Hopp til innhold

 1. Home
 2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Samfunn og mennesker i tidChevronRight
 4. MiddelalderenChevronRight
 5. Høymiddelalderen i NorgeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Høymiddelalderen i Norge

Striden mellom kongemakten og kirken ble et mellomspill i statsdannelsen. I 1217 ble birkebeinerne og baglerne enige om at Sverres barnebarn, Håkon Håkonsson, skulle bli konge. Dette markerer innledningen til den norske høymiddelalderen.

Det ikoniske maleriet "Birkebeinerne" av Knud Bergslien. Maleri.

Både i Europa og i Norge er høymiddelalderen kjennetegnet ved sterke enekongedømmer, velsignet og støttet av kirken.

Sættargjerden i Tunsberg

Kirken støttet den nye kongen på betingelse av at kirken fikk tilbake den samme friheten som den hadde før Sverres tid. Nå ble kirkens rett til å kontrollere sin egen organisasjon nedfelt i en avtale mellom kongemakten og kirken. Denne viktige avtalen ble inngått i 1277 og kalles «sættargjerden i Tunsberg». Nå var kongens posisjon som Guds stedfortreder på jorda akseptert av begge parter.

Norsk storhetstid

Perioden som fulgte etter kroningen av Håkon Håkonsson, blir omtalt som den norske storhetstiden. På 1200-tallet var riket på sitt største. Da var også store deler av øyene i Vesterhavet innlemmet i kongedømmet.

Interiør av Håkonshallen ved Bergenshus festning. Hallen ble bygget i 1261 og er restauret. Foto.
1200-tallet er perioden da store norske praktbygg ble påbegynt, blant annet Håkonshallen på Bergenshus festning.

Norrønt språk skapte et språklig fellesskap. 1200-tallet er også perioden da store norske praktbygg ble påbegynt, blant annet Akershus festning, Håkonshallen i Bergen og Nidarosdomen i Trondheim. Flere store handelssteder vokste fram. Dette var også tiden for de første bydannelsene – i Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg og Vågan i Lofoten.

Framveksten av byene var en følge av økt handel langs kysten. Handel med fisk gjorde Bergen til et viktig knutepunkt mellom de nordtyske hanseatene og norske handelsfolk. Byene vokste fordi kongemakten gikk over fra å reise rundt og bo på storgårdene til å bygge opp en fast administrasjon i byene. Dette vitner om at høymiddelalderen var en periode med økonomisk vekst.

Tydeligere enhet – landslov og riksråd

Detalj fra Landslova, håndskrevet på pergament på slutten av 1300-tallet. Foto av kilde.
Detalj fra Magnus Lagabøtes landslov. Håndskrevet manuskript fra slutten av 1300-tallet.

Sønnen til Håkon Håkonsson, Magnus, fikk tilnavnet Lagabøte. Han «bøtte» – altså bygde videre på – de gjeldende lovene. I 1270-årene fikk han vedtatt en landslov. Dette var en viktig ramme for statsdannelsen og kongemakten i Norge. Loven knyttet det geografiske området til folket og regnet Norge som en selvstendig politisk enhet. Landsloven sikret et felles rettssystem, skattesystem og militært forsvar. Nå var det om lag ti lagting, med faste lagmenn, som dømte og administrerte. Femti sysselmenn var kongens lokale representanter. Hirden, kongens egen hær, sikret kontakten mellom kongen og det lokale styringsapparatet.

På 1200-tallet var riksrådet blitt en fast institusjon i de skandinaviske landene, etter modell fra Frankrike og England. Helt siden kong Sverres tid hadde landets «fremste menn» sikret seg muligheten til å godkjenne nye kongsemner. I England var ordningen lovfestet i «Magna Carta», fra 1215. Det skjedde etter press fra den engelske adelen, biskopene og et stadig voksende borgerskap. Fra 1215 var kongen tvunget til å rådføre seg med representanter fra overklassen når nye skatter og lover skulle vedtas. Dette minner om maktfordelingen mellom Stortinget og regjeringen slik vi kjenner den i dag.

Høymiddelalderen – en storhetstid for hvem?

For den vanlige europeiske bonden, både i nord og i vest, var middelalderen en krevende tid. Både lensherrene, kongene og kirken bestemte over folks åndelige og materielle kår. Skattepresset fra kongen økte stadig. Folketallet i Europa vokste, og kampen for livsgrunnlaget hardnet til. Arkeologiske utgravninger i Norge viser en rekke nyrydninger av mindre egnede jordstykker mellom 1100 og 1350.

I europeisk målestokk var den norske adelen på langt nær så mektig som lenger sør i Europa. Eiendommene som adelen kontrollerte, var mindre og inntektene lavere. Norske lensherrer hadde ikke undervasaller, det vil si adel som sto under baroner eller grever i status, for eksempel slik som «lordene» i England. Livegenskap fantes ikke. Leilendingene var heller ikke stavnsbundne. Selv om antallet leilendinger økte i Norge, var antallet selveiende bønder større enn i de fleste andre vesteuropeiske land. Derfor er det en vanlig oppfatning at det norske middelaldersamfunnet ikke var føydalt. Mye taler for at den norske bonden hadde større frihet enn bøndene på det europeiske kontinentet.

Likevel gjorde folkeveksten at kampen om naturressursene hardnet til i middelalderen. Derfor er det verdt å spørre seg om begrepet «storhetstid» er misvisende dersom vi velger å studere historien fra småkårsfolks perspektiv.

Læringsressurser

Middelalderen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  Alternativ middelalder? Brudd og kontinuitet på den iberiske halvøy

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • LearningPath

  Dronning Margrete i norsk historie

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Når døden vandrer usynlig omkring

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er en epidemi?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Verdens verste epidemier

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Middelalderen i Norge

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Dronning Margretes nødbrev – en forklaring

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Maktens korridorer 1380

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Maktens korridorer 1388

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Historien om brudd og kontinuitet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Islamsk ekspansjon i vest

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Kristne riker i Nord-Iberia

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Religiøs rivalisering og gjenerobring

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Gjenerobringen, La Reconquista

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Dronning Margretes nødbrev fra 1370

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Kilde: Dronning Margretes valgbrev 1388

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  En stemme fra et middelalderslott

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Maktens korridorer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Dronning Margretes valgbrev 1388

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.