Hopp til innhold

Fagstoff

Forklaringer til grammatikk i leksjon 4

Under følger forklaringer til grammatikk for dialogen "Å studere kinesisk".
Kinesiske skrifttegn. Betydning: grammatikk. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

1. 难不难 nán bu nán

Dette er et eksempel på en kinesisk spørsmålstype som kan kalles [verb]-ikke-[verb]-konstruksjonen. Vi kan bruke de fleste tilstandsverb eller handlingsverb i denne konstruksjonen. Hvis vi vil gi et positivt svar, gjentar vi verbet. Hvis vi vil gi et negativt svar, bruker vi + verbet. På kinesisk har man ikke enkle ord for «ja» og «nei», men man har andre måter å uttrykke omtrent det samme på (se også punkt 2 i leksjon 6). Vi kan også bruke andre verb i [verb]-ikke-[verb]-konstruksjonen. Sammenlign disse setningene:

你喜欢不喜欢中国? Nǐ xǐhuan bu xǐhuan Zhōngguó?

你喜欢中国吗? Nǐ xǐhuan Zhōngguó ma?

Begge disse to spørsmålene betyr «Liker du Kina?», men det er viktig å ikke blande de to konstruksjonene sammen. Følgende setning er feil:

*你喜欢不喜欢中国吗?Nǐ xǐhuān bu xǐhuān Zhōngguó ma?

Her har man brukt både [verb]-ikke-[verb]-konstruksjonen og spørsmålspartikkelen 吗 ma samtidig i samme setning, noe som er feil. Et svar på begge spørsmålene ville derimot ha vært det samme, nemlig 喜欢 xǐhuan for «ja/liker», eventuelt 不喜欢 bù xǐhuan for «nei / liker ikke».

2. 太难了 tài nán le, 不太难 bú tài nán:

太…了 tài...le er en fast konstruksjon der vanligvis et adjektiv plasseres mellom 太 tài og 了 le. Vi bruker konstruksjonen når vi vil legge stor vekt på det som kommer inne i mønsteret, for eksempel 太好了 tài hǎo le – «kjempebra» – eller 太喜欢了 tài xǐhuan le – «liker kjempegodt». Noen ganger sløyfer vi også le på slutten, uten at betydningen endres.

Den nektende varianten av uttrykket er 不太… bú tài… (uten le) betyr derimot «ikke særlig...»: 不太好 bú tài hǎo – «ikke særlig bra» og 不太喜欢 bú tài xǐhuan – «liker ikke særlig».

3. 怎么样 zěnmeyàng

Dette uttrykket legges til på slutten av en setning for å etterlyse lytterens syn på det som kommer foran, for eksempel 我们说中文,怎么样?Wǒmen shuō zhōngwén, zěnmeyàng? – «Vi snakker kinesisk, er det greit?». Vi bruker det også når vi spør om hva noen synes om noe: 你觉得中国怎么样? Nǐ juéde Zhōngguó zěnmeyàng? – «Hva synes du om Kina?». Merk at dersom det er et komma foran 怎么样 zěnmeyàng eller en liten pause foran uttrykket når vi uttaler setningen, refererer 怎么样 zěnmeyàng til hele setningen som kommer foran kommaet/pausen. I den andre eksempelsetningen, 你觉得中国怎么样?Nǐ juéde Zhōngguó zěnmeyàng?, refererer derimot 怎么样 zěnmeyàng kun til 中国 Zhōngguó. Setningen kan for eksempel oversettes til norsk med «Hvordan synes du Kina er?». Sammenlign disse setningene:

– 我们学中文,怎么样?
Wǒmen xué zhōngwén, zěnmeyàng?
– «Vi studerer kinesisk, OK?»

– 你觉得学中文怎么样?
Nǐ juéde xué zhōngwén zěnmeyàng?
– «Hvordan synes du det er å studere kinesisk?»

I den andre setningen ville det ha vært unaturlig å ha et komma eller en artikulert pause foran 怎么样 zěnmeyàng, fordi 你觉得学中文… Nǐ juéde xué zhōngwén… er en ufullstendig setning.

4. 因为…所以… yīnwèi...suǒyǐ...


因为 yīnwèi betyr «fordi» og kan enten brukes alene for å gi en grunn til noe eller i et fast mønster sammen med 所以 suǒyǐ: fordi A, så (derfor) B, for eksempel: 因为太忙了,所以没有时间学习。Yīnwèi tài máng le, suǒyǐ méiyou shíjiān xuéxí. – «Fordi jeg er for opptatt, så har jeg ikke tid til å studere.» Mønsteret er slik:

因为 – A – 所以 – B
Yīnwèi – A – suǒyǐ – B
Fordi – A – så – B

I forkortede setninger kan både 因为 yīnwèi og 所以 suǒyǐ også brukes alene der det er naturlig. Se på disse eksemplene:

他不想去,因为他没有钱。
Tā bù xiǎng qù, yīnwèi tā méi yǒu qián.
«Han vil ikke dra, fordi han ikke har penger.»

他没有钱,所以他不想去。
Tā méi yǒu qián, suǒyǐ tā bù xiǎng qù.
«Han har ikke penger, så derfor vil han ikke dra.»

CC BY-SASkrevet av Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 11.12.2019

Læringsressurser

Leksjon 4: Å studere kinesisk