Hopp til innhold

  1. Home
  2. Brønnteknikk Vg2ChevronRight
  3. HMS og kvalitetChevronRight
  4. Dokumenter til planlegging og avviksmeldingChevronRight
  5. Rapport uønsket hendelse – RUHChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Rapport uønsket hendelse – RUH

Styringsforskriften § 29 krever at hendelser som kan medføre alvorlig skade eller død skal rapporteres til tilsynsmyndighetene.

Rapportering. Illustrasjon.

Varslingsplikt

PTIL skal varsles umiddelbart (telefon) ved hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til

  • alvorlig og akutt skade
  • akutt livstruende sykdom
  • alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner eller andre barrierer, slik at innretningens integritet er i fare
  • ved akutt forurensning

I etterkant skal en skriftlig rapport fylles ut og leveres PTIL. Disse rapportene ligger som mal på PTILs hjemmeside.

Hvis hendelsene som nevnt over er av mindre alvorlig eller mindre akutt karakter, skal operatøren gi enkeltvis skriftlig melding til PTIL første arbeidsdag etter at situasjonen inntraff eller ble oppdaget.

Rapport uønsket hendelse

Rapporteringssystemet som brukes kalles rapport uønsket hendelse (RUH). En slik rapport fylles ut og leveres inn i systemet for behandling når det har skjedd en hendelse som ikke var planlagt. Rapporten brukes til analyse av situasjonen for å finne ut om det er behov for nye eller endrede prosedyrer, om det er behov for holdningsendringer eller om det er feil i ledelse. Analysen har som hovedmål å finne årsaken til hendelsen slik at forbedrende tiltak kan iverksettes. Det er ikke intensjonen i systemet å finne en skyldig person.

Observasjonssystem

Operatørselskapene har også et lavere rapporteringsnivå som kalles STOPP-kort, OBS-kort, HMS-kort, osv. Dette handler om å rapportere mange små avvik for å hindre store hendelser i ettertid. Tanken er: jo flere som er med på å observere aktivt, desto større er muligheten til å hindre store hendelser.

Slike observasjoner gjøres daglig og omfatter små uregelmessigheter innen renhold, ryddighet, feilmerking, bruk av verneutstyr, holdning til regler, osv. Den som observerer saken kan utbedre feilen om mulig, og skriver det på kortet som likevel leveres inn. Kortene leveres i en kasse eller til nærmeste overordnede og går videre til HMS-leder ombord. Sakene vurderes og eventuelle korreksjoner eller tiltak iverksettes. Flere selskaper har belønningssystem som gir en påskjønnelse til gode observasjoner.

Læringsressurser

Dokumenter til planlegging og avviksmelding