Hopp til innhold

Fagstoff

Medvirkning og lovverket

Medvirkning er sentralt i arbeid med barn og unge. Lovverket legger vekt på at barn og unge skal ha medvirkning i hverdagen sin. Voksne har ansvar for å arbeide slik at barn får oppleve at de har reell innflytelse og påvirke det som angår dem i hverdagen.
To smilende jenter sitter sammen i klasserommet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Barns medvirkning og lovverket

Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i alt arbeid med barn og unge. Med utgangspunkt i paragraf 12 i FNs barnekonvensjon, som handler om barns rett til medvirkning, har både barnehage, skole og SFO dette nedfelt i lovverket. Vi finner barns rett til medvirkning både i paragraf 1 og paragraf 3 i barnehageloven, i rammeplanen for barnehagen og i den nye rammeplanen for SFO. I skolen omtales elevens medvirkning og medansvar i formålsparagrafen og under demokrati og medvirkning i den overordnede delen. Dette viser oss at i arbeid med barn og unge er vi forpliktet til å la barn medvirke i hverdagen. Vi skal utvikle et miljø der barn kan bruke og utvikle evnene sine til å samarbeide med andre.

Barns medvirkning handler om at barn har rett til å uttale seg om forhold som berører dem, og at vi skal legge vekt på barnets synspunkter i samsvar med barnets alder og modenhet. De har rett til å gi uttrykk for meningene sine i alle forhold som har noe med dem å gjøre, og de skal bli hørt. Vi skal legge til rette for at alle barn får mulighet til å delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av virksomheten.

Likeverd

Barns medvirkning bygger på forståelsen om at vi alle er likeverdige, og at alle skal ha innflytelse på sitt eget liv. I arbeid med barn og unge handler det om at vi voksne må samspille med barn som likeverdige mennesker med rett til å ha egne følelser, tanker og meninger. Vi skal møte dem med respekt og anerkjennelse. Vi skal ikke bestemme og kontrollere barns hverdag, og vi skal heller ikke definere hva de skal føle eller tenke. Vi skal samspille med barna i ulike prosesser i hverdagen. Disse prosessene kan vi ikke vite utfallet av på forhånd, fordi alle stemmene i fellesskapet, både barn og voksnes stemmer, påvirker dem.

I samspillet med andre skal barn og unge få mulighet til å medvirke og ha medbestemmelse. Det er altså noe som gjøres i fellesskap med andre. Det betyr ikke at barn skal bestemme selv, ta valg og være ansvarlige for konsekvensene av valgene, men de skal få være med å bestemme og virke sammen med andre i et fellesskap.

Medvirkning skal være en del av barns hverdag, her og nå. Det er en grunnleggende oppgave og et ansvar du har når du arbeider med barn og unge. Medvirkning i hverdagen skal bidra til at barn får forståelse for og erfaring med de demokratiske prosessene vi har i det demokratiske samfunnet vårt. Her teller stemmen din, samtidig som du tar hensyn til felleskapets verdier, normer og regler og utviser dømmekraft når du ytrer deg og samhandler med andre i ulike sammenhenger.

Foreldres rett til medvirkning

Foreldre til barn i barnehage, skole/SFO, bolig og klubb har rett til brukermedvirkning uavhengig av deres forutsetninger, bakgrunn eller sosiale og kulturelle tilhørighet. Vi må kjenne foreldrenes oppfatninger og ønsker angående barnet, og vi har ansvar for å bli kjent med og skape gode relasjoner til foreldre og foresatte. Gode relasjoner kan bidra til at foreldrene opplever at de trygt kan formidle tankene og meningene sine til oss.

Utfordringer til deg

  1. Hva betyr medvirkning?

  2. Hvilken betydning har medvirkning for deg på skolen?

  3. Hvorfor skal barn og unge medvirke i hverdagen sin?

  4. Hva står det om barns medvirkning i paragraf 1 og paragraf 3 i barnehageloven?

Relatert innhold

Kilder

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (LOV-2005-06-17-64). Lovdata. https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64

Kristiansen, T. (2019). Medvirkning i barnehagen. I M. H. Frønes & V. Glaser (Red.). Praksisbok for barnehagelærerstudenten (s. 49–61). Universitetsforlaget.

Opplæringsloven. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (LOV-1998-07-17-61). Lovdata. https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61

Regjeringen. (2000). FNs konvensjon om barnets rettigheter. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnekonvensjonen-kortversjon-norsk/id87582/

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 22.05.2021

Læringsressurser

Brukermedvirkning og medbestemmelse