Hopp til innhold

Fagstoff

I dyrehagen

Tre venner i dyrehagen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er søndag, og de tre vennene har dratt til dyrehagen i Beijing. Ma Hong kjøper billetter.

I dyrehagen

0:00
-0:00

在动物园

马红:

请问,门票多少钱一张?

售票员:

十五元。

马红:

我们是学生,请问,学生有优惠吗?

售票员:

学生票半价,七块五。

马红:

好的,我要三张学生票。这是我们的学生证。

售票员:

收您二十五块,找您两块五,这是您的票。

(在动物园里)

田中太郎:

终于进来了,今天来动物园的人真多!我们先到狮虎山去吧,我最想看狮子和老虎。他们十二点半喂老虎,一定很精彩。

李美玉:

我们还是先去看大熊猫吧,它们好可爱。等我们看完大熊猫再过去看老虎。

马红:

我们先去哪儿我都可以,不过,我最喜欢的动物是猴子,我们最好能在猴山多呆一会儿。

田中太郎:

好,那我们先去看大熊猫和猴子,然后再回来看老虎。

(在狮虎山)

田中太郎:

哎呀,我们走得太慢了,老虎都已经喂完了!

马红:

别不高兴,我们今天看了很多动物,连大象都看了,都应该很满意了。

李美玉:

是啊,田中太郎,我今天还给你拍了那么多好看的照片,你应该高兴才对啊!

田中太郎:

好吧,你们说得对,我今天跟你们一起来动物园是很开心的。下次我再过来看他们喂老虎和狮子吧,反正门票很便宜。

马红:

以后还有机会,你还想来的时候跟我们说一下,我们再和你一起来!

Kinesisk tradisjonell

在動物園

馬紅:

請問,門票多少錢一張?

售票員:

十五元。

馬紅:

我們是學生,請問,學生有優惠嗎?

售票員:

學生票半價,七塊五。

馬紅:

好的,我要三張學生票。這是我們的學生証。

售票員:

收您二十五塊,找您兩塊五,這是您的票。

(在動物園裡)

田中太郎:

終於進來了,今天來動物園的人真多!我們先到獅虎山去吧,我最想看獅子和老虎。他們十二點半喂老虎,一定很精彩。

李美玉:

我們還是先去看大熊貓吧,它們好可愛。等我們看完大熊貓再過去看老虎。

馬紅:

我們先去哪兒我都可以,不過,我最喜歡的動物是猴子,我們最好能在猴山多呆一會兒。

田中太郎:

好,那我們先去看大熊貓和猴子,然后再回來看老虎。

(在獅虎山)

田中太郎:

哎呀,我們走得太慢了,老虎都已經喂完了!

馬紅:

別不高興,我們今天看了很多動物,連大象都看了,都應該很滿意了。

李美玉:

是啊,田中太郎,我今天還給你拍了那麼多好看的照片,你應該高興才對啊!

田中太郎:

好吧,你們說得對,我今天跟你們一起來動物園是很開心的。下次我再過來看他們喂老虎和獅子吧,反正門票很便宜。

馬紅:

以后還有機會,你還想來的時候跟我們說一下,我們再和你一起來!

Nøkkelord

动物园 – dòngwùyuán – dyrehage

等 – děng – å vente

门票 – ménpiào – inngangsbillett

过去 – guòqù – å gå bort

优惠 – yōuhuì – rabatt(ert)

不过 – búguò – men

价 – jià – pris

猴子 – hóuzi – ape

学生证 – xuéshēngzhèng – studentbevis

猴山 – hóushān – «Apefjellet»

终于 – zhōngyú – til slutt; endelig

一会(儿) – yíhuì(r) – en liten stund

进来 – jìnlái – å komme inn

回来 – huílai – å komme tilbake

狮虎山 – shīhǔshān – «Løve- og tigerfjellet»

连…都 / 也 – lián … dōu/yě – til og med; ikke engang

狮子 – shīzi – løve

大象 – dàxiàng – elefant

老虎 – lǎohǔ – tiger

应该 – yīnggāi – å burde

喂 – wèi – å mate

满意 – mǎnyì – fornøyd

一定 – yídìng – sikkert

拍照片 – pāi zhàopiàn – å ta bilde(r)

精彩 – jīngcǎi – fantastisk

开心 – kāixīn – lykkelig; glad

大熊猫 – dàxióngmāo – kjempepanda

过来 – guòlái – å komme hit

它 – tā – det; den

反正 – fǎnzhèng – uansett; likevel

可爱 – kě’ài – søt

机会 – jīhuì – mulighet

Tekst skrevet med pinyin:

Zài dòngwùyuán

Mǎ Hóng:

Qǐng wèn, ménpiào duōshao qián yì zhāng?

Shòupiàoyuán:

Shíwǔ yuán.

Mǎ Hóng:

Wǒmen shì xuésheng, qǐng wèn, xuésheng yǒu yōuhuì ma?

Shòupiàoyuán:

Xuéshengpiào bànjià, qī kuài wǔ.

Mǎ Hóng:

Hǎode, wǒ yào sān zhāng xuéshēngpiào. Zhè shì wǒmen de xuéshēngzhèng.

Shòupiàoyuán:

Shōu nín èrshíwǔ kuài, zhǎo nín liǎng kuài wǔ, zhè shì nínde piào.

(Zài dòngwùyuán lǐ)

Tiánzhōng Tàiláng:

Zhōngyú jìnlái le, jīntiān lái dòngwùyuán de rén zhēn duō! Wǒmen xiān dào shīhǔshān qù ba, wǒ zuì xiǎng kàn shīzi hé lǎohǔ. Tāmen shí’èr diǎn bàn wèi lǎohǔ, yídìng hěn jīngcǎi.

