Hopp til innhold

Fagstoff

Nasjonaale identiteete

Dov jïjtje-domtese jïh ektievoete-domtese datnem veadta mubpide saemide jïh saemien nasjonaale identiteetese.
Saemien saevege. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nasjonaale identiteete

Mijjieh saemieh åålmege vijries dajvesne noerhtene; Nöörjesne, Sveerjesne, Soemesne jïh Russlaantesne. Seammalaaketje gïelem, jieleme-vuekiem jïh kultuvrem utnebe, jalhts aaj joekehtsh voernges dajveste dajvese. Mijjen identiteete, jïjtje-domtese jïh ektievoete-domtese mijjem åålmeh-tjïertese ektiedieh. Jaepien 1993 raejeste mijjieh jïjtsh nasjonaale-biejjiem åtneme, Saemiej åålmege-biejjiem, goevten 6. biejjien. Gellie åålmege-biejjiem heevehtieh jïh gaptam dan biejjien tsaekieh. Mijjen aaj jïjtsh nasjonaale-laavlome jïh saevege.

Seamma aejkien goh mijjieh saemieh åålmege njieljine laantine, mijjieh nasjonaale domtesh nasjonaale-staatide aaj utnebe. Daate vååjnesasse båata, gosse nöörjen saemieh sveerjen saemiej vööste, utnieh dah nöörjen tjoejkijh buerebh goh dah sveerjen tjoejkijh. Lissine gellie nöörjen saemieh Nöörjen nasjonaale-biejjiem suehpeden 17. biejjien heevehtieh.

CC BY-SASkrevet av Marit M. Fjellheim.
Sist faglig oppdatert 06.04.2021

Læringsressurser

Kultuvre jïh identiteete