Hopp til innhold

  1. Home
  2. Brønnteknikk Vg2ChevronRight
  3. HMS og kvalitetChevronRight
  4. Dokumenter til planlegging og avviksmeldingChevronRight
  5. Sikker jobb analyse – SJAChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sikker jobb analyse – SJA

Sikker jobb analyse og risikovurdering henger sammen. Hele jobben må vurderes i deler slik at all risiko er belyst og tiltak er iverksatt før start.

rbeidsprosessen offshore starter med å identifisere risikoelementer, vurdere eksisterende prosedyrer, utarbeide arbeidstillatelse og vurdere om det er behov for en sikker jobb analyse.. Illustrasjon.
Arbeidsprosessen offshore starter med å identifisere risikoelementer, vurdere eksisterende prosedyrer, utarbeide arbeidstillatelse og vurdere om det er behov for en sikker jobb analyse.

Når og hvordan skal man gjennomføre en sikker jobb analyse – SJA?

Sikker jobb analyse (SJA) brukes når det finnes risikoelementer som må belyses før et arbeidsoppdrag kan startes. Det er utarbeidet felles retningslinjer for SJA som forklarer når og hvordan en SJA skal brukes.

NOROG 090 – Retningslinjer for sikker jobb analyse (SJA)

Sikker jobb analyse gjennomføres i et møte. Jobben deles opp i mindre enheter og hver del risikovurderes. Tiltak som pålegges skal føres inn i SJA-skjemaet og deltakerne skal signere på SJA-en. Under utførelse av jobben skal hver enkelt arbeider likevel være oppmerksom og vurdere sin egen og andres sikkerhet.

Risikoanalyse

I SJA-prosessen identifiseres mulige risikopunkter. Disse skal vurderes hver for seg og analyseres ofte ved hjelp av en risikomatrise

Risikomatrise. Illustrasjon.

Det er vanlig at risikoanalysen gjennomføres i møte med de samme som deltar i SJA-møtet. Kvaliteten på risikoanalysen avhenger av bidrag og engasjement fra deltakerne. Det er deres kompetanse i faget som er utslagsgivende for risikoreduksjonen som oppnås med foreslåtte tiltak.

Faktaside: Risikovurdering

SJA skjemaet krever at en tenker på jobben slik den skal utføres (plan) og alle skal prøve å finne mulige farer.

En annen vinkling for å identifisere farer kan være å vurdere jobben som om en alvorlig hendelse skjer underveis og man skal beskrive hendelsen slik at den kan unngås med de tiltak som identifiseres. Da er det også viktig å sjekke om det er mulighet for flere ulike alvorlige hendelser i løpet av arbeidet.

Læringsressurser

Dokumenter til planlegging og avviksmelding