Hopp til innhold

Fagstoff

WeChat

Li Meiyu og Ma Hong snakker om sosiale medier. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ma Hong og Li Meiyu er på internathybelen til Ma Hong. De prater om bruk av sosiale medier.

WeChat

0:00
-0:00

加微信

马红:

美玉,你有微信吗?我刚把这个APP下载到我的iPhone里。

李美玉:

微信是什么?跟脸书差不多吗?

马红:

微信的英文名字是WeChat,是一个很火的APP,只要有Wi-Fi或者4G就可以免费发短信、打电话、发图片、视频聊天什么的,很方便。我认识的中国人都在用微信。

李美玉:

好,我也下载吧。微信还有什么功能?

马红:

微信可以发短消息,可以打电话,可以视频聊天,可以留语音信息,还可以付钱或者转账。功能超多的!很酷!

李美玉:

马红,我下载好了,可是都是中文,我看不懂!

马红:

我帮你换语言吧…好了,现在都是英文。

(有人敲门)

马红:

我的朋友来了,给你介绍一下,她叫张小花。

李美玉:

小花你好!马红,你们是怎么认识的?

马红:

我们是在咖啡店认识的,是田中太郎把小花介绍给我的。

张小花:

对,我们是在一个咖啡店认识的。

李美玉:

那挺好的,你们今天要做什么?

张小花:

我是马红的陪练,我们今天要练口语。她顺便教我一些英文。

李美玉:

那么好,我也想要一个陪练,你可以给我介绍一个吗?

張小花:

好啊,你有微信吗?我们加一下吧,找到了我就发消息给你。其实,刚才就有一个朋友跟我说她想要找一个外国同学练习英文。你直接加她吧,你们自己联系就可以了,我晚上见她以后跟她说一声,好不好?

李美玉:

好!谢谢你!

Kinesisk tradisjonell

加微信

馬紅:

美玉,你有微信嗎?我剛把這個APP下載到我的iPhone裡。

李美玉:

微信是什麼?跟臉書差不多嗎?

馬紅:

微信的英文名字是WeChat,是一個很火的APP,祇要有Wi-Fi或者4G就可以免費發短信、打電話、發圖片、視頻聊天什麼的,很方便。我認識的中國人都在用微信。

李美玉:

好,我也下載吧。微信還有什麼功能?

馬紅:

微信可以發短消息,可以打電話,可以視頻聊天,可以留語音信息,還可以付錢或者轉賬。功能超多的!很酷!

李美玉:

馬紅,我下載好了,可是都是中文,我看不懂!

馬紅:

我幫你換語言吧…好了,現在都是英文。

(有人敲門)

馬紅:

我的朋友來了,給你介紹一下,她叫張小花。

李美玉:

小花你好!馬紅,你們是怎麼認識的?

馬紅:

我們是在咖啡店認識的,是田中太郎把小花介紹給我的。

張小花:

對,我們是在一個咖啡店認識的。

李美玉:

那挺好的,你們今天要做什麼?

張小花:

我是馬紅的陪練,我們今天要練口語。她順便教我一些英文。

李美玉:

那麼好,我也想要一個陪練,你可以給我介紹一個嗎?

張小花:

好啊,你有微信嗎?我們加一下吧,找到了我就發消息給你。其實,剛才就有一個朋友跟我說她想要找一個外國同學練習英文。你直接加她吧,你們自己聯系就可以了,我晚上見她以后跟她說一聲,好不好?

李美玉:

好!謝謝你!

Nøkkelord

微信 – wēixìn – WeChat

– liú – å legge igjen

– gāng – akkurat; nettopp

语音信息 – yǔyīn xìnxī – talemelding

– bǎ – å ta å …

付钱 – fùqián – å betale (penger)

下载 – xiàzài – å laste ned

其实 – qíshí – faktisk

脸书 – liǎnshū – Facebook

– chāo – kjempe-...

