Hopp til innhold

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
  4. Urfolk og minoriteterChevronRight
  5. Nasjonale minoriteterChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Nasjonale minoriteter

I Norge har vi fem nasjonale minoriteter: jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner. Alle minoritetsgruppene har over hundre år lang historie i Norge, og alle har blitt utsatt for en fornorskingspolitikk i stor grad.

Kvener melker reinsydr i Pasvikdalen på slutten av 1800-tallet. Foto.

Kriterium

En nasjonal minoritet må ha mer enn hundre års tilknytning til et land. Dette er kriteriene som gjelder i Norge om en gruppe ønsker å gjøre krav på slik status. Hos oss gjelder det jøder, kvener eller norskfinner, rom, romanifolket eller taterne og skogfinner. I tillegg er samene en minoritet i Norge. Men til forskjell fra de nasjonale minoritetene er samene definert som urfolk og har derfor et ekstra vern.

Fornorskingspolitikk

I dag er det Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter som er grunnlaget for Norges politikk overfor de nasjonale minoritetene. Våre fem nasjonale minoriteter fikk sin status i 1998, og konvensjonen ble ratifisert av Norge i 1999.

Men opp gjennom historien har den norske statens politikk overfor disse minoritetene handlet om noe annet enn beskyttelse. Norsk politikk overfor minoritetsgruppene, inkludert samene, har siden midten av 1800-tallet og fram til så nylig som i 1970-årene på en del områder vært preget av det som er kalt en fornorskingspolitikk.

Fornorskingspolitikken var basert på et ønske om at minoritetene skulle assimilieres i det norske samfunnet. Alle minoritetene ble utsatt for en fornorskingspolitikk, men politikken var ikke lik overfor de forskjellige gruppene.

Kvener og romanifolket/taterne

På NDLA har vi trukket fram historien til romanifolket eller taterne og kvenene. Selv om begge disse minioritetene ble utsatt for fornorskingspolitikk, var det likevel forskjell i behandlingen.

For kvener som for skogfinner var fornorskingspolitikken mest synlig i skolen hvor alle måtte lære norsk, samt når det gjaldt salg av jord som bare skulle skje «til norske statsborgere som kunne snakke, lese og skrive det norske språket, og som brukte dette til daglig» (s. 30 i St.meld. nr. 15).

For taterne snakker vi også om en politikk som tok form av statlige overgrep som forfølging og tvangssterilisering.

Kilder:

Regjeringa.no: Tema: Nasjonale minoritetar i Noreg

snl.no: Nasjonale minoriteter i Norge

St.meld. nr. 15 (2000–2001): Nasjonale minoritetar i Noreg - Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolket og skogfinar

Læringsressurser

Nasjonale minoriteter

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter