Hopp til innhold

Fagstoff

For mye stress

Ma Hong og Li Meiyu er på internatet mandag morgen. Ma Hong har stått opp og gjør seg klar til å gå på universitetet, mens Li Meiyu fremdeles ligger i senga.
En jente ligger i senga, mens en annen jente sitter på senga. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

For mye stress

0:00
-0:00

压力太大了

Person

Dialog

马红:

美玉,你怎么还没起床? 你身体不舒服吗?

李美玉:

今天我太累了,不想出门。你一个人去学校吧。

马红:

怎么了,生病了?

李美玉:

没有吧,反正我觉得很累,什么也不想做,只想睡觉。

马红:

没生病,那是有什么别的问题吗?

李美玉:

我最近一直头疼,学习压力太大,考试成绩总是不好,不管我怎么努力,成绩就是赶不上,所以我特别着急。另外,我睡得也不好,心情也不好。

马红:

你的胃口怎么样?

李美玉:

我觉得这边的饭我吃不惯,没有什么食欲。我感觉我没有动力,什么也不想做。

马红:

你不会是有什么心理问题吧?想跟我聊聊吗?我现在有点时间,咱们聊聊吧。我们是好朋友,不管你有什么问题都可以跟我说。

李美玉:

我最近总是感到郁闷,开心不起来,也没法放松。我要好好学习,要锻炼身体,还要见朋友,我不习惯大城市的生活。我要做的事情太多了,根本忙不过来。好累呀!

马红:

我理解你的意思,在国外留学是会有很多压力的。

李美玉:

嗯,我以前在挪威的时候没遇到过这种情况。现在我觉得生活和学习方面都有压力,所以不知道怎么样才能照顾好自己。

马红:

美玉,你不要太着急,我可以帮助你。从今天开始,我们一起去图书馆自习,每周一起锻炼几次。我们约好一起做一些事情,这样可以互相帮助,互相支持。我觉得这个办法应该能让你慢慢好起来,你觉得呢?

李美玉:

谢谢你马红!我听你的,我们先这样试试看。我需要在生活和学习上养成好的习惯。

马红:

好的,我们先这样做,看看过一段时间你会不会觉得好一点。如果还是觉得不舒服的话,我们就去看专业的医生好吗?

李美玉:

好,马红,你真是个好朋友。谢谢你!

马红:

我能理解你的心情,有时候我也会这样。今天上午我在这里陪你吧,等到下午我们再看要不要一起出去,好吗?

李美玉:

好。

Kinesisk tradisjonell

壓力太大了

Person

Dialog

馬紅:

美玉,你怎麼還沒起床? 你身體不舒服嗎?

李美玉:

今天我太累了,不想出門。你一個人去學校吧。

馬紅:

怎麼了,生病了?

李美玉:

沒有吧,反正我覺得很累,什麼也不想做,衹想睡覺。

馬紅:

沒生病,那是有什麼別的問題嗎?

李美玉:

我最近一直頭疼,學習壓力太大,考試成績總是不好,不管我怎麼努力,成績就是趕不上,所以我特別著急。另外,我睡得也不好,心情也不好。

馬紅:

你的胃口怎麼樣?

李美玉:

我覺得這邊的飯我吃不慣,沒有什麼食欲。我感覺我沒有動力,什麼也不想做。

馬紅:

你不會是有什麼心理問題吧?想跟我聊聊嗎?我現在有點時間,咱們聊聊吧。我們是好朋友,不管你有什麼問題都可以跟我說。

李美玉:

我最近總是感到郁悶,開心不起來,也沒法放鬆。我要好好學習,要鍛煉身體,還要見朋友,我不習慣大城市的生活。我要做的事情太多了,根本忙不過來。好累呀!

馬紅:

我理解你的意思,在國外留學是會有很多壓力的。

>李美玉:

嗯,我以前在挪威的時候沒遇到過這種情況。現在我覺得生活和學習方面都有壓力,所以不知道怎麼樣才能照顧好自己。

馬紅:

美玉,你不要太著急,我可以幫助你。從今天開始,我們一起去圖書館自習,每周一起鍛煉幾次。我們約好一起做一些事情,這樣可以互相幫助,互相支持。我覺得這個辦法應該能讓你慢慢好起來,你覺得呢?

