Hopp til innhold

Fagstoff

Gloseliste til leksjon 4

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

第四课:生词

Dì sì kè: shēngcí

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

xué

v

å lære; å studere

Nr

Tekst

1

我喜欢中文。// 我喜歡中文。

Wǒ xǐhuān xué zhōngwén.

Jeg liker å studere kinesisk.

2

中文真难。// 中文真難。
Xué zhōngwén zhēn nán.

Det er virkelig vanskelig å lære kinesisk.

3

中文和日文。// 他中文和日文。
xué zhōngwén hé rìwén.

Han studerer kinesisk og japansk.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

觉得

覺得

juéde

v

å synes

Nr

Tekst

1

觉得学中文很有意思。// 我覺得學中文很有意思。
juéde xué zhōngwén hěn yǒu yìsi.

Jeg synes det er veldig morsomt å lære kinesisk.

2

觉得中文难吗?// 你覺得中文難嗎?
juéde zhōngwén nán ma?

Synes du kinesisk er vanskelig?

3

他们觉得中国很大。//他們覺得中國很大。
Tāmen juéde Zhōngguó hěn dà.

De synes Kina er veldig stort.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

nán

tv

vanskelig

Nr

Tekst

1

你觉得中文还是日文?// 你覺得中文還是日文
Nǐ juéde zhōngwén nán háishi rìwén nán?

Synes du kinesisk er vanskelig eller japansk er vanskelig?

2

我的作业很。// 我的作業很
Wǒde zuòyè hěn nán.

Leksene mine er veldig vanskelige.

3

学语言太了!// 學語言太了!
Xué yǔyán tài nán le!

Det er altfor vanskelig å studere språk!

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

太...(了)

tài…(le)

adv

altfor; svært

Nr

Tekst

1

中文。// 中文
Zhōngwén tài nán le.

Kinesisk er altfor vanskelig.

2

王老师给我们的作业。// 王老師給我們的作業
Wáng lǎoshī gěi wǒmen de zuòyè tài duō le.

Lærer Wang gir oss altfor mye lekser.

3

喜欢中国。// 他喜歡中國

tài xǐhuan Zhōngguó le.

Han liker Kina svært godt.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

怎么样

怎麼樣

zěnmeyàng

spo

hvordan; hvordan høres det ut?

Nr

Tekst

1

怎么样?// 你怎麼樣
zěnmeyàng?

Hvordan har du det?

2

我们去吃中国菜, 怎么样?// 我們去吃中國菜, 怎麼樣
Wǒmen qù chī Zhōngguó cài, zěnmeyàng?

La oss dra for å spise kinesisk mat, ok?

3

你觉得美国电影怎么样?// 你覺得美國電影怎麼樣
Nǐ juéde Měiguó diànyǐng zěnmeyàng?

Hva synes du om amerikanske filmer?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

因为

因為

yīnwèi

kon

fordi

Nr

Tekst

1

我喜欢中文,因为很好听。// 我喜歡中文,因為很好聽。
Wǒ xǐhuan zhōngwén, yīnwèi hěn hǎotīng.

Jeg liker kinesisk fordi det høres fint ut.

2

你们的作业不多,因为你们是小学生。// 你們的作業不多,因為你們是小學生。
Nǐmende zuòyè bù duō, yīnwèi nǐmen shì xiǎoxuéshēng.

Dere har ikke mye lekser fordi dere er barneskoleelever.

3

他不喜欢写作业,因为他很懒。// 他不喜歡寫作業,因為他很懶。
Tā bù xǐhuan xiě zuòyè, yīnwèi tā hěn lǎn.

Han liker ikke å gjøre lekser fordi han er lat.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

日文

rìwén

n

japansk (språk)

Nr

Tekst

1

我喜欢学日文。// 我喜歡學日文
Wǒ xǐhuān xué rìwén.

Jeg liker å lære japansk.

2

日文好听吗?// 日文好聽嗎?
Rìwén hǎotīng ma?

Høres japansk fint ut?

3

日本人讲日文。// 日本人講日文
Rìběnrén jiǎng rìwén.

Japanere snakker japansk.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

汉字

漢字

hànzì

n

kinesiske skrifttegn

Nr

Tekst

1

你会写汉字吗?// 你會寫漢字嗎?
Nǐ huì xiě hànzì ma?

Kan du skrive kinesiske skrifttegn?

2

王老师喜欢写汉字。// 王老師喜歡寫漢字
Wáng lǎoshī xǐhuān xiě hànzì.

