Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan ivareta medvirkning og medbestemmelse?

Medvirkning bygger på grunntanken om at alle mennesker er like verdifulle. Vi trenger kunnskap om hva medvirkning er, for å kunne legge til rette for og ivareta medvirkning og medbestemmelse i det praktiske arbeidet hver dag.
En stor sirkel med piler til fire mindre sirkler. Fra den ene sirkelen er det piler videre til to mindre sirkler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Tankekart

Lag et tankekart om brukermedvirkning og medbestemmelse.

Skriv først ned det du tenker på og forbinder med brukermedvirkning og medbestemmelse, uten at du bruker hjelpemidler.

Bruk deretter hjelpemidler og fyll inn i tankekartet ditt. Bruk da gjerne en annen farge på teksten, så ser du hva du kunne fra før.

Del tankekartet med ei gruppe medelever, og diskuter i gruppa:

 • Hva legger dere i begrepet medvirkning?

 • Brukermedvirkning er ikke bare et begrep vi skal forstå. Det er en holdning og en væremåte vi må arbeide ut ifra. Beskriv hvilke verdier og holdninger hos oss voksne som er viktige for at vi skal ivareta barn og unges medvirkning i hverdagen.

 • Hvordan bør vi kommunisere og samhandle med barn og unge for å ivareta medvirkning og medbestemmelse?

 • Hvordan planlegge og gjennomføre aktiviteter for å ivareta barn og unges medvirkning?

 • Hvordan ivareta barns medvirkning i lek?

 • Hvordan ivareta foreldres medvirkning?

 • Hva opplever barn og unge at dere gjør når dere er bevisst på å ivareta medvirkning og medbestemmelse?

 • Hva betyr det at barn skal ha frihet fra ansvar?

 • Medvirkning betyr ikke at et enkelt barn skal bestemme og heller ikke at barn skal bestemme selv. Det er de voksnes ansvar å vurdere situasjonene og ta reflekterte og kloke valg. Hvordan vil dere ivareta barns medvirkning når deres ikke kan innfri ønskene deres?

Fortsett å fylle inn i tankekartet ditt hvis du har fått ny kunnskap og tanker om medvirkning og medbestemmelse etter diskusjonen med medelevene dine.

Oppgave 2. Fysisk aktivitet og medvirkning

Jobb sammen i ei gruppe.

Planlegg, gjennomfør, vurder og dokumenter fysisk aktivitet med barn eller unge, der dere har fokus på barns medvirkning i hele prosessen.

Aktiviteten skal vare mellom 15 og 20 minutter. Dere velger selv om dere vil gjennomføre den ute eller inne.

Gjennomfør aktiviteten med barn eller sammen med de andre klassen.

Refleksjonsnotat

Etter gjennomføring av aktiviteten skriver du et kort notat om egne erfaringer. Knytt dette sammen med det du kan om medvirkning og medbestemmelse.

 • Hvordan opplevde du samarbeidet i gruppa?

 • Hvilke erfaringer fikk du med tanke på medvirkning og medbestemmelse i fysiske aktivitet?

 • Hvilken betydning vil medvirkning og medbestemmelse ha for barn i ulike aktiviteter?

 • Hvordan kan væremåten din påvirke barns medvirkning og medbestemmelse?

Oppgave 3. Samlingsstund og medvirkning

Planlegg og gjennomfør en samlingsstund der hovedfokuset skal ligge på barns medvirkning. Du skal gjennomføre denne samlingsstunden for en gruppe medelever som spiller barn. Samlingsstunden skal vare mellom 10 og 15 minutter. Du velger selv innhold i samlingsstunden.

Her skal dere legge vekt på at du:

 • er godt forberedt

 • har en plan og vet hva du vil gjøre

 • kan sangene, eventyrene, reglene, rimene du bruker

 • skaper ett eller flere spenningsmomenter

 • legger til rette for medvirkning og medbestemmelse

 • får alle til å føle at de er en del av fellesskapet, blir sett og får respons, og at alle får mulighet til å uttrykke seg

 • stiller åpne spørsmål og gir barna tid til å tenke og svare

 • viser engasjement og kommuniserer på en måte som bidrar til motivasjon

Etter samlingsstunden kan du be om tilbakemelding fra medelevene dine, "barna".

