Hopp til innhold

Litterære tekster

Bielie......

Cecilia Persson diktem «Bielie ...... » tjaaleme. Dikte gærjeste Naestie tjoevkesne mij bæjhkoehti jaepien 1995. Jaahkenelkien Aanna diktem åarjel-saemien gïelese jarkoestamme.

Bielie......


Bieliesaemie!
Stoerre skaamoe baakoste båata

Båata dej vaejveste
guhtide balteme
jih åssjoehtamme

Jis ij leah saemien
mij jeatjebe
dihte saemien virre gujht

Jïh vaajhkoen dihte
lea gaajhke
jallh lehkie
mij altese

Mov jis mielkesne
sealoe nåala
gieriesvoeten bïjre
man ij naan raasth
mij gaajhkide almetjidie
tjöönghkie

CC BY-NC-SASkrevet av Cecilia Persson og Jaahkenelkien Aanna. Rettighetshaver: Sijti jarnge
Sist faglig oppdatert 13.04.2021

Læringsressurser

Kultuvre jïh identiteete