Lærer Wang liker å skrive kinesiske skrifttegn.

3

我觉得汉字很难写。// 我覺得漢字很難寫。
Wǒ juédé hànzì hěn nánxiě.

Jeg synes kinesiske skrifttegn er (veldig) vanskelige å skrive.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

是吗

是嗎

shì ma

uttr

stemmer det?; virkelig?

Nr

Tekst

1

你喜欢吃中餐, 是吗?// 你喜歡吃中餐, 是嗎
Nǐ xǐhuān chī zhōngcān, shì ma?

Stemmer det at du liker å spise kinesisk mat?

2

你在学中文,是吗?// 你在學中文,是嗎
Nǐ zài xué zhōngwén, shì ma?

Stemmer det at du lærer kinesisk?

3

是吗?我真不知道。// 是嗎?我真不知道。
Shì ma? Wǒ zhēn bù zhīdào.

Virkelig? Det visste jeg virkelig ikke.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

xiě

v

å skrive

Nr

Tekst

1

我在作业。// 我在作業。
Wǒ zài xiě zuòyè.

Jeg gjør lekser nå.

2

你在什么?// 你在什麼?
Nǐ zài xiě shénme?

Hva skriver du?

3

汉字比较难。// 漢字比較難。
Xiě hànzì bǐjiào nán.

Det er ganske vanskelig å skrive kinesiske skrifttegn.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

可是

kěshì

kon

men

Nr

Tekst

1

我想去看电影,可是我没有时间。// 我想去看電影,可是我沒有時間。
Wǒ xiǎng qù kàn diànyǐng, kěshì wǒ méi yǒu shíjiān.

Jeg har lyst til å dra for å se film, men jeg har ikke tid.

2

中文语法很容易,可是发音比较难。// 中文語法很容易,可是發音比較難。
Zhōngwén yǔfǎ hěn róngyì, kěshì fāyīn bǐjiào nán.

Kinesisk grammatikk er (veldig) enkelt, men uttale er ganske vanskelig.

3

学中文不容易,可是很有意思。// 學中文不容易,可是很有意思。
Xué zhōngwén bù róngyì, kěshì hěn yǒu yìsi.

Det er ikke lett å studere kinesisk, men det er (veldig) interessant.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

语法

語法

yǔfǎ

n

grammatikk

Nr

Tekst

1

中文语法很难。// 中文語法很難。
Zhōngwén yǔfǎ hěn nán.

Kinesisk grammatikk er (veldig) vanskelig.

2

你可以教我中文语法吗?// 你可以教我中文語法嗎?
Nǐ kěyǐ jiāo wǒ zhōngwén yǔfǎ ma?

Kan du lære meg kinesisk grammatikk?

3

他们在学日文语法。// 他們在學日文語法
Tāmen zài xué rìwén yǔfǎ.

De studerer japansk grammatikk.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

容易

róngyì

tv

lett

Nr

Tekst

1

学中文不容易。// 學中文不容易
Xué zhōngwén bù róngyì.

Det er ikke lett å studere kinesisk.

2

你的作业很容易。// 你的作業很容易
Nǐ de zuòyè hěn róngyì.

Leksene dine er (veldig) enkle.

3

你觉得容易吗?// 你覺得容易嗎?
Nǐ juédé róngyì ma?

Synes du det er lett?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

是的

shìde

uttr

det stemmer

Nr

Tekst

1

是的,我很喜欢看电视。// 是的,我很喜歡看電視。
Shì de, wǒ hěn xǐhuān kàn diànshì.

Det stemmer, jeg liker å se på tv.

2

是的,我不爱吃蛋糕。// 是的,我不愛吃蛋糕。
Shì de, wǒ bú ài chī dàngāo.

Det stemmer, jeg liker ikke kake.

3

是的, 我想去美国。// 是的, 我想去美國。
Shì de, wǒ xiǎng qù Měiguó.

Det stemmer, jeg har lyst til å dra til USA.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

发音

發音

fāyīn

n

uttale

Nr

Tekst

1

你的发音很准。// 你的發音很准。
Nǐ de fāyīn hěn zhǔn.

Uttalen din er meget eksakt.

2

我的发音怎么样?// 我的發音怎麼樣?
Wǒ de fāyīn zěnmeyàng.

Hvordan er uttalen min?

3

我练习中文发音。// 我在练习中文發音
Wǒ zài liànxí zhōngwén fāyīn.