 • Hvordan opplevde de engasjementet ditt?

 • Opplevde de å bli hørt og lyttet til?

 • Opplevde de å være en del av fellesskapet?

 • Opplevde de seg ivaretatt, at de ble sett og lyttet til?

 • Har de noen tips eller forslag til nye løsninger?

 • Har de andre kommentarer?

Refleksjonsnotat

Skriv et kort notat om hvordan du syntes det var å forberede og gjennomføre en samlingsstund med fokus på medvirkning. Hva har du lært, og hvilke erfaringer fikk du med tanke på å legge til rette for medvirkning og medbestemmelse i en samlingsstund?

En liten gutt strekker seg for å få tak i en sydvest som henger på et tre. Tre andre barn står i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 4. Situasjonsbeskrivelser

Lage sol

En gruppe på tre barn sitter rundt et bord og skal lage en sol som skal henges opp på avdelingen. Til det bruker de gule papptallerkener og piperensere som skal settes fast som solstråler. Den voksne lager hull til piperenserne med en maskin, og barna skal sette dem fast.

Sandra på fire år har satt piperenserne slik at de stikker ut på begge sider av hullene. Da den ansatte ser dette, tar hun solen ut av hånden på Sandra og sier: "De skal ikke sitte slik. Det er meningen at de skal ligne solstråler", hvorpå hun fester dem slik hun mener er riktig. Sandra sitter stille og ser på, med nedsunkne skuldre, inntil hun til slutt forlater bordet.

(Svinth i Jakobsen, 2016)

Her ser vi et eksempel på at den voksne ikke ser barnets perspektiv. Diskuter i grupper:

 • Hvorfor er det viktig å se barnets perspektiv med tanke på medvirkning og medbestemmelse?

 • Drøft hvordan dere selv ville ha handlet i denne situasjonen for å ivareta barns medvirkning og medbestemmelse.

Måltidet

Avdelingens tolv barn på mellom tre og fem år skal spise. Barna har fått beskjed om å sitte med hendene på lårene og være stille, mens de voksne gjør maten klar og får de siste barna til bordet. Enkelte barn småsnakker lavt med sidemannen, men de fleste sitter stille. De voksne hysjer på barna flere ganger og minner dem om at de må sitte med hendene i ro. Åtte minutter har gått, og stemningen er anspent og tynget av de voksnes kontroll og irettesettelser. Formaningene som "Vær stille nå", "Vi skal hvile ørene, mens vi dekker bordet" blir hyppigere. Så begynner en av guttene å hoste svakt. Etter et par sekunder begynner et annet barn å hoste ganske lett. Hosten brer seg nå som en svak, men brusende energi rundt bordet mens barna følger hverandre årvåkent. Hosten opphører da en av de voksne sier med et ironisk tonefall: "Så deilig det skal bli når dere har spist og skal ut og leke. Så kan dere løpe mye rundt og bli svært trøtte til dere kommer inn igjen".

( Svinth i Jakobsen, 2016)

Diskuter i grupper:

 • Hvilken betydning har det at voksne forstår at de er en del av relasjonen i samspillet med barna?

 • Hvorfor er det nødvendig at de voksne overveier og reflekterer over hvilke regler og stemninger som kan gi et godt samspill mellom dem og barna under måltidet og i andre situasjoner?

 • Hva ville dere gjort i denne situasjonene for å ivareta barns perspektiv og medvirkning?

Kilde

Jakobsen, S. B. (2016). Ikke alle barn har medbestemmelse i barnehagen. Vetuva. http://vetuva.udir.no/index.php/artikler-2016/ikke-alle-barn-har-medbestemmelse-i-barnehagen/

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 21.05.2021

Læringsressurser

Brukermedvirkning og medbestemmelse