Hopp til innhold

Fagstoff

Gloseliste til leksjon 5

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

0;第五课:生词

Dì wǔ kè: shēngcí

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

爱好

愛好

àihào

n

interesse; hobby

Nr

Tekst

1

你有什么爱好?// 你有什麼愛好
Nǐ yǒu shéme àihào?

Hvilke hobbyer har du?

2

我有很多爱好。//
0;我有很多愛好
Wǒ yǒu hěn duō àihào.

Jeg har mange hobbyer.

3

音乐是我的爱好。// 音樂是我的愛好
Yīnyuè shì wǒde àihào.

Musikk er hobbyen min.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

书法

書法

shūfǎ

n

(kinesisk) kalligrafi

Nr

Tekst

1

我喜欢书法。// 我喜歡書法
Wǒ xǐhuān shūfǎ.

Jeg liker kinesisk kalligrafi.

2

王老师写书法写得很好。// 王老師寫書法寫得很好
Wáng lǎoshī xiě shūfǎ xiě de hěn hǎo.

Lærer Wang skriver kinesisk kalligrafi veldig bra.

3

你的书法怎么样?// 你的書法怎麼樣?
Nǐ de shūfǎ zěnme yàng?

Hvordan er kalligrafien din?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

v

å slå; å spille; å trene

Nr

Tekst

1

我喜欢篮球。// 我喜歡籃球。
Wǒ xǐhuān lánqiú.

Jeg liker å spille basketball.

2

李美玉喜欢太极拳。// 李美玉喜歡太極拳
Lǐ Měiyù xǐhuan tàijíquán.

Li Meiyu liker å trene Tai chi.

3

老师不可以学生。// 老師不可以學生。
Lǎoshī bù kěyǐ xuésheng.

Lærere kan ikke slå elever.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

太极拳

太極拳

tàijíquán

n

Tai chi

Nr

Tekst

1

王老师爱打太极拳。// 王老師愛打太極拳
Wáng lǎoshī ài dǎ tàijíquán.

Lærer Wang elsker å trene Tai chi.

2

太极拳很有意思。// 太極拳很有意思。
Tàijíquán hěn yǒu yìsi.

Tai chi er veldig morsomt.

3

李先生打太极拳打了三年了。// 李先生打太極拳打了三年了。
Lǐ xiānshēng dǎ tàijíquán dǎ le sān nián le.

Herr Li har trent Tai chi i tre år nå.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

手球


shǒuqiú

n

håndball

Nr

Tekst

1

王红和马红打手球。// 王紅和馬紅打手球
Wáng Hóng hé Mǎ Hóng dǎ shǒuqiú.

Wang Hong og Ma Hong spiller håndball.

2

王老师觉得手球太无聊了。// 王老師覺得手球太無聊了。
Wáng lǎoshī juéde shǒuqiú tài wúliáo le.

Lærer Wang synes at håndball er svært kjedelig.

3

他明天和爸爸一起去买手球。// 他明天和爸爸一起去買手球
Tā míngtiān hé bàba yīqǐ qù mǎi shǒuqiú.

Han skal dra og kjøpe en håndball sammen med faren sin i morgen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

tīng

v

å lytte (til); å høre (på)

Nr

Tekst

1

王老师不流行音乐。// 王老師不流行音樂。
Wáng lǎoshī bù tīng liúxíng yīnyuè.

Lærer Wang hører ikke på popmusikk.

2

爸爸喜欢新闻。 // 爸爸喜歡新聞。
Bàba xǐhuān tīng xīnwén.

Pappa liker å høre på nyheter.

3

一飞英语广播。// 一飛英語廣播。
Yī Fēi tīng yīngyǔ guǎngbō.

Yi Fei lytter til engelsk radio.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

音乐

音樂

yīnyuè

n

musikk

Nr

Tekst

1

陈小心觉得流行音乐不好听。// 陳小心覺得流行音樂不好聽。
Chén Xiǎoxīn juéde liúxíng yīnyuè bù hǎotīng.

Chen Xiaoxin synes ikke at popmusikk er bra.

2

昨天傅老师听了一晚上古典音乐。// 昨天傅老師聽了一晚上古典音樂
Zuótiān Fù lǎoshī tīng le yī wǎnshang gǔdiǎn yīnyuè.

Lærer Fu lyttet til klassisk musikk hele kvelden i går.

