Hopp til innhold

Fagstoff

HMS-datablad

Et HMS-datablad inneholder informasjon om farlige egenskaper ved et kjemikalium og anbefalte forebyggende tiltak.
Sikkerhetsdatablad for Jif avløpsåpner. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Krav og prosedyrer

Enhver avdeling, leverandør eller firma som benytter kjemiske stoffer, er ansvarlig for at datablader blir skaffet til veie. HMS-datablader skal være på norsk. Arbeidsleder skal sikre at arbeidstakeren har forstått og følger instrukser gitt i databladet. HMS-databladet skal alltid være tilgjengelig på den enkelte arbeidsplass. Myndighetene stiller krav til hva et HMS-datablad skal inneholde av informasjon. Myndighetene anbefaler at det utarbeides datablad for alle kjemiske stoffer og produkter som håndteres i arbeidslivet.

Et HMS-datablad skal totalt inneholde 16 obligatoriske punkter:

 1. identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma
 2. opplysninger om kjemisk sammensetning
 3. viktige faremomenter
 4. førstehjelpstiltak
 5. tiltak ved brannslukking
 6. tiltak ved utilsiktet utslipp
 7. håndtering og oppbevaring
 8. eksponeringskontroll og personlig verneutstyr
 9. fysiske og kjemiske egenskaper
 10. stabilitet og reaktivitet
 11. opplysninger om helsefare
 12. opplysninger om miljøfare
 13. fjerning av kjemikalieavfall
 14. opplysninger om transport
 15. opplysninger om lover og forskrifter
 16. andre opplysninger av betydning for brukerens helse og sikkerhet

Stoffkartotek

Et stoffkartotek består av en samling HMS-datablader over de kjemiske stoffene som befinner seg på arbeidsplassen. I større virksomheter bør en ha ett stoffkartotek for hver arbeidsplass som bruker kjemiske stoffer.

E-forelesning om datablader

CC BY-SASkrevet av Industriskolen.
Sist faglig oppdatert 03.09.2018

Læringsressurser

HMS for arbeidstakeren