Hopp til innhold

Fagstoff

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven skal bidra til å sikre et godt arbeidsmiljø, med trygge og rettferdige ansettelsesforhold. Den skal sikre et inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.
Ung kvinnelig kokk kutter purre på ei skjærefjøl på et stort kjøkken. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsmiljøloven

Hensikten med lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) er å gi alle arbeidstakere i Norge et godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet skal beskytte arbeidstakerne mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Loven skal dessuten sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Videre sier loven at man skal legge rette for tilpasninger i arbeidsforholdet med utgangspunkt i arbeidstakerens forutsetninger og livssituasjon.

Når du er i jobb som kokk, ernæringskokk, servitør eller ferskvarehandler, gjelder arbeidsmiljøloven for deg. I arbeidsmiljøloven står det hvilke krav det stilles til arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. I tillegg beskriver loven hvilke rettigheter du har, og hvordan du plikter å medvirke til et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Trygg arbeidsplass

For å ivareta tryggheten til de ansatte skal arbeidsgiveren sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) på arbeidsplassen. Arbeidsgiveren skal gi alle ansatte opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Målet er at alle de ansatte skal kunne sette seg inn i systemene som brukes på arbeidsplassen, og utføre jobben på en trygg måte. De ansatte skal kjenne til hvilke rutiner og regler som gjelder i virksomheten, og medvirke til at tiltak blir gjennomført.

Som arbeidstaker plikter du å bidra aktivt til å skape et godt og trygt arbeidsmiljø. Dette er noen av pliktene dine:

  • Du skal bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader.
  • Du skal straks gi beskjed til arbeidsgiver eller verneombud dersom du blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og dersom du ikke selv kan rette på forholdet.
  • Du skal også gi beskjed til arbeidsgiver eller verneombud dersom du blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.
  • Du skal avbryte arbeidet dersom du mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse.

Som arbeidstaker har du rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette kan for eksempel handle om fare for liv og helse, klima og miljø, korrupsjon eller et uforsvarlig arbeidsmiljø. Rett til å varsle betyr ikke det samme som at du har plikt til å gjøre det. Når du har ansvar for andres liv og helse, så er det viktig å tenke på at brukere kan være avhengig av at de ansatte gir beskjed dersom det er kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som gjør at driften ikke er forsvarlig.

Verneombud

Arbeidsplasser med mer enn fem ansatte skal ha et verneombud. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøutvalg

I bedrifter som jevnlig sysselsetter minst 30 arbeidstakere, skal det være et arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er representert. Det skal også opprettes arbeidsmiljøutvalg i bedrifter med mellom 10 og 30 arbeidstakere når en av partene krever det. Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for å få gjennomført et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven inneholder detaljerte bestemmelser om arbeidstid. Den vanlige arbeidstida må som hovedregel ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av sju dager. I arbeidsmiljøloven er det også bestemmelser om overtid og pauser.

Klokke på rød vegg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Permisjon

Arbeidsmiljøloven inneholder regler for rett til ulike typer permisjon. Arbeidstakere har rett til svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon og foreldrepermisjon. Videre gir loven rett til permisjon ved barns og barnepassers sykdom og rett til permisjon i 60 dager for den som pleier nærstående i livets sluttfase.

I arbeidsmiljøloven finner du også regler om utdanningspermisjon samt permisjon ved pliktig og frivillig militærtjeneste.

Vern mot diskriminering

Arbeidsmiljøloven slår fast at det er forbud mot diskriminering. Både direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller alder er forbudt. Trakassering og instruks om å diskriminere personer av slike grunner anses også som diskriminering. Disse bestemmelsene gjelder også når det foregår diskriminering av en arbeidstaker som jobber deltid eller er midlertidig ansatt.

Regler om diskriminering på andre grunnlag enn de som er omtalt ovenfor, er samlet i likestillings- og diskrimineringsloven. Denne loven gjelder for alle samfunnsområder, også for arbeidslivet.

Arbeidskontrakt og sluttattest

I arbeidsmiljøloven står det at du har krav på en skriftlig arbeidsavtale. Alle som jobber, skal ha skriftlig arbeidskontrakt, uansett hvor kort eller lang tid jobben varer. I kontrakten skal det stå hvor mye du skal jobbe, hva lønnen din skal være, og hva slags arbeid du skal utføre.

Du har også krav på skriftlig sluttattest. I arbeidsmiljøloven er det regler for hva en attest skal inneholde. Attesten skal blant annet fortelle hva du har gjort, og hvor lenge du har jobbet i bedriften.

Spørsmål til deg

  1. Hva mener du er en trygg arbeidsplass?
  2. Hvem gjelder arbeidsmiljøloven for?
  3. Hvorfor er det viktig at du kjenner til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven?
  4. Hvorfor er det viktig å ha en arbeidskontrakt?

Kilde

Arbeidsmiljøloven. (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (LOV-2005-06-17-62). Lovdata. https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 26.05.2021

Læringsressurser

Rettigheter og plikter i arbeidslivet