Fagstoff

Taushetsplikt

Publisert: 08.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

  • Taushetsplikten begrenser din adgang til å gjøre opplysninger tilgjengelig for andre

 

  • Fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted regnes ikke som personlige forhold hvis ikke opplysningene røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige.

 

Bilde av en datatastaturknapp med et paragraftegnParagraftegn 

Kvinne med plaster over munnen. Foto.

Taushetsplikten begrenser retten til å bringe videre opplysninger om personlige forhold. Det dreier seg vanligvis om opplysninger som berører en persons fysiske og psykiske helse, og opplysninger som på annen måte hører privatlivet til.

Hvorfor har vi taushetsplikt?

Taushetsplikten skal beskytte brukere mot at opplysninger om personlige forhold kommer på avveie. Taushetsplikten skal sikre befolkningens tillit til de yrkene som er underlagt denne bestemmelsen.

Du finner bestemmelser om taushetsplikt i

  • forvaltningsloven
  • helsepersonelloven

Hvor lenge gjelder taushetsplikten?

Taushetsplikten gjelder fra du inngår et arbeidsforhold og varer resten av livet, selv om du slutter i den aktuelle jobben. Brudd på taushetsplikten kan føre til oppsigelse og fengselsstraff.

Unntak fra taushetsplikten

Taushetsplikten kan i noen tilfeller bortfalle når det er gitt samtykke fra den som har krav på taushet. Dette kan være aktuelt når man skal hente inn informasjon fra annen instans, eller når man skal gi informasjon til pårørende.

Opplysningsplikt

Når pasienten eller andres liv kan være i fare, har helsepersonell plikt til å gi opplysninger om dette videre. Alle som er underlagt taushetsplikt, skal varsle barnevernet dersom de får kjennskap til at barn utsettes for omsorgssvikt eller mishandling.

Oppgaver