Hopp til innhold

Fagstoff

Om sitatretten

Hva er god sitatskikk? Hvordan kan du bruke innhold fra andre uten å bli tatt for å stjele? Her får du vite mer om hvordan du kan gjengi deler av andres verk i tråd med regelverket.
Å stjele idéen til en annen person. Skyggen av en mann ser over skulderen på en som jobber på en PC. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sitatretten er et unntak fra regelen om at du må ha samtykke til å gjengi et åndsverk og/eller betale vederlag for bruken. Sitatretten gir deg lov til å bruke korte sitater, utdrag eller små deler av verk som er publisert og offentliggjort av andre.

I åndsverkloven kapittel 3 paragraf 29 finner du regelen om hvordan du behandler sitater:

Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

Hva er et sitat?

Loven sier at du kan bruke sitater som er publisert og offentlig tilgjengelige. Et sitat kan for eksempel være et kort videoklipp, et ordrett utdrag fra en tekst, noen sekunder av en låt eller et skjermbilde fra et videospill.

Hva innebærer "god skikk"?

God skikk betyr at du alltid må oppgi og kreditere kilden din. Dessuten må du behandle sitatet du gjengir, med respekt. Det innebærer at du ikke må forandre eller forvrenge innholdet og dermed skape et feil bilde av det opprinnelige verket. Du må opptre etisk overfor opphaveren og være redelig.

Hva betyr "den utstrekning formålet betinger"?

Uttrykket "den utstrekning formålet betinger" betyr at du ikke kan gjengi et sitat fra andre i en hvilken som helst sammenheng. Du må ha en grunn til å bruke sitatet. Å skape stemning er for eksempel ikke en god nok grunn. Du må vise at sitatet er nødvendig for ditt formål.

Noen eksempler: Lager du en video som handler om filmkritikk, vil det være greit å ha med et klipp fra en scene som "beviser" kritikken din. Lager du et radioinnslag om et politisk valg, kan et ordrett sitat fra en politiker være nødvendig for å eksemplifisere argumentasjonen som blir brukt.

Rødt ansikt og svart snakkeboble. Illustrasjon.

Loven begrenser også hvor mye av et verk du har lov til å gjengi. Det betyr for eksempel at du ikke får bruke lengre filmklipp enn det som er strengt nødvendig. Hva som er passe lengde, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Lange utdrag kan være i strid med sitatretten, og da må du få samtykke fra rettighetshaverne før du kan bruke utdraget.

Hvorfor har vi en lov om sitatrett?

Tanken bak sitatretten er at gjenbruk av sitater kan fremme ytringsfrihet, for eksempel ved å skape debatt og kritikk i samfunnet. Skal du forsvare deg i en diskusjon, sikrer sitatretten at du kan gjengi motpartens argumenter ordrett. Slik bidrar sitatretten til at alle får høre begge sider av en sak, og til at ytringsfriheten ivaretas.

Andre "låneregler"

Det finnes andre "låneregler" som gir deg muligheten til å gjenbruke innhold som andre har lagd. Du kan få samtykke direkte fra opphaver og/eller betale for bruken. Eventuelt kan du undersøke om vernetida er utløpt, eller om verket er underlagt en delbar Creative Commons-lisens.

Det handler om å dele: Creative Commons

Sitat og referanser

Kilder

DelRett. (u.å.). Opphavsrett i undervisning. https://delrett.no/nb

Åndsverkloven. (2018). Lov om opphavsrett til åndsverk (LOV-2018-06-15-40). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40/

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 07.03.2022

Læringsressurser

Referanser og lisenser