Hopp til innhold

Fagstoff

Mangfold av økosystemer og arter

Arealinngrep, sur nedbør og innføring av fremmede arter er påvirkninger som endrer naturmiljøet og dermed det biologiske mangfoldet. Det nytter lite å frede arter, hvis naturtypen som arten er avhengig av, forsvinner.
Skogstjern. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Norgeskart med markering av verneområder. Illustrasjon.

Mangfold av økosystemer

I dag finnes det tre typer påvirkninger som særlig endrer naturmiljøet og dermed det biologiske mangfoldet i Norge: arealinngrep, sur nedbør og innføring av fremmede arter.
Det nytter lite å frede arter hvis naturtypen som arten er avhengig av, forsvinner. I dag har vi landskapsvernområder, naturreservater og nasjonalparker som begrenser lokale, forstyrrende inngrep.
Et annet problem er at leveområder blir stykket opp av veier og bebyggelse, slik at vandringsveier hindres og små populasjoner blir isolert med fare for innavl.

Artsmangfold

Fjellrev. Foto.
Konvensjonen om biologisk mangfold (Rio-konvensjonen) er den første globale avtalen om vern og bærekraftig bruk av alle biologiske ressurser. I avtalen står det at partene skal fjerne og hindre innførsel av fremmede arter, kartlegge biologisk mangfold, overvåke truende virksomheter og sette i verk tiltak for vern, rehabilitering og bærekraftig bruk av de biologiske ressursene.

I Norsk Rødliste 2006 (Artsdatabanken) er 3886 av i alt 18 482 vurderte norske arter funnet å tilfredsstille kriteriene for å komme på rødlista. Eksempler på dyrearter i Norge blant de 269 som er kritisk truet, er: fjellrev, ulv, dverggås og åkerrikse.

Brunbjørn fisker laks. Foto.

Interessekonflikter

Myndighetene iverksetter ulike tiltak for å verne det biologiske mangfoldet. Dette medfører visse hindringer for næringsutøving, ressursutnyttelse og personlig utfoldelse. Les mer om interessekonflikter av ulike typer fra ressurser under relatert innhold.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 21.08.2018

Læringsressurser

Biologisk mangfold i skogen