Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. Samisk religionChevronRight
  5. Samene – et urfolk ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Samene – et urfolk

FN definerer samene som et urfolk. Urfolk er folkeslag som har flere tusen års nærvær i et bestemt geografisk område. Samenes religion er tett knyttet til forhistorien deres, og sagn og fortellinger er med på å definere hva det vil si å være same i dag.

Samer med reinsdyr på snødekt vidde. Foto.

Historisk opprinnelse

Samene var opprinnelig nomader som fulgte reinflokkene sine på vandringen fra beiteområde til beiteområde. Samisk kultur og religion utviklet seg i tusenåret fvt. i det sørlige Finland. Vi kaller samenes religion animistisk, det vil si at troen på ånder i naturen preget den religiøse tenkningen og praksisen.

Da nye folkeslag, som levde av jordbruk, kom fra sør, ble samene presset nordover. Men det var også mye samkvem mellom samene og de nye jordbrukskulturene. I møtet med finsk jordbrukskultur, og etter hvert også den svenske og den norske, tok samene i bruk nye ord og uttrykk. Men dette kulturmøtet førte også til at samene ble mer bevisste på sin egen kultur, sin egen religion og sitt eget språk.

Nomader har sjelden noen utviklet skriftkultur. Egen historie og religion blir gjerne overlevert muntlig fra generasjon til generasjon.

Samisk sagn om stalloen fortalt av Eirin Edvardsen. Stalloen (sørsamisk staaloe, nordsamisk stállu) er en kjempe eller en troll-liknende figur. Barn ble skremt med Stallo som en del av oppdragelsen. Han er en fæl røver, reintyv og kannibal.

I møte med det nordiske jordbrukssamfunnet ble samisk religion først knyttet til norrøn religion og senere til den kristne religionen. Lenge levde religionene side om side, men på 1700-tallet begynte kristen misjonering i sameland å gå ut over samenes egen religiøse praksis. I dag regner vi ikke den tradisjonelle samiske religionen som noen levende religion.

Hvem er same i dag?

I dag er samene stort sett bofaste, og bare et mindretall av dem arbeider med reindrift. Vi finner samer nordvest i Russland, i Nord-Finland, i Nord-Sverige, i Nord-Norge og i traktene rundt Røros og de nordlige delene av Hedmark, Jämtland og Härjedalen (sørsamer). Men i dag bor det flest samer i Oslo.

Det å være same er først og fremst et spørsmål om hvem man selv mener at man er. I 2018 regner vi med at det finnes mellom 50 000 og 80 000 samer – i Norge ca. 40 000, i Sverige ca. 17 000, i Finland 7500 og i Russland 2000. Samisk språk er en fellesbetegnelse for elleve ulike språk.

Læringsressurser

Samisk religion