Hopp til innhold

Historisk materiale

Manne leam saemie

Gaebpien Gåsta (Gustav Kappfjell) tjihtesem «Manne leam saemie» tjaaleme. Tjihtese gærjeste «Gaaltije» mij bööti jaepien 1987.
Ovemssie nomenh. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Manne leam saemie

Manne leam saemie
nåvh galkem årrodh
Maadtoen vuerpie
györeme vaajmose
im maehtieh böörhkedh
maadtoen veadtah
Sïjhtem nåvh årrodh
manne saemie leam

Manne leam saemie
nåvh edtjem veasodh
maadtoen åerieh
vaajmosne jievkehte
Saemie leam manne
nåvh galkem veasodh
gaajhkh jïjtjen biejvieh
Saemie leam

Våarpohte åvtelen
noeri biejvieh
vuajnah dåastoeh
giermedh raedtiem
daelie dov biejvieh leah
mojhtelh saemien
Biejviem nåvh dåastoeh
vaedtsieh raeffesne

CC BY-NC-SASkrevet av Gustav Kappfjell. Rettighetshaver: Dat o.s
Sist faglig oppdatert 13.04.2021

Læringsressurser

Kultuvre jïh identiteete