Lǐ Měiyù:

Wǒmen háishi xiān qù kàn dàxióngmāo ba, tāmen hǎo kě’ài. Děng wǒmen kànwán dàxióngmāo zài guòqù kàn lǎohǔ.

Mǎ Hóng:

Wǒmen xiān qù nǎr wǒ dōu kěyǐ, búguò, wǒ zuì xǐhuan de dòngwù shì hóuzi, wǒmen zuìhǎo néng zài hóushān duō dāi yíhuìr.

Tiánzhōng Tàiláng:

Hǎo, nà wǒmen xiān qù kàn dàxióngmāo hé hóuzi, ránhòu zài huílai kàn lǎohǔ.

(Zài shīhǔshān)

Tiánzhōng Tàiláng:

Āiyā, wǒmen zǒu dé tài màn le, lǎohǔ dōu yǐjīng wèiwán le!

Mǎ Hóng:

Bié bù gāoxìng, wǒmen jīntiān kàn le hěn duō dòngwù, lián dàxiàng dōu kàn le, dōu yīnggāi hěn mǎnyì le.

Lǐ Měiyù:

Shì a, Tiánzhōng Tàiláng, wǒ jīntiān hái gěi nǐ pāi le nàme duō hǎokàn de zhàopiàn, nǐ yīnggāi gāoxìng cái duì a!

Tiánzhōng Tàiláng:

Hǎo ba, nǐmen shuō de duì, wǒ jīntiān gēn nǐmen yìqǐ lái dòngwùyuán shì hěn kāixīn de. Xià cì wǒ zài guòlái kàn tāmen wèi lǎohǔ hé shīzi ba, fǎnzhèng ménpiào hěn piányi.

Mǎ Hóng:

Yǐhòu hái yǒu jīhuì, nǐ hái xiǎng lái de shíhou gēn wǒmen shuō yíxià, wǒmen zài hé nǐ yìqǐ lái!

去哪儿我都可以

Legg merke til hvordan man uttrykker at «alle valgmuligheter» er OK på kinesisk. 哪儿都可以 – nǎr dōu kěyǐ – «hvor – alt OK» brukes til å si at et hvilket som helst sted er greit, mens 什么…都可以 – shénme … dōu kěyǐ – «hva – alt OK» brukes til å si at hva som helst (av noe) er greit. Setningen fra dialogen betyr «Uansett hvor vi drar, så er det greit for meg.»

然后再回来

Vi har lært at 再 zài kan danne en konstruksjon med 先 xiān, der det betyr «først ..., så ...». Merk at i leddsetningen «然后再回来看老虎 ránhòu zài huílai kàn lǎohǔ» har 再 zài betydningen «igjen». Her er det 然后 ránhòu som påtar seg betydningen «så», og leddsetningen betyr «deretter kommer vi tilbake igjen for å se på tigrene».

高兴才对

I denne dialogen brukes adverbet 才 cái for å uttrykke betydningen «ikke før». Setningen 你应该高兴才对 Nǐ gāoxìng cái duì betyr direkte oversatt «Du burde være glad før det blir riktig.», det vil si «Du burde være glad.»

Vis tekst på norsk

Tekst skrevet på norsk:

I dyrehagen

Ma Hong:

Kan jeg spørre hvor mye en billett koster?

Billettselger:

15 yuan.

Ma Hong:

Vi er studenter. Unnskyld meg, men får studenter rabatt?

Billettselger:

Studentbilletter er halv pris, 7,50 yuan.

Ma Hong:

Greit, jeg skal ha 3 studentbilletter. Her er studentbevisene våre.

Billettselger:

Jeg får 25 yuan av deg og gir deg 2,50 tilbake, her er billettene dine.

(Inne i dyrehagen)

Tanaka Taro:

Endelig kom vi inn, det er voldsomt mye folk i dyrehagen i dag! La oss først dra til Løve- og tigerfjellet, jeg har aller mest lyst til å se på løvene og tigrene. De mater løvene klokka 12.30, det er garantert veldig flott å se på.

Li Meiyu:

La oss heller først dra og se på kjempepandaene, de er så søte. Etter at vi har sett kjempepandaene, kan vi dra bort og se på tigrene.

Ma Hong:

Det er det samme for meg hvor vi drar først, men det dyret jeg liker best, er apen, så det hadde vært bra om vi kunne være en stund på Apefjellet.

Tanaka Taro:

OK, da kan vi først dra for å se på kjempepandaene og apene og etterpå komme tilbake igjen for å se på tigrene.

(På Løve- og tigerfjellet)

Tanaka Taro:

Uff, vi har gått for sakte, tigrene har allerede blitt matet ferdig!

Ma Hong:

Ikke vær sur, i dag har vi sett mange dyr, til og med elefanter, så vi burde alle være fornøyde.

Li Meiyu:

Nettopp, Tanaka Taro, og i tillegg har jeg tatt så mange fine bilder av deg i dag, så du burde være glad!

Tanake Taro:

Greit, dere har rett, det har vært veldig moro å være sammen med dere i dyrehagen i dag. Jeg kan se dem mate tigrene og løvene neste gang jeg kommer. Uansett så er billettene veldig billige.

Ma Hong:

Det kommer flere muligheter senere. Når du har lyst til å dra tilbake, må du si ifra til oss, så kan vi bli med deg igjen!

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 29.08.2018

Læringsressurser

Leksjon 4: I dyrehagen