Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh saemiej nasjonaale laavloemasse

Laavenjassh teekstese «Saemiej laavlome» maam Isak Saba lea tjaaleme.
Saemien saevege. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lohkh teekstem «Saemiej laavlome» maam Isak Saba lea tjaaleme. Vaestedh gyhtjelasside.

  1. Gie lij tjaelije jïh gubpede bööti?

  2. Gåessie dam laavlomem tjeeli, jïh man åvteste dam tjeeli, datne vïenhth?

  3. Man bïjre laavlome-teekste? Buerkesth åenehkslaakan.

  4. Guktie laavlome-teekste saemien kultuvrem jïh histovrijem vuesehte?

  5. Guktie laavlome-teekste saemien identiteetem vuesehte? Buerkesth.

  6. Man åvteste daate laavlome Saemiej laavlome? Ohtsedh bïevnesh gaske-viermesne.

  7. Dov mïelen mietie vihkeles saemien nasjonaale symbovlh utnedh goh saemien saevege jïh Saemiej laavlome? Man åvteste, man åvteste ij?

  8. Dov mïelen mietie buerebe jis saemieh sjïere saemiej vueliem åtneme? Man åvteste, man åvteste ij?

CC BY-SASkrevet av Marit M. Fjellheim.
Sist faglig oppdatert 09.04.2021

Læringsressurser

Kultuvre jïh identiteete