Hopp til innhold

Fagstoff

Om faget (for læreren)

Her gir vi deg informasjon om hvordan du finner fram i faget, hva faget inneholder, og tips du kan ha nytte av til planlegging og gjennomføring av undervisningen i faget.

Faget naturbasert produksjon og tjenesteyting er utviklet i tråd med fagfornyelsen 2020. Vi har tatt utgangspunkt i både overordnet og fagspesifikk del av læreplanen: kompetansemål, beskrivelse av fagrelevans og sentrale verdier, kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter.

Hvordan finne fram i faget?

Når du går inn på utdanningsprogrammet naturbruk på NDLAs hovedside, får du opp en inngang for hvert enkelt programfag på vg1. Klikker du deg inn på et programfag, får du opp en oversikt over emnene i det aktuelle faget.

Går du inn i et emne, finner du ei opplisting av fagartikler og oppgaver som hører til emnet. Noen av emnene er delt opp i underemner. Da vil du finne artikler og oppgaver når du klikker deg videre til de enkelte underemnene.

Øverst til venstre på hver side finner du en knapp med knappeteksten "Innhold". Til høyre for innholdsknappen finner du språkvelgeren og søkefunksjonen. Klikker du på innholdsknappen, får du en menyoversikt over hele faget. Mange liker å bruke denne for å få oversikt over emnene. Språkvelgeren lar deg velge bokmåls- eller nynorskversjon av innholdet, og søkefunksjonen kan du bruke til søk i faget og på hele ndla.no.

Det er også mulig å søke og sortere innhold etter kompetansemål. Det gjør du enklest ved å gå inn på fagforsida og klikke på det lille ikonet "Vis kompetansemål" som er plassert rett under navnet på faget. Dette er en funksjon vi anbefaler å bruke for å finne aktuelt innhold.

Når du er inne i en fagressurs, kan du velge "Vis kompetansemål" for å få opp hvordan ressursen er koblet til læreplanen.

Innhold

I faget finner du fagartikler, filmer og utforskende og yrkesrettede oppgaver. Her må du velge ut ressurser som passer til elevgruppa og til skolens årsplan. Naturbruksskolene i Norge er veldig forskjellige med ulikt naturgrunnlag i nærområdet sitt og med forskjellige naturbruksnæringer som det tilbys praksis i. Noe av fagstoffet er ment å være grunnleggende for alle, mens annet fagstoff vil variere etter hva slags naturbruksproduksjon skolen har øvelser i.

Om de ulike emnene i faget

Naturgrunnlaget gir grunnleggende kunnskap om naturen som utgangspunktet for naturbruksnæringene i Norge og er sterkt forankret i kjerneelementet "bærekraftig bruk av natur".

Biologi er ment å gi grunnleggende kunnskap om biologien til planter og dyr.

Dyrs velferd og helse er et emne som ble sterkere vektlagt i faget etter fagfornyelsen.

Bygninger, motorer, maskiner og redskap har ressurser om teknikk og tekniske innretninger som kan være aktuelle på tvers av ulike naturbruksproduksjoner.

HMS: helse, miljø og sikkerhet er laget i samarbeid mellom yrkesfagredaksjonene i NDLA. Vi har delt det inn i HMS for eleven, HMS for arbeidstakeren og HMS for arbeidsgiveren. I tillegg har vi skilt ut sikkerhet som eget underemne. Stoffet om førstehjelp ligger i faget naturbasert næringsaktivitet siden det er et kompetansemål der.

Dokumentasjon og kvalitet inneholder maler for skriving av risikoanalyse, logg, dokumentasjonsverktøy og rapporter.

Partene i arbeidslivet er i fagfornyelsen tatt inn som et kompetansemål i alle yrkesfag, og på naturbruk er det lagt inn i naturbasert produksjon og tjenesteyting. Her har vi utarbeidet felles ressurser sammen med de andre yrkesfaga på NDLA.

Videre i faget er det ett emne for hver av yrkesretningene innen naturbruk. De ligger i alfabetisk rekkefølge:

I disse emnene er det biologiske grunnlaget for de ulike naturbruksnæringene nærmere omtalt. Emnene tar for seg kunnskap om næringene, produktene og arbeidsoppgavene innen de enkelte produksjonene. Emnene dekker mange av de samme kompetansemålene, men med utgangspunkt i ulike produksjoner. Her finner du stoff om de produksjonene dere har øvelser i på din skole, eller du kan bruke ressursene til å gi elevene innblikk i andre naturbruksnæringer.

På tvers av fag

De to programfaga i naturbruk vg1 er knyttet tett sammen, og flere av ressursene er merket med kompetansemål på tvers av programfaga. Vi har valgt å legge emnet Naturgrunnlaget i begge faga siden naturressursene er utgangspunktet i begge fag.

Du kan også la elevene jobbe med problemstillinger de kan finne svar på ved å bruke ressurser fra flere fag. Vi har samlet flere slike problemstillinger og caser i et eget fag: Tverrfaglige temaer. Det er flere caser her som er svært aktuelle å jobbe med i samarbeid med fellesfag, for eksempel menneskets forhold til naturen og klimaendringer. Naturfag og programfaga på vg1 naturbruk har noen sammenfallende mål, og her kan det være aktuelt med samarbeid mellom faga. Vi har også ressurser som er merket med kompetansemål i både matematikk og naturbasert produksjon og tjenesteyting.

Støtte til læringsarbeid og planlegging

Metodene og tilnærmingene som er beskrevet i overordnet del, gjelder alle fag, og det har vi i NDLA tatt på alvor. Vi har derfor laget et eget "fag" som vi kaller Verktøykassa. Der ligger det ressurser for elever som kan være nyttige i læringsarbeidet, og ressurser for lærere som kan komme godt med i planlegging av undervisning.

Film

Naturbruk har en del filmer som inngår i fagressursene. I tillegg minner vi om NDLA film. Her finner du både dokumentarer, spillefilmer og undervisningsfilmer sortert etter emner.

Innspill og dialog

Vi ønsker dialog med brukerne våre. Kom gjerne med innspill i Facebookgruppa NDLA naturbruk. Du kan også bruke knappen "Spør NDLA" nederst på sidene våre dersom du har spørsmål eller innspill til innholdet.

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 28.06.2022

Læringsressurser

Om faget