差不多 – chàbuduō – nesten lik; omtrent det samme

刚才 – gāngcái – i stad; for et øyeblikk siden

– huǒ – «hot» (populær)

– dǒng – å forstå

只要 – zhǐyào – så lenge ...

敲门 – qiāomén – å banke på døra

说一声 – shuō yì shēng – å nevne; å fortelle

介绍 – jièshào – å introdusere (noen for noen)

– fā – å sende

陪练 – péiliàn – læringspartner

短信 – duǎnxìn – tekstmelding; SMS

口语 – kǒuyǔ – talespråk

图片 – túpiàn – bilde; foto

顺便 – shùnbiàn – i forbifarten

视频聊天 – shìpín liáotiān – å ha en videosamtale

转账 – zhuǎnzhàng – å overføre penger til en bankkonto

视频 – shìpín – video

– kù – kult

什么的 – shénmede – og den slags

直接 – zhíjiē – direkte

– yòng – å bruke

自己 – zìjǐ – (seg) selv

功能 – gōngnéng – funksjon

联系 – liánxì – å kontakte

短消息 – duǎn xiāoxi – tekstmelding; SMS

免费 – miǎnfèi – gratis

Tekst skrevet med pinyin:

Jiā wēixìn

Mǎ Hóng:

Měiyù, nǐ yǒu wēixìn ma? Wǒ gāng bǎ zhè ge APP xiàzài dào wǒde iPhone li.

Li Měiyù:

Wēixìn shì shénme? Gēn liǎnshū chàbuduō ma?

Mǎ Hóng:

Wēixìn de yīngwén míngzi shì WeChat, shì yí ge hěn huǒ de APP, zhǐyào yǒu Wi-Fi huòzhě 4G jiù kěyǐ miǎnfèi fā duǎnxìn, dǎ diànhuà, fā túpiàn, shìpín liáotiān shénme de, hěn fāngbiàn. Wǒ rènshi de zhōngguórén dōu zài yòng wēixìn.

Li Měiyù:

Hǎo, wǒ yě xiàzài ba. Wēixìn hái yǒu shénme gōngnéng?

Mǎ Hóng:

Wēixìn kěyǐ fā duǎn xiāoxi, kěyǐ dǎ diànhuà, kěyǐ shìpín liáotiān, kěyǐ liú yǔyīn xìnxī, hái kěyǐ fùqián huòzhě zhuǎnzhàng. Gōngnéng chāo duō de! Hěn kù!

Li Měiyù:

Mǎ Hóng, wǒ xiàzài hǎo le, kěshì dōu shì zhōngwén, wǒ kànbudǒng!

Mǎ Hóng:

Wǒ bāng nǐ huàn yǔyán ba … hǎo le, xiànzài dōu shì yīngwén.

(Yǒu rén qiāomén)

Mǎ Hóng:

Wǒde péngyou lái le, gěi nǐ jièshào yíxià, tā jiào Zhāng Xiǎohuā.

Li Měiyù:

Xiǎohuā nǐ hǎo! Mǎ Hóng, nǐmen shì zěnme rènshi de?

Mǎ Hóng:

Wǒmen shì zài kāfēidiàn rènshi de, shì Tiánzhōng Tàiláng bǎ Xiǎohuā jièshào gěi wǒ de.

Zhāng Xiǎohuā:

Duì, wǒmen shì zài yí ge kāfēidiàn rènshi de.

Lǐ Měiyù:

Nà tǐng hǎo de, nǐmen jīntiān yào zuò shénme?

Zhāng Xiǎohuā:

Wǒ shì Mǎ Hóng de péiliàn, wǒmen jīntiān yào liàn kǒuyǔ. Tā shùnbiàn jiāo wǒ yìxiē yīngwén.

Lǐ Měiyù:

Nàme hǎo, wǒ yě xiǎngyào yí ge péiliàn, nǐ kěyǐ gěi wǒ jièshào yí ge ma?

Zhāng Xiǎohuā:

Hǎo a, nǐ yǒu wēixìn ma? Wǒmen jiā yíxià ba, zhǎodào le wǒ jiù fā xiāoxi gěi nǐ. Qíshí, gāngcái jiù yǒu yí ge péngyou gēn wǒ shuō tā xiǎngyào zhǎo yí ge wàiguó tóngxué liànxí yīngwén. Nǐ zhíjiē jiā tā ba, nǐmen zìjǐ liánxì jiù kěyǐ le, wǒ wǎnshang jiàn tā yǐhòu gēn tā shuō yì shēng, hǎo bu hǎo?

Lǐ Měiyù:

Hǎo! Xièxie nǐ!

Merk bruken av hǎo i 下载好了 xiàzài hǎo le, der ordet fungerer som et resultativt komplement til verbet 下载 og uttrykker at handlingen er gjennomført med et tilfredsstillende resultat: «ferdig med å laste ned (og klar til å brukes)».

下载

Merk at ordet for «å laste ned» filer fra Internett, 下载 xiàzài, ofte uttales med 3. tone på andre stavelse i dagligtale, det vil si xiàzǎi.

说一声

Uttrykket 说一声 shuō yì shēng betyr direkte oversatt «å si en lyd» og kan oversettes med «å nevne» på norsk. Verbsuffikset 一声 kan normalt bare brukes sammen med verbet . Det kan sammenlignes med verbsuffikset 一下 yíxià. Verbsuffikset myker opp setningen og uttrykker at handlingen «å si» utføres i liten grad eller over kort tid.

Vis tekst på norsk

Tekst skrevet på norsk:

WeChat

Ma Hong:

Meiyu, har du Weixin? Jeg har akkurat lastet ned denne appen til iPhonen min.

Li Meiyu:

Hva er Weixin? Omtrent som Facebook?

Ma Hong:

Det engelske navnet på Weixin er WeChat, det er en veldig populær app. Så lenge du har Wi-Fi eller 4G, kan du gratis sende meldinger, ringe, sende bilder, ha videosamtaler og liknende, det er veldig praktisk. Alle kineserne jeg kjenner, bruker Weixin nå om dagen.

Li Meiyu:

OK, jeg får også laste den ned. Hvilke andre funksjoner har Weixin?

Ma Hong:

Med Weixin kan du sende meldinger, du kan ringe, du kan ha videosamtale, du kan legge igjen talemeldinger, og i tillegg kan du betale eller overføre penger. Det er kjempemange funksjoner! Det er veldig kult!

Li Meiyu:

Ma Hong, da har jeg lastet den ned, men alt er på kinesisk, jeg forstår ikke!

Ma Hong:

Jeg skal hjelpe deg med å bytte språk … Sånn! Nå er alt på engelsk.

(Noen banker på døra)

Ma Hong:

Venninnen min har kommet, la meg introdusere henne, hun heter Zhang Xiaohua.

Li Meiyu:

Hei Xiaohua! Ma Hong, hvordan ble dere kjent med hverandre?

Ma Hong:

Vi ble kjent på en kafé, det var Tanaka Taro som introduserte meg til Xiaohua.

Zhang Xiaohua:

Det stemmer, vi ble kjent med hverandre på en kafé.

Li Meiyu:

Så bra, hva skal dere gjøre i dag?

Zhang Xiaohua:

Jeg er læringspartneren til Ma Hong, vi skal øve på å snakke kinesisk. I samme slengen lærer hun meg litt engelsk.

Li Meiyu:

Så bra, jeg har også lyst på en læringspartner, kan du introdusere en til meg?

Zhang Xiaohua:

Ja da, har du Weixin? La oss legge til hverandre som venner, og når jeg har funnet en, kan jeg sende deg en melding. I stad var det faktisk en venninne som sa til meg at hun ønsket å finne en utenlandsk medstudent for å øve på engelsk. Du kan legge henne til som venn direkte, og så kan dere ta kontakt selv. Jeg kan nevne det for henne når jeg treffer henne i kveld, OK?

Li Meiyu:

OK! Takk skal du ha!

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 03.09.2018

Læringsressurser

Leksjon 9: WeChat