Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
  4. KulturbegrepetChevronRight
  5. Kulturrelativisme og etnosentrismeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kulturrelativisme og etnosentrisme

Kulturrelativisme og etnosentrisme handler om hva vi legger til grunn når vi skal forstå ulike trekk i samfunnet. Tar vi utgangspunkt i verdier og idealer i den kulturen vi selv er en del av, eller forsøker vi forstå andres kultur ut fra deres ståsted?

Kvinne med niqab og kvinne med solbriller. Illustrasjon.

Å forstå andre samfunn og kulturer

En grunnleggende forutsetning for å forstå andre samfunn og kulturer er at vi må forstå et samfunn og en kultur ut fra dens egne forutsetninger. En slik måte å se andre samfunn og kulturer på, kaller vi kulturrelativisme.

Vi kan ikke legge våre egne synspunkter, verdier og vår målestokk til grunn for hva som er god livskvalitet og "riktig" måte å leve på i et fremmed samfunn og en annen kultur. Skal vi forstå og analysere hvordan andre mennesker har det, må vi lære oss å forstå hele deres erfaringsverden og tenkemåte. Vi må med andre ord forsøke å forstå hvordan andre samfunn og kulturer fortoner seg innenfra. Alt mennesker gjør, må forstås i sin egen sammenheng.

Kulturrelativisme er likevel ikke det samme som holdningsløshet! Kulturrelativisme gir oss mulighet til å utforske og sammenligne ulike samfunn uten å vurdere dem i forhold til bestemte moralske verdier. Å utforske noe vil ikke si det samme som å godta det. I Norge ble det for eksempel høsten 2018 forbudt med ansiktsdekkende hodeplagg i undervisningssituasjoner. Som samfunnsforskere bør vi forsøke forstå hvorfor ansiktsdekkende hodeplagg blir brukt i bestemte kulturer, uavhengig av hvilken personlig mening vi har om saken.

Etnosentrisme vil si at vi vurderer et annet samfunn og en annen kultur med vårt eget samfunn og vår egen kultur som målestokk. Verdier, tenkemåter, holdninger og handlinger i vårt eget samfunn blir satt i sentrum og betraktet som det beste og mest riktige, og fremmede kulturer blir vurdert i forhold til dette.

En slik tenkemåte er ikke akseptert blant samfunnsforskere. Det lar seg ikke gjøre å si at et samfunn er "bedre" enn et annet. Alle samfunn har sin egen oppfatning av, og sin egen definisjon av, hva som er "det gode liv".

Hvilken "hatt" har du på?

Til hverdags er nok de fleste av oss mer eller mindre etnosentriske, det er ganske menneskelig og naturlig å ta utgangspunkt i egne verdimål når vi vurderer andres kultur. Men når du har hatten "samfunnsforsker" på, er det andre krav til hvordan du drøfter og analyserer andres kultur. Som samfunnsforsker må du være objektiv og nøytral, og som tidligere nevnt må du forstå andres kultur ut fra deres perspektiv.

Diskuter spørsmålet "Er det riktig å forby ansiktsdekkende hodeplagg i undervisningssituasjoner?" i par eller grupper, med sosiologi og sosialantropologi-hatten på!

Læringsressurser

Kulturbegrepet