Hopp til innhold

Fagstoff

HMS-system og avvikshåndtering

HMS-forskriften er knyttet opp mot en rekke lover og forskrifter og forvaltes av flere myndigheter. Når noe ikke er i orden i henhold til forskriften eller uhell og ulykker skjer, skal det skrives avvik. Disse avvikene skal rettes opp, registreres og hindre nye avvik.

Hvordan lage et HMS-system?

Arbeidsgiver har ansvaret for HMS-arbeidet. Det er viktig at prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne.

Dette er de viktigste trinnene i utviklingen av et system for å følge opp helse, miljø og sikkerhet i en bedrift:

 • Sett mål for arbeidet med HMS. Alle skal vite hvordan bedriften er organisert og hvem som har ansvaret for å følge opp HMS-spørsmål.
 • Skaff oversikt over hvilke lover og forskrifter som er aktuelle. Hvilke det er, vil avhenge av hva slags arbeid som utføres og hvor risikofylt det er. Arbeidstilsynet og andre kan hjelpe til.
 • Skaff oversikt over hvilke sikkerhetsrutiner som allerede finnes i bedriften. Det kan være rutiner for opplæring, brannøvelser, bruk av verneutstyr osv. Disse kan inngå i internkontrollsystemet.
 • Kartlegg bedriften med tanke på risiko. En enkel risikoanalyse kan bestå i å stille tre enkle spørsmål: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre det? Hvordan kan vi redusere konsekvensene hvis det likevel skulle skje?
 • Hva slags risiko det er snakk om, vil variere fra bedrift til bedrift. Det kan dreie seg om belastningslidelser, støy, konflikter, kjemikalier, farlige maskiner osv. Kartleggingen gir en oversikt over hva som bør forbedres.
 • Lag en handlingsplan på bakgrunn av kartleggingen. Planen skal vise hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort. Selve gjennomføringen av tiltakene er selvfølgelig den viktigste delen av helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet.

I tillegg til den jevnlige oppfølgingen med kartlegginger og tiltak, må bedriften også, minst én gang i året, gjennomgå selve systemet som er bygd opp og vurdere om det har fungert i praksis eller bør endres.

Avvikshåndtering

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS-lovgivningen). Du skal lære deg hva som er avvik og når du skal skrive avviksmelding. Det er bedriften sitt ansvar å håndtere avvik som er registrert. Alle skal ha gode rutiner på dette og god opplæring av egne ansatte, vikarer og lærlinger.

Uønskede hendelser

Avvik er uønskede hendelser eller manglende oppfyllelse av krav. Disse kravene er beskrevet i forskrifter.

Det kan være:

 • en rutine som ikke er fulgt
 • manglende sikkerhetsutstyr
 • mangelfull informasjon
 • synlige eller åpenbare feil og mangler

Tilsynsmyndigheter

Arbeidstilsynet forebygger og kontrollerer at HMS-bestemmelsene overholdes gjennom tilsynsbesøk. De tar da stikkprøver eller mer omfattende gjennomgang av hele HMS-systemet i bedriften.

Husk

 • HMS = helse, miljø og sikkerhet.
 • HMS blir også kalt internkontroll.
 • Alle bedrifter skal ha internkontrollsystem for å følge opp HMS-arbeidet i bedriften.
CC BY-SASkrevet av Arbeidstilsynet og Hege Nikolaisen.
Sist faglig oppdatert 08.04.2020

Læringsressurser

HMS for arbeidsgiveren