李美玉:

謝謝你馬紅!我聽你的,我們先這樣試試看。我需要在生活和學習上養成好的習慣。

馬紅:

好的,我們先這樣做,看看過一段時間你會不會覺得好一點。如果還是覺得不舒服的話,我們就去看專業的醫生好嗎?

李美玉:

好,馬紅,你真是個好朋友。謝謝你!

馬紅:

我能理解你的心情,有時候我也會這樣。今天上午我在這裡陪你吧,等到下午我們再看要不要一起出去,好嗎?

李美玉:

好。

Tekst skrevet med pinyin:

Yālì tài dà le

Person

Dialog

Mǎ Hóng:

Měiyù, nǐ zěnme hái méi qǐchuáng? Nǐ shēntǐ bù shūfu ma?

Lǐ Měiyù:

Jīntiān wǒ tài lèi le, bù xiǎng chūmén. Nǐ yí ge rén qù xuéxiào ba.

Mǎ Hóng:

Zěnme le, shēngbìng le?

Lǐ Měiyù:

Méi yǒu ba, fǎnzhèng wǒ juéde hěn lèi, shénme yě bù xiǎng zuò, zhǐ xiǎng shuìjiào.

Mǎ Hóng:

Méi shēngbìng, nà shì yǒu shénme biéde wèntí ma?

Lǐ Měiyù:

Wǒ zuìjìn yìzhí tóuténg, xuéxí yālì tài dà, kǎoshì chéngjī zǒngshì bù hǎo, bùguǎn wǒ zěnme nǔlì, chéngjī jiùshì gǎnbushàng, suǒyǐ wǒ tèbié zháojí. Lìngwài, wǒ shuì de yě bù hǎo, xīnqíng yě bù hǎo.

Mǎ Hóng:

Nǐde wèikǒu zěnmeyàng?

Lǐ Měiyù:

Wǒ juéde zhèbiān de fàn wǒ chībuguàn, méi yǒu shénme shíyù. Wǒ gǎnjué wǒ méi yǒu dònglì, shénme yě bù xiǎng zuò.

Mǎ Hóng:

Nǐ bú huì shì yǒu shénme xīnlǐ wèntí ba? Xiǎng gēn wǒ liáoliao ma? Wǒ xiànzài yǒu diǎn shíjiān, zánmen liáoliao ba. Wǒmen shì hǎo péngyou, bùguǎn nǐ yǒu shénme wèntí dōu kěyǐ gēn wǒ shuō.

Lǐ Měiyù:

Wǒ zuìjìn zǒngshì gǎndào yùmèn, kāixīnbuqǐlái, yě méifá fàngsōng. Wǒ yào hǎohao xuéxí, yào duànliàn shēntǐ, hái yào jiàn péngyou, wǒ bù xíguàn dà chéngshì de shēnghuó. Wǒ yào zuò de shìqing tài duō le, gēnběn mángbuguòlái. Hǎo lèi ya!

Mǎ Hóng:

Wǒ lǐjiě nǐde yìsi, zài guówài liúxué shì huì yǒu hěn duō yālì de.

Lǐ Měiyù:

Ǹg, wǒ yǐqián zài Nuówēi de shíhou méi yùdàoguo zhè zhǒng qíngkuàng. Xiànzài wǒ juéde shēnghuó hé xuéxí fāngmiàn dōu yǒu yālì, suǒyǐ bù zhīdào zěnmeyàng cái néng zhàogùhǎo zìjǐ.

Mǎ Hóng:

Měiyù, nǐ bú yào tài zháojí, wǒ kěyǐ bāngzhù nǐ. Cóng jīntiān kāishǐ, wǒmen yìqǐ qù túshūguǎn zìxí, měi zhōu yìqǐ duànliàn jǐ cì. Wǒmen yuēhǎo yìqǐ zuò yìxiē shìqing, zhèyàng kěyǐ hùxiāng bāngzhù, hùxiāng zhīchí. Wǒ juéde zhè ge bànfǎ yīnggāi néng ràng nǐ mànman hǎoqǐlái, nǐ juéde ne?

Lǐ Měiyù:

Xièxie nǐ Mǎ Hóng! Wǒ tīng nǐde, wǒmen xiān zhè yàng shìshi kàn. Wǒ xūyào zài shēnghuó hé xuéxí shàng yǎngchéng hǎo de xíguàn.

