箱壞了,食物也全都壞了。
Shàng ge xīngqī wǒde bīngxiāng huài le, shíwù yě quán dōu huài le.

Kjøleskapet mitt gikk i stykker i forrige uke, og all maten ble også ødelagt.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

估计

估計

gūjì

v

å anta; å beregne; å anslå

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

估计中文考试会挺难的。// 我估計中文考試會挺難的。  

gūjì zhōngwén kǎoshì huì tǐng nán de.

Jeg antar at kinesiskeksamen kommer til å bli forholdsvis vanskelig.

2

估计还要下两天雪。 // 我估計還要下兩天雪。
gūjì hái yào xià liǎng tiān xuě.

Jeg regner med at det kommer til å snø i to dager til.

3

估计那个男人爱上我了。// 估計那個男人愛上我了。
Gūjì nà ge nánrén àishàng wǒ le.

Jeg tror den mannen har forelsket seg i meg.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

再说

再說

zàishuō

konj

dessuten

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

他很帅,再说人很好,你嫁给他吧。// 他很帥,再說人很好,你嫁給他吧。 

Tā hěn shuài, zài shuō rén hěn hǎo, nǐ jiàgěi tā ba.

Han er veldig kjekk, og dessuten er han veldig snill, ta og gift deg med ham.

2

现在太晚了,再说天气不好,我们还是呆在家里吧。// 現在太晚了,再說天氣不好,我們還是呆在家裡吧。
Xiànzài tài wǎnle, zàishuō tiānqì bù hǎo, wǒmen háishi dāizài jiāli ba.

Det er så sent nå, og dessuten er det dårlig vær, la oss heller bli hjemme.

3

挪威很美,再说挪威男人很高很帅, 我不想回中国了。// 挪威很美,再說挪威男人很高很帥, 我不想回中國了。
Nuówēi hěn měi, zàishuō Nuówēi nánrén hěn gāo hěn shuài, wǒ bù xiǎng huí Zhōngguó le.

Norge er vakkert, dessuten har Norge mange kjekke og høye menn, så jeg har ikke lyst til å dra tilbake til Kina.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse


rěn

v

å holde ut; å tåle; å utstå; å godta

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

妈妈不住开始笑了。// 媽媽不住開始笑了。
Māma rěnbuzhù kāishǐ xiào le.
Mamma klarte ikke å holde seg, og begynte å le.

2

这家酒店不怎么样,可是离沙滩很近,再一个星期吧。// 這家酒店不怎麼樣,可是離沙灘很近,再一個星期吧。
Zhè jiā jiǔdiàn bù zěnmeyàng, kěshì lí shātān hěn jìn, zài rěn yí ge xīngqī ba.

Dette hotellet er ikke noe særlig bra, men det ligger nær stranden, vi får holde ut en uke til.

3

我肚子疼,但是这里没洗手间,得再一会儿。// 我肚子疼,但是這裡沒洗手間,我得再一會兒。
Wǒ dùzi téng, dànshì zhèlǐ méi xǐshǒujiān, wǒ děi zài rěn yíhuìr.

Jeg har vondt i magen, men det er ikke noe toalett her, så jeg må holde ut en stund til.

Forenklet

Trad.

Pinyin

Ordkl.

Oversettelse

活动

活動

huódòng

v

å bevege seg; å røre på seg; å trimme

Eksempler: les mer

Nr

Tekst

1

明天我想出去活动活动。// 明天我想出去活動活動。
Míngtiān wǒ xiǎng chūqù huódòng huódòng.
Jeg har lyst å gå ut og bevege meg litt i morgen.

2

我睡觉压着手了,得活动一下。// 我睡覺壓著手了,得活動一下。
Wǒ shuìjiào yāzhe shǒu le, děi huódòng yíxià.
Jeg sov oppå hendene mine, så nå må jeg bevege dem litt.

3

妈妈每工作两个小时,就起来活动。// 媽媽每工作兩個小時,就起來活動
Māma měi gōngzuò liǎng xiǎoshí, jiù qǐlái huódòng.
Når mamma jobber, reiser hun seg og rører på seg annenhver time.

Liste over forkortelser

adj – adjektiv
adv – adverb
egn – egennavn
konj – konjunksjon
n – nomen
part – partikkel
tv – tilstandsverb
v – verb
vk – verb-komplement

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård og Teresa Li Xiang.
Sist faglig oppdatert 31.10.2018

Læringsressurser

Leksjon 12: Nyheter