Hopp til innhold

Fagstoff

Omsorg for barn i barnehage

Omsorg for barn krever gode relasjoner slik at det skapes god tilknytning mellom barn og voksne. En god tilknytning skaper trygghet for barnet. Trygghet oppstår når barnet blir sett, forstått og tatt på alvor. Da skapes en ro og indre trygghet til å utforske verden.
En voksen kvinne har et lite barn på fanget. Hun holder et glass melk mot munnen til barnet. Barnet drikker og har også fingrene borti glasset. Glasset dekker nesten hele ansiktet til det lille barnet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Voksenpersoner med god omsorgsevne

Små barn har et grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Omsorg for små barn betyr blant annet å møte barnas behov for nære relasjoner og tiknytning. Den voksne må være emosjonelt tilgjengelig for barna.

Når barnet er ett år er relasjonen til de voksne viktigst, men etter hvert som barnet blir eldre, blir relasjoner til andre barn viktige. Barn vil forsøke å knytte seg til voksne i barnehagen. Ønsk barnet velkommen til barnehagen med begeistring og kjærlighet hver dag. På den måten bidrar du til at barnet får følelsen av å være verdifull, og det bidrar til å knytte bånd mellom dere.

La barnet være nær deg – vis at du liker barnet

Små barn trenger nærhet og mye fysisk kontakt for å føle seg trygge. De trenger voksne som er til stede og tilgjengelige. Det er viktig at du bruker tid og har oppmerksomheten din rettet mot barnet i alle hverdagssituasjoner i barnehagen.

Vær sammen med barnet og gjør ting sammen med det. Vis at du liker å være sammen med barnet. Vær nær slik at du kan hjelpe til med det barnet ikke klarer selv. Da er du også tilgjengelig for nærhet og trøst når barnet trenger det. Små barn trenger trøst relativt ofte, og de trenger at du som voksen kan trøste det og vise godhet hver gang.

Smil, syng, snakk med barnet, og sett ord på det dere gjør sammen. Gled deg sammen med barnet. Selv om barnet ikke forstår alt du sier, vil det forstå holdningen bak ordene og at du formidler at "her er det trygt å være" og "vi liker deg".

Møt barnet med vennlighet

Møt barnet på en slik måte at det forstår at du vil det vel. Stryk på barnet, gi det en klem. Løft barnet og hold rundt. Ha medfølelse og tilby et trygt fang. Bruk en vennlig og varm stemme. Som når du møter et lite barn som sitter og gråter: "Lille venn, jeg ser du gråter. Kom så skal jeg trøste deg og passe på deg. Vi setter oss her." Løft barnet opp og ta det med bort til en stol, slik at det kan sitte på fanget ditt så lenge det vil. Stryk barnet nedover ryggen og gi en klem mens du snakker rolig til barnet. Det er trygt for barnet å vite at du er der, og det erfarer at det er trygt å være hos deg.

Delta i rutinesituasjonene

Små barn trenger rutiner og gjentagelser. Det skaper trygghet å vite hva som skal skje. Når måltidet forgår på samme måte hver gang, og når det er ritualer knyttet til hvile og soving, vil barnet oppleve å ha kontroll over situasjonene. Det bidrar til en følelse av å mestre. Bruk tid sammen med barnet i alle hverdagssituasjonene. Stell og bleieskift, måltid, hvile/søvn, påkledning, lek og aktiviteter både inne og ute er naturlige deler av hverdagen i barnehagen. Vær en voksen som oppmuntrer, hjelper og støtter og trøster ved behov. Vær til stede slik at barnet også kan ha en å dele gleden med.

Ei lita jente får kos og kyss på kinnet av en dame. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forstå barnet

Små barn klarer i mindre grad enn eldre barn å sette ord på hva de trenger. De trenger derfor voksne som er der, ser dem, og som forsøker å forstå hvordan barnet til enhver tid har det, og hva det trenger. Voksne må derfor engasjere seg for å finne ut hva barnet trenger. Vi må kunne tilpasse oss til barnet for å møte barnets behov i de ulike situasjonene.

I de første leveårene er høyre hjernehalvdel i stor utvikling. Det betyr at barnet jobber mye med å tolke og bearbeide følelser. Det vil derfor trenge hjelp til å takle og regulere følelsene sine. Å regulere egne følelser er et nødvendig grunnlag for sosial utvikling og lek. Barnet blir kjent med seg selv i samspill med nære omsorgspersoner.

Små barn uttrykker følelsene sine med kroppen, med lyder og etter hvert også gjennom språk. Vær sensitiv for barnets følelser og vis at du aksepterer og forstår følelsene til barnet. Lytt til det barnet uttrykker både med kropp, lyder og språk, og tilpass handlingene dine til dette. Snakk med barnet og sett ord på opplevelsene og følelsene, det hjelper barnet til å bli kjent med ordene for de ulike følelsene de har. Etter hvert kan det bidra til at barnet kan snakke om egne følelser. Å sette ord på følelsene bidrar også til at barnet kan organisere følelsene, selv om de ikke skjønner alle ordene ennå.

Utforsk og gled deg sammen med barnet

Små barn er nysgjerrige og liker å utforske omgivelsene. De gjør egne erfaringer som de lærer av. Utforsk sammen med barnet. Følg barnets initiativ, gi hjelp og støtte slik at du har mulighet til å utvide barnets initiativ. Legg til rette for mestring ut fra det du ser at barnet klarer å gjøre selv. La barnet få prøve selv. Smil og oppmuntre.

Når du er til stede og sørger for barnets fysiske trygghet, vil barnet oppleve en indre trygghet. Denne tryggheten gir kraft til lek og utforsking, fordi barnet kjenner at "de voksne passer på meg".

Små barn trenger voksne rundt seg som er tilgjengelige for positive følelser og som kan leke og tøyse litt og glede seg sammen med dem. Å ha noen å fryde seg sammen med når det mestrer verden, er viktig. Forsterk barnets positive følelser. Gled deg sammen med barnet.

Gi hjelp og støtte når det blir vanskelig

Små barn har liten selvkontroll. De kan i liten grad sette egne behov til side og er ikke så gode på å vente. Det er også vanskelig for dem å følge regler. For at denne kapasiteten skal utvikle seg, trenger de støtte fra de voksne. Vær til stede for å gi støtte og hjelp når problemer oppstår.

Hjelp barnet med å finne løsninger, forklar og finn alternativer. Sett grenser på en vennlig, rolig og trygg måte. Det bidrar til å gi barnet trygghet slik at de tør å utforske omgivelsene, slik at læring og utvikling kan skje.

Utfordringer til deg

  1. Hva er viktig i omsorg for små barn?
  2. Hvorfor er det viktig å ha tid i omsorgen?
  3. Hvordan kan du vise at du liker et barn?
  4. Hvilken betydning har det for barnet at du ser det og passer på det?

Kilder

Brandtzæg, I., Torsteinson, S. & Øiestad, G. (2013). Se barnet innenfra. Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen. Fagbokforlaget.

Drugli, M. B. (2013). God omsorg for de yngste barna i barnehagen – hva skal til. https://www.yumpu.com/no/document/read/21672419/may-britt-drugli-god-omsorg-fylkesmannenno

Drugli, M. B. (2017). Liten i barnehagen. Forskning, teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk.

Montgomery, H. (2018). Miraklenes tid. Syv enkle steg for å lykkes med oppdragelsen. 0–2 år. Pilar Forlag.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 16.11.2020

Læringsressurser

Tilpasset omsorg