Jeg trener meg på kinesisk uttale.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

比较

比較

bǐjiào

adv/v

forholdsvis; ganske

Nr

Tekst

1

你的日文不行,可是中文比较好。// 你的日文不行,可是中文比較好。
Nǐde rìwén bù xíng, kěshì zhōngwén bǐjiào hǎo.

Japansken din er ikke noe særlig, men kinesisken er ganske bra.

2

日文语法比较难,但是发音很容易。// 日文語法比較難,但是發音很容易。
Rìwén yǔfǎ bǐjiào nán, dànshì fāyīn hěn róngyì.

Japansk grammatikk er forholdsvis vanskelig, men uttalen er (veldig) lett.

3

今天比较热。// 今天比較熱。
Jīntiān bǐjiào rè.

Det er ganske varmt i dag.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

喜欢

喜歡

xǐhuan

v

å like

Nr

Tekst

1

你们喜欢看书吗?// 你們喜歡看書嗎?
Nǐmen xǐhuan kànshū ma?

Liker dere å lese bøker?

2

喜欢中文和日文。// 我喜歡中文和日文。
xǐhuan zhōngwén hé rìwén.

Jeg liker kinesisk og japansk.

3

她不喜欢唱歌。// 她不喜歡唱歌。
Tā bù xǐhuān chànggē.

Hun liker ikke å synge.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

真的

zhēnde

uttr

virkelig

Nr

Tekst

1

真的吗?// 真的嗎?
Zhēnde ma?

Virkelig?

2

我说的是真的。// 我說的是真的
Wǒ shuō de shì zhēnde.

Det jeg sier er sant.

3

真的很喜欢上学。// 我真的很喜歡上學。
zhēnde hěn xǐhuan shàngxué.

Jeg liker virkelig å gå på skolen.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

为什么

為什麼

wèishénme

spo

hvorfor

Nr

Tekst

1

为什么我不可以看电视?// 為什麼我不可以看電視?
Wèishénme wǒ bù kěyǐ kàn diànshì?

Hvorfor kan jeg ikke se på tv?

2

为什么不想写作业?// 你為什麼不想寫作業?
wèishénme bù xiǎng xiě zuòyè?

Hvorfor har du ikke lyst til å gjøre lekser?

3

他昨天为什么没来?// 他昨天為什麼沒來?
Tā zuótiān wèishénme méi lái?

Hvorfor kom han ikke i går?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

有意思

yǒu yìsi

tv

interessant; morsomt

Nr

Tekst

1

学中文真有意思!// 學中文真有意思
Xué zhōngwén zhēn yǒu yìsi!

Det er virkelig interessant å studere kinesisk!

2

看书有意思吗?// 看書有意思嗎?
Kànshū yǒu yìsi ma?

Er det interessant å lese (bøker)?

3

跳舞很有意思
Tiàowǔ hěn yǒu yìsi.

Dansing er (veldig) morsomt.

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

生词

生詞

shēngcí

n

nytt ord; ny glose

Nr

Tekst

1

我在背生词。// 我在背生詞
Wǒ zài bèi shēngcí.

Jeg lærer meg glosene utenat.

2

他不喜欢生词。// 他不喜歡生詞
Tā bù xǐhuan shēngcí.

Han liker ikke nye gloser.

3

你会第四课的生词吗?// 你會第四課的生詞嗎?
Nǐ huì dì sì kè de shēngcí ma?

Kan du de nye glosene til leksjon fire?

Forenklet

Trad

Pinyin

Ordkl

Oversettelse

所以

suǒyǐ

kon

så; derfor

Nr

Tekst

1

我要写作业,所以我不可以去看电影。// 我要寫作業,所以我不可以去看電影。
Wǒ yào xiě zuòyè, suǒyǐ wǒ bù kěyǐ qù kàn diànyǐng.

Jeg skal gjøre lekser, så jeg kan ikke dra på kino.

2

因为她生病了,所以没有上学。// 因為她生病了,所以沒有上學。
Yīnwèi tā shēngbìng le, suǒyǐ méi yǒu shàngxué.

Fordi hun er blitt syk, kom hun ikke på skolen.

3

你要去美国,所以你得练习说英文。// 你要去美國,所以你得練習說英文。
Nǐ yào qù Měiguó, suǒyǐ nǐ děi liànxí shuō yīngwén.

Du skal dra til USA, så du må øve på å snakke engelsk.

Liste over forkortelser

adv – adverb
kon – konjunksjon
n – nomen
spo – spørreord
tv – tilstandsverb
uttr – uttrykk
v – verb

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 30.10.2018

Læringsressurser

Leksjon 4: Å studere kinesisk