Hopp til innhold

Litterære tekster

Riepie

Daennie tjaalegisnie maahtah lohkedh man åvteste riepien veelkes siejpie-gietjie. Soptsese lea gærjeste «Lohkede saemien» maam Knut Bergsland jïh Ella Holm Bull tjaaleme. Jaepien 1993 gærja trygkesovvi.
Rødrev ligger på snø og slikker seg om munnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Riepie

Riepie lij ikth sualadamme naa jïjnjh bovtsh.

Doh jeatjah juvrh lin viehkiehtamme leekeme. Jïh dle krovhtem dle tseegkin.

Gosse dïhte bearkoe lij dle doelteme, dle dïhte riepie vaadtsa akten spoerjehke deavan nille jïh dle gylje:

«Dle maa manne vuajnam almetjh röövrigujmie jïh saejhtiejgujmie jis båetieh!»

Gaajhkh juvrh dan bïllijin, hajkelin varke edtjin tjïekedidh.

Njåemele jïh tjetskie hajkejin akten krovhten nualan tjïekedin. Numhtie dle tjïrrelgöötin dah altese bieljie-gietjieh. Jïh numhtie die leah dah tjeehpes daan biejjien aaj guktie åvtetje biejjieh.

Dïhte tjetskie dïhte golh båeltieji dam altese siejpie-gietjiem. Jïh numhtie die lea dïhte aaj tjeehpes.

Jïh dïhte riepie! Dïhte golh gaajhke bearkoem oktegh bårreli.

Baakoe

Saemien

Daaroen

sporjehke, spåavroeh

snau, uten vegetasjon

CC BY-NC-SASkrevet av Knut Bergsland og Ella Holm Bull.
Sist faglig oppdatert 21.04.2020

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie