Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. Norge 1500–1800ChevronRight
 5. Sosiale forhold 1500–1800ChevronRight
 6. Riksarkivet, Overhoffretten - Voteringsprotokoll nr. 208, side 204-207ChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Riksarkivet, Overhoffretten - Voteringsprotokoll nr. 208, side 204-207

Referat fra sak i Overhoffretten, 25. september 1770. Dette er en kilde knyttet til fagstoff og oppgave om Giftmordene i Øyestad.

Dobbeltside fra protokoll med sirlig skrift. Scannet.
Overhoffretten - Voteringsprotokoll nr. 208, side 204-207

Tirsdag den 25. september: Nummer 95 – saken som aktor prokurator German har innstevnet mot de anklagde Ahlet og Anne Christophersdatter, og Berthe Olsdatter ble votert slik -

Assessor Juel. Vel finnes det i saken hverken bevis eller juridisk overbevisning, men alene en tilståelse. Men man må overveie sakens omstendigheter. En av vitnene sier at Karen Jonsdatter kastet opp og var rød i ansiktet da hun ble syk. Og det andre vitnet sier at Guri Hansdatter også kastet opp og hadde sterke brekninger. Dette stemmer overens med legen sin attest, som beskriver virkningen av Fluekrutt. Og at det kun behøves en liten porsjon av denne til å drepe et menneske. Etter vitnenes uttalelserhar de anklagde også bedt de som har tilstått fakta til, om ikke å si det videre. Anne og Ahlet har etter andrevitners utsagn forsøkt å overtale Berthe til å ikke si noeom det hun visste om dette. NOe som ikke gir noen grunntil å tro at de har funnet på disse historiene mot seg selv selv av kjedsomhet. De har også, når de har vært uenige, bebreidet hverandredette lovbruddet. Disse omstendighetenesynes altså å styrke deres egentilståelse; derfor holder jeg fast ved lagtingdommen.

Assessor Colbiørnsen. Med alle de opplysningene som i denne sakener vist frem, mangler riktignok to vesentligedeler, nemlig virkelig bevis,og en juridisk overbevisning. Da det hverken med vitner er bevist eller ved obduksjon, at de avdødekvinner er drept med gift, heller ikkeat de anklagde har gitt dem det. Det som derimot tydelig er lagt frem for dagen er derespositive og uforanderlige tilståelse så velsom en overenstemmelse imellomderes bekjennelser og de bevistedata av de avdødes dør. Sykdommenes symptomer,tiden og omstendigheteneviser at det er en moralsk bevissthet for, at de anklagde med viljeønsket å drepe deres matmødremed gift. Og dermed i det det minste gjortseg skyldige i et forsøk på forgiftning samt at dette eretter lovens 6-6 i seg selv dødsstraff. Derfor dømmer jeg dem til døden. Berthe Olsdatterhar bidratt til forgiftningen, mereenn med råd og hjelp, menmindre ved befaling og råd, følgeliger hennes misgjerning større enn at man kan gien pengebot og mindre enn dødsstraff; derfor skulle jeg være enig med forrige dom i å gi henne tukthus på livstid.

Assessor Barth: Selv om bevis ikke har vært mulig å bevise på grunn av sakens omstendigheter, sågir riktignok Ahlet og Anne Christophersdattersegne utvungne og gjentattebekjennelser sagt til vitneren visshet om at de har hatt til forsettå drepe de avdøde med gift. Hvorpå jeg med hensyn til dem som med Berthe Olsdatter erenig med Assessor Colbiørnsen.

CR. Steen, Ahlet og Anne Christophersdattertror selv at ved å gi sine matmødreFluekrutt har drept dem. Det finnes ingen visshet om dette,da det ikke har blitt foretatt en obduksjon,men deres tilståelse må altsåvære nok til å felle dem etter lovens6-6-22 artikkel. Når det gjelder B. Olsdatter, er jeg enig med Assessor Colbiørnsen.

CR Gram stadfester lagtingsdommen -

Et. R de Falsen. Å drepe med gift er enså uhyggelig måte å drepe på, at bevis;umulig kan has i slike hemmeligedrapstilfeller. Forklaringer fra to vitner, som ellers er nødvendig i drapssaker, kan man umuligha i hemmelige drapstilfeller av denne typen. Fundamentet i denne og liknende saker likker i de skyldiges frivillige tilståelser,sammen med vitners utsagn. I denne saken mot Ahlet og Anne Christophersdøttre, kommer det frem at de visste at Fluekrutt, var en gift, og at de har gått inn for at deres matmødre skulle døv av denne. Dermed er det ikke her alenet ønske om å drepe, men til og meden virkelig fullbyrdelse. Derfor konkludererjeg med at disse to bør dømmes til døden og at de mister sin eiendom.Berthe Olsdatter er vel ikke medgjerningsmann,men medviter og rådgiver, hvorpå jegi hennes sak konkluderer i følgelovens 6te bok 6te kapittel, 11 artikkel og 1-21-1 artikkel,at hun bør bøte full manns bot på 2 ganger 18lodd sølv og arbeide i nærmeste tukthus på livstid.

Den opprinnelige dommen de henviser til lød på livstid i tukthus for Berthe og halshugging for Anne og Ahlet. Anne skulle halshugges med sverd, men Ahlet med øks. Sverd ble ansett som mer skånsomt enn øks.

Informasjon om den transkriberte teksten:

[?] - bokstav eller ord som oversetter ikke har klart å tyde i originalen= - bindestreken bestod tidligere av to streker, ikke en slik som i dag. Man satte dessuten bindestreken på både på slutten og begynnelsen av setningene.

Ordliste

Overfhoffrett - Den høyeste domstolen i Norge i årene 1667 til 1797Tingrett - første instans/nivå i det norske rettssystemetVoteringsprotokoll - dommernes uttalelser under den muntlige votering/rettsaken ble nedskrevet i en egen voteringsprotokoll. Alt som ble sagt ble skrevet ned fortløpende, og skriften i protokollene kan derfor være vanskelig å tyde.

Prokurator - betegnelsen på en advokat før innføringen av titlene overrettssaksfører og advokat

Innstevnet - kalt inn til å møte for retten

Votere - stemmegivning, meningsytgring

Assessor - "den som er med og dømmer". Betegnelse på de som var medlemmer av Overhoffretten og den danske Høyesterett på 1700-tallet. Tukthus - en straffe- eller tvangsarbeideranstalt

Læringsressurser

Sosiale forhold 1500–1800

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Usømmelighet og fyll i bergstaden

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Henrettelsen av Anne og Alet 1771

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Giftmordene i Øyestad 1769

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Innførsel av varer på 1700-tallet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.