3

你姐姐喜欢听中国音乐吗?// 你姐姐喜歡聽中國音樂嗎?
Nǐ jiějie xǐhuan tīng Zhōngguó yīnyuè ma?

Liker søsteren din å lytte til kinesisk musikk?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse


kàn

v

å se (på)

Nr

Tekst

1

明天李婧去华山日出。// 明天李婧去華山日出。
Míngtiān Lǐ Jìng qù Huáshān kàn rìchū.

Li Jing skal til Huashan-fjellet for å se på soloppgangen i morgen.

2

他在电视。// 他在電視。
Tā zài kàn diànshì.

Han ser på tv akkurat nå.

3

你喜欢中国电影吗? // 你喜歡中國電影嗎?
Nǐ xǐhuan kàn Zhōngguó diànyǐng ma?

Liker du å se kinesisk film?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

电影

電影

diànyǐng

n

film

Nr

Tekst

1

今天晚上我们看电影,好吗?// 今天晚上我們看電影,好嗎?
Jīntiān wǎnshàng wǒmen kàn diànyǐng, hǎo ma?

Skal vi se en film i kveld?

2

这部电影是他的最爱。// 這部電影是他的最愛。
Zhè bù diànyǐng shì tāde zuìài.

Denne filmen er favoritten hans.

3

电影、听音乐都是我的爱好。// 看電影、聽音樂都是我的愛好。
Kàn diànyǐng, tīng yīnyuè dōu shì wǒde àihào.

Å se på film og høre på musikk er mine hobbyer.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

看书

看書

kànshū

v

å lese

Nr

Tekst

1

我妹妹正在看书。// 我妹妹正在看書
Wǒ mèimei zhèngzài kànshū.

Søsteren min leser ei bok akkurat nå.

2

李红喜欢看书。// 李紅喜歡看書
Lǐ Hóng xǐhuan kànshū.

Li Hong liker å lese.

3

你什么时候看书,早上还是晚上? // 你什麼時候看書,早上還是晚上?
Nǐ shénme shíhòu kànshū, zǎoshang háishì wǎnshang?

Leser du om morgenen eller kvelden?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

shū

n

bok

Nr

Tekst

1

这是一飞的。// 這是一飛的
Zhè shì Yī Fēi de shū.

Dette er Yi Feis bok.

2

这本红色的是一本中文。// 這本紅色的是一本中文
Zhè běn hóngsè de shū shì yì běn zhōngwén shū.

Denne røde boka er ei kinesisk bok.

3

我的去哪儿了? // 我的去哪兒了?
Wǒde nuówēiyǔ shū qù nǎr le?

Hvor er boka mi?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

jiàn

v

å se; å treffe; å møte

Nr

Tekst

1

陈小心明天去她的朋友一飞。// 陳小心明天去她的朋友一飛。
Chén Xiǎoxīn míngtiān qù jiàn tāde péngyou Yī Fēi.

Chen Xiaoxin skal dra for å treffe sin venn Yi Fei i morgen.

2

她每次他都很开心。// 她每次他都很開心。
Tā měi cì jiàn tā dōu hěn kāixīn.

Hun er glad for å se ham hver gang de møtes.

3

他们昨天她了吗? // 他們昨天她了嗎?
Tāmen zuótiān jiàn tā le ma?

Møtte de henne i går?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

聊天(儿)

聊天(兒)

liáotiān(r)

v

å prate

Nr

Tekst

1

小高和小红常常一起聊天。//
小高和小紅常常一起聊天
Xiǎo Gāo hé xiǎo Hóng chángcháng yìqǐ liáotiān.

Lille Gao og lille Hong prater ofte sammen.

2

我和妈妈总是在QQ上聊天。// 我和媽媽總是在QQ上聊天
Wǒ hé māmā zǒngshì zài QQ-shàng liáotiān.

Jeg og mamma prater ofte via QQ.

3

你们已经聊天聊了一个小时了。 // 你們已經聊天聊了一個小時了。
Nǐmen yǐjīng liáotiān liáo le yí ge xiǎoshí le.

Dere har allerede pratet i en time nå.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

好听

好聽

hǎotīng

tv

fin å høre på; velklingende

Nr

Tekst

1

她唱歌真好听。// 她唱歌真好聽
Tā chànggē zhēn hǎotīng.

Det er fint å høre på når hun synger.

2

莎莎觉得中国音乐很好听。// 莎莎覺得中國音樂很好聽
Shāshā juéde Zhōngguó yīnyuè hěn hǎotīng.

Shasha synes at kinesisk musikk er fint å høre på.

3

她的嗓音很好听。// 她的嗓音很好聽
Tāde sǎngyīn hěn hǎotīng.

Stemmen hennes er veldig vakker.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

好看

hǎokàn

tv

fin å se på; vakker; interessant

Nr

Tekst

1

中国电影很好看。// 中國電影很好看
Zhōngguó diànyǐng hěn hǎokàn.

Kinesisk film er veldig bra.

2

菲菲长得真好看。// 菲菲長得真好看
Fēifēi zhǎngde zhēn hǎokàn.

Feifei er svært vakker.

3

那本书好看吗?// 那本書好看嗎?
Nà běn shū hǎokàn ma?

Er den boka interessant?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

不好意思

bù hǎo yìsi

tv

flau; forlegen; pinlig

Nr

Tekst

1

不好意思,今晚我没时间。// 不好意思,今晚我沒時間。
Bù hǎo yìsi, jīnwǎn wǒ méi shíjiān.

Beklager, i kveld har jeg ikke tid.

2

不好意思,你拿了我的笔。// 不好意思,你拿了我的筆。
Bù hǎo yìsi, nǐ ná le wǒde bǐ.

Unnskyld meg, du tok min penn.

3

不好意思
麻烦你帮我搬家。// 真不好意思,麻煩你幫我搬家。
Zhēn bù hǎo yìsi, máfan nǐ bāng wǒ bānjiā.

Det er pinlig å bry deg med å hjelpe meg å flytte. = «Tusen takk for at du hjelper meg å flytte.»

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

今天

jīntiān

tu

i dag

Nr

Tekst

1

我们今天去看电影,好不好?// 我們今天去看電影,好不好?
Wǒmen jīntiān qù kàn diànyǐng, hǎo bù hǎo?

La oss dra på kino i dag, OK?

2

今天去学校 。// 她今天去學校。
jīntiān qù xuéxiào.

Hun drar til skolen i dag.

3

今天是明天的昨天。// 今天是明天的昨天。
Jīntiān shì míngtiān de zuótiān.

Dagen i dag er morgendagens gårsdag.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

时间

時間

shíjiān

n

tid

Nr

Tekst

1

你今天有时间吗?// 你今天有時間嗎?
Nǐ jīntiān yǒu shíjiān ma?

Har du tid i dag?

2

时间飞逝。//時間飛逝。
Shíjiān fēishì.

Tiden flyr.

3

他今天时间不多,不能见你。//  他今天時間不多,不能見你。
Tā jīntiān shíjiān bù duō, bù néng jiàn nǐ.

Han har ikke så mye tid i dag, så han kan ikke treffe deg.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

功课

功課

gōngkè

n

lekser

Nr

Tekst

1

你今天做功课了吗?// 你今天做功課了嗎?
Nǐ jīntiān zuò gōngkè le ma?

Har du gjort lekser i dag?

2

学生们说功课很难。// 學生們說功課很難。
Xuéshēngmen shuō gōngkè hěn nán.

Elevene sier at leksene er veldig vanskelige.

3

因为功课太多,所以我们没时间去看电影。// 因為功課太多,所以我們沒時間去看電影。
Yīnwèi gōngkè tài duō, suǒyǐ wǒmen méi shíjiān qù kàn diànyǐng.

Siden vi har så mye lekser, så har vi ikke tid til å gå på kino.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

明天


míngtiān

tu

i morgen

Nr

Tekst

1

我们明天见,好吗?// 我們明天見,好嗎?
Wǒmen míngtiān jiàn, hǎo ma?

La oss møtes i morgen, OK?

2

我觉得明天会下雨。// 我覺得明天會下雨。
Wǒ juédé míngtiān huì xiàyǔ.

Jeg tror det kommer til å regne i morgen.

3

明天没有时间。// 她明天沒有時間。
míngtiān méi yǒu shíjiān.

Hun har ikke tid i morgen.

Liste over forkortelser

n – nomen
tu – tidsuttrykk
tv – tilstandsverb
v – verb

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård, Øystein Krogh Visted og Teresa Li Xiang.
Sist faglig oppdatert 30.10.2018

Læringsressurser

Leksjon 5: Hobbyer