Fagstoff

Helsesektoren

Publisert: 22.11.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Underliggende etater til helse- og omsorgsdepartementet

 • helsedirektoratet
 • nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
 • statens helsetilsyn
 • statens helsepersonellnemnd
 • staten legemiddelverk

 

Primærhelsetjenesten

 • fastlege
 • legevakt
 • sykehjem


Spesialist- helsetjenesten

 • sykehus
 • legespesialist
 • ambulanse

Helse- og omsorgsminister Bent Høie holder sin første sykehustale som statsråd på Rikshospitalet. Foto.

I Norge er det et offentlig ansvar å sikre nødvendig helse- og omsorgstjeneste til alle. Ansvaret for helsetjenestene er fordelt mellom staten, fylkene og kommunene.

Staten har et overordnet ansvar for helsepolitikken i landet. Stortinget og regjeringen fatter vedtak om lover og forskrifter, mens Helse- og omsorgsdepartementet skal sørge for at vedtakene blir satt ut i livet. Departementet har også ansvaret for alkohol- og narkotikapolitikken.

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge. Helse- og omsorgsministeren er departementets øverste leder.

Tre leger. Foto.Kommunen har ansvaret for sykehjem og legevakt 

 

Ambulanse. Foto.Staten har ansvaret for de fleste ambulanser

 

Tannlege. Foto.Fylkeskommunen har ansvaret for tannlegene 

Grunnstrukturen i helsetjenesten

Helsetjenesten i Norge deles inn i en primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Primærhelsetjenesten er kommunens ansvar, mens spesialisthelsetjenesten er statens ansvar. Noen helsetilbud er organisert i fellesskap av kommunen og staten, som for eksempel distriktsmedisinske sentra, noen sykehjemstilbud og hospicetilbud.

Fastlegen representerer pasientens viktigste og oftest første kontakt med norsk helsevesen. Alle som ønsker det har en egen fastlege, som på dagtid har ansvaret for allmennlegetjenester. Fastlegen kan henvise pasienten til en spesialist ved behov.

Legevakten kan kontaktes ved akutt sykdom eller skade eller behov for øyeblikkelig hjelp på kveldstid.

Fordeling av ansvar  for helsetenester

Staten   sykehus
psykiatri
spesialhelsetjeneste
ambulansetjeneste
Fylket   tannhelse
hjelpemiddelsentral
Kommunen   helsestasjon
skolehelse
fastlege
legevakt
fysioterapi
jordmortjeneste
sykeheim
rusarbeid
psykisk helse
Oppgaver