Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Mij saemien lidteratuvre?

Laavenjassh teemese Kultuvre jïh identiteete.
Tsïegle gærja-gåetesne. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Datne joekehts teeksth lohkeme ovmessie sjangerinie, jïh teekstigujmie barkeme. Vaestedh gyhtjelasside.

  1. Mij saemien lidteratuvre, dov mïelen mietie?

    1. Gie tjaelije jïh gïese tjaala?

    2. Mennie gïelesne tjaelije tjaala jïh man bïjre tjaala?

  2. Jis saemien tjaelije daaroen-gïelesne tjaala, dellie saemien lidteratuvre? Mannasinie, mannasinie ij?

  3. Dov mïelen mietie saemien lidteratuvre lea, saaht man bïjre saemien tjaelije saemien-gïelesne tjaala? Mannasinie, mannasinie ij?

  4. Dov mïelen mietie vihkele saemien lidteratuvre daaroen-gïelesne aaj tjaalasåvva juktie jienebh almetjh maehtieh dam lohkedh? Mannasinie, mannasinie ij?

  5. Digkedh/ tjaelieh mah åarjel-saemien lidteratuvrh daan biejjien tjaalasuvvieh.

CC BY-SASkrevet av Marit M. Fjellheim.
Sist faglig oppdatert 12.04.2021

Læringsressurser

Kultuvre jïh identiteete