Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Modernisme

Modernisme er et samlebegrep for ei rekke ulike retninger og stilarter innenfor kunst, arkitektur, litteratur og musikk som har preget vestlig kultur fra rundt år 1900 og framover.

I dette videoklippet møter du Per Thomas Andersen, som er professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Han forklarer her noen av endringene som skjer i kunst, litteratur, musikk og arkitektur rundt 1900.

Selve ordet modernisme er avledet av adjektivet moderne, som betyr "som hører til samtida". Om vi tar utgangspunkt i i en slik definisjon, kan vi hevde at det alltid har funnes moderne kunst. Men det er ikke tilfeldig at nettopp det moderne ga navn til en egen "isme", en egen periode, i første halvdel av 1900-tallet. Rundt år 1900 skjer det nemlig så radikale endringer i både billedkunst, (klassisk) musikk og litteratur at vi snakker om et dramatisk brudd med flere hundre år gamle tradisjoner.

Tradisjonelle trekk ved musikk, kunst og litteratur

Det har alltid vært slik at ulike stilarter og estetiske idealer har avløst hverandre. Likevel har mange grunnleggende komposisjonsprinsipper og virkemidler i europeisk musikk, bildekunst og litteratur vært uendret gjennom hundrevis av år.

  • Tradisjonell musikk
    Helt siden barokken har komponistene brukt dur- og mollskalaer som utgangspunkt for melodiene og harmoniene sine. Vi kaller musikk som bygger på disse skalaene også for tonal musikk. Dagens popmusikk, rock og jazz er fremdeles først og fremst tonal.
  • Tradisjonell billedkunst
    I billedkunsten har en tradisjonelt prøvd å etterlikne virkeligheten. Kunsten har vært figurativ, det vil si at kunstnerne har malt konkrete motiv. I tillegg har sentralperspektivet, oppfunnet av Filippo Brunelleschi på 1400-tallet, vært en sentral teknikk for å skape en illusjon av tredimensjonalitet i bilder.
  • Tradisjonell litteratur
    Helt siden middelalderen har enderim og fast rytme vært et vanlig innslag i lyrikken i de ulike europeiske folkespråkene. Tradisjonelle fortellinger og drama på sin side har et klart plott, hendingene som følger etter hverandre i tid henger også logisk sammen. Handling- en er dessuten bygd rundt en ytre eller indre konflikt som tilspisser seg og som til slutt finner en løsning.

"Bruddets estetikk"

Estetikk er et begrep fra kunstteorien og betyr "læren om det vakre og skjønne i kunsten". De modernistiske kunstnerne, komponistene og forfatterne kjente godt til tradisjonen innenfor fagene sine, men de vendte bevisst ryggen til de gamle komposisjonsprinsippene. De var på leting etter nye uttrykk fordi de opplevde at tida de levde i, krevde en ny kunst, en ny musikk, en ny litteratur og arkitektur.

I boka Modernisme. Tverrestetiske peilinger i musikk, billedkunst og litteratur (2009)

kaller Per Thomas Andersen dette modernistiske kunstsynet for en "bruddets estetikk", det vil si et kunstsyn der bruddet med gamle tradisjoner har en sentral plass og gjerne blir sett på som et ideal.

Eksperimentering og sjangerfornyelse er derfor sentrale stikkord for all modernistisk kunst, og originalitet blir et krav: Kunstverket skal faktisk bryte med det velkjente.

Nye krav til publikum

De modernistiske kunstnerne ønsket å endre måten tilskueren nærmet seg kunsten på. Forfattere og malere ville provosere og vekke publikum framfor å behage og underholde. De var opptatt av å markere avstand til massekulturen, som etter deres syn bare gav publikum "det de ønsket", en lettvint tilfredsstillelse av et behov for underholdning.

Sentralt var også ønsket om å problematisere hva virkelighet er: Fins det en ytre, objektiv virkelighet? Eller er vår indre, subjektive måte å oppleve verden på like virkelig?

Læringsressurser

Stilhistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale