Hopp til innhold

Fagstoff

Å arbeide i hjemmebasert omsorg

I hjemmebasert omsorg bistår fagarbeideren brukeren i hjemmet. Det kan være i brukerens private hjem eller omsorgsbolig og bofellesskap som ikke er institusjon.
Nærbilde av ei hånd som låser opp ei dør. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hjemmebasert omsorg gis til personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker er helt avhengige av hjelp, og som er ute av stand til å klare alle eller deler av dagliglivets gjøremål selv. Dette gis selv om de bor sammen med andre personer som er friske, og det gjelder også barn som trenger betydelig mer bistand og omsorg enn det som er vanlig for jevnaldrende. Det er kommunen som vedtar hvilke tiltak som skal tilbys til den enkelte.

Målet med hjemmebasert omsorg er at personene skal klare å bo i sitt eget hjem, selv om de har behov for hjelp til ulike gjøremål. De skal oppleve at de kan være trygge i sitt eget hjem og bli mest mulig selvhjulpen og få en best mulig hverdag. Helsetjenesten ytes hjemme hos personen eller med utgangspunkt i hjemmet. Når det er hensiktsmessig, kan tjenesten foregå utenfor hjemmet, for eksempel utendørs eller på et treningssenter.

Varierte arbeidsoppgaver

Tjenestene avhenger av brukernes ressurser og behov, og arbeidet er derfor variert. Hjemmebasert omsorg fokuserer på evne til mestring, tilrettelegging og medvirkning i egen hverdag.

Det er viktig at du er klar over at du kommer hjem til en person som trenger hjelp og støtte. Personens behov og retten til selvbestemmelse og medbestemmelse er sentralt i omsorgsarbeidet. Personen som mottar tjenesten, skal få mulighet til å medvirke ved utforminga av tjenestetilbudet.

Du må være høflig og vise respekt for den som mottar hjelp. Når du utøver omsorg, må du vise at du bryr deg om det mennesket du skal hjelpe. Du må jobbe for å få til god og trygg kommunikasjon som kan bidra til gode relasjoner og et godt samspill mellom deg og brukeren. Personen som mottar hjelp, skal føle seg trygg sammen med deg. For at du skal gjøre en god jobb, må du reflektere over din egen praksis og ulike etiske dilemmaer du møter i hverdagen.

Arbeidsoppgaver kan blant annet være

 • hjelp og/eller opplæring til egenomsorg og personlig stell, av- og påkledning, dusj, munn- og tannpleie, barbering og lignende

 • praktisk bistand og/eller opplæring til å handle inn og lage mat

 • praktisk bistand og/eller opplæring til å gjennomføre vanlig husarbeid som husvask, vask av klær, sengeskift og lignende

 • pleie og omsorg til sengeliggende og alvorlig syke

 • hjelp, støtte og veiledning til fysisk aktivitet og opptrening

 • å delta, støtte og motivere til sosial aktivitet og samvær

 • tilsynsbesøk til dem som er mye alene, for å se om de har det bra, og å være en samtalepartner

 • å være med som ledsager til lege, spesialisthelsetjenesten, tannlege og lignende

 • hjelp og veiledning til tekniske hjelpemidler

 • samarbeid med andre instanser, for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut eller sosionomtjenesten

Utfordringer til deg

 1. Hvem kan motta hjemmebasert omsorg?

 2. Hvilke arbeidsoppgaver kan du få i hjemmebasert omsorg?

 3. Hvorfor er gode kommunikasjonsevner en viktig egenskap i hjemmebasert omsorg?

 4. Hvordan tenker du det er å jobbe og hjelpe andre i deres eget hjem?

Kilde

Helsedirektoratet. (2017). Veileder for saksbehandling – Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8 (IS-2442). https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/saksbehandling-av-tjenester-etter-helse-og-omsorgstjenesteloven/Veileder%20for%20saksbehandling%20av%20tjenester%20etter%20helse-%20og%20omsorgstjenesteloven.pdf/

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 15.06.2022

Læringsressurser

Hjemmebaserte tjenester