Mǎ Hóng:

Hǎode, wǒmen xiān zhè yàng zuò, kànkan guò yí duàn shíjiān nǐ huì bu huì juéde hǎo yìdiǎn. Rúguǒ háishi juéde bù shūfe de huà, wǒmen jiù qù kàn zhuānyè de yīshēng hǎo ma?

Lǐ Měiyù:

Hǎo, Mǎ Hóng, nǐ zhēn shì ge hǎo péngyou. Xièxiè nǐ!

Mǎ Hóng:

Wǒ néng lǐjiě nǐde xīnqíng, yǒu shíhou wǒ yě huì zhè yàng. Jīntiān shàngwǔ wǒ zài zhèli péi nǐ ba, děngdào xiàwǔ wǒmen zài kàn yào bu yào yìqǐ chūqù, hǎo ma?

Lǐ Měiyù:

Hǎo.

Norsk oversettelse

For mye press

Person

Dialog

Ma Hong:

Meiyu, hvorfor har du ikke stått opp ennå? Føler du deg dårlig?

Li Meiyu:

I dag er jeg så sliten, jeg har ikke lyst til å gå ut. Du får dra alene på skolen.

Ma Hong:

Hva er i veien, er du blitt syk?

Li Meiyu:

Jeg har vel ikke det, men jeg føler meg uansett veldig sliten, jeg har ikke lyst til å gjøre noe som helst, jeg vil bare sove.

Ma Hong:

Om du ikke er blitt syk, er det da noe annet som er i veien?

Li Meiyu:

I det siste har jeg hatt vondt i hodet hele tiden. Studiepresset er så høyt, og eksamenskarakterene er aldri bra. Uansett hvor flittig jeg er, så henger ikke karakterene med, så jeg er svært engstelig. I tillegg har jeg ikke sovet godt, og humøret er ikke bra.

Ma Hong:

Hvordan er appetitten din?

Li Meiyu:

Jeg er ikke vant til maten her, og jeg har ikke noen matlyst. Jeg føler at jeg ikke har noe drivkraft, og jeg har ikke lyst til å gjøre noen ting.

Ma Hong:

Du har vel ikke noen psykologiske problemer? Har du lyst til å prate litt med meg? Jeg har litt tid nå, så la oss prate. Vi er gode venner, og samme hva slags problem du har, så kan du fortelle det til meg.

Li Meiyu:

I det siste har jeg følt meg nedtrykt hele tiden, jeg klarer ikke å glede meg over noe, og jeg klarer heller ikke å slappe av. Jeg må studere godt, jeg må trene, og jeg må treffe venner. Jeg er ikke vant med livet i storbyen. Jeg har altfor mye å gjøre, og klarer overhodet ikke å rekke over alt. Jeg er så sliten!

Ma Hong:

Jeg forstår hva du mener. Når man studerer i utlandet, er det mye press.

Li Meiyu:

Ja, jeg har aldri tidligere vært utsatt for noe slikt i Norge. Nå synes jeg jeg har press både i dagligliv og studier, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å ta godt vare på meg selv.

Ma Hong:

Meiyu, ikke vær så engstelig, jeg kan hjelpe deg. Fra og med i dag så kan vi dra sammen til biblioteket for selvstudier, og vi kan trene sammen noen ganger hver uke. Vi kan avtale å gjøre noen ting sammen. Slik kan vi hjelpe hverandre og støtte hverandre. Jeg tror at denne metoden kan få deg til å bli bedre, sakte, men sikkert. Hva tror du?

Li Meiyu:

Takk skal du ha, Ma Hong! Jeg hører på deg; vi kan prøve dette og se. Jeg trenger å få gode vaner i dagligliv og studier.

Ma Hong:

Greit, da gjør vi det først slik og ser om du føler deg litt bedre etter en tid. Dersom du fremdeles føler deg dårlig, drar vi til en profesjonell lege, OK?

Li Meiyu:

OK, Ma Hong, du er virkelig en god venn. Tusen takk!

Ma Hong:

Jeg forstår hvordan du føler det, jeg har det på samme måte selv noen ganger. I formiddag kan jeg være sammen med deg her, og i ettermiddag kan vi se om vi vil gå ut sammen, greit?

Li Meiyu:

OK.

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 18.03.2020

Læringsressurser

Leksjon 14: For mye stress