Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpasningChevronRight
 4. Formering hos planterChevronRight
 5. Ordliste – begrepsforklaringer til "Formering hos planter"ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Oppslagsverk og ordliste

Ordliste – begrepsforklaringer til "Formering hos planter"

Denne ordlisten gir en oversikt over vanlig begreper i temaet formering hos planter. Ordlisten har også med enkelte synonymer. Ordforklaringen står da under det begrepet som er mest vanlig, og henviser dit med "Se synonym". Kursiverte ord i ordforklaringene er forklart i ordlisten.

Oppslått bok med ledning. Foto.
 • ANGIOSPERM: Se dekkfrøet blomsterplante
 • ANISOGAMI: Gametene/kjønnscellene ser forskjellige ut, enten ved ulik størrelse, bevegelighet eller begge deler (sistnevnte kalles oogami). Jamfør isogami.
 • ANTERIDIUM: hannlig gametangium/kjønnsorgan; flercellet struktur som produserer hannlige gameter/kjønnsceller (sædceller). Kalles også sædgjemme. Finnes hos moser og karsporeplanter.
 • ARKEGONIUM: hunnlig gametangium/kjønnsorgan; flercellet, ofte flaskeformet, struktur som produserer hunnlige gameter/kjønnsceller (eggceller). Kalles også egg-gjemme. Finnes hos moser og karsporeplanter.
 • ARR: den delen av fruktemnet hvor pollenet fester seg og spirer. Finnes hos dekkfrøede blomsterplanter.
 • BEFRUKTNING: sammensmelting av to haploide gameter/kjønnsceller og dannelse av en diploid zygote.
 • BLOMST: reproduktivt skudd; skudd som bærer formeringsorganer hos de dekkfrøede blomsterplantene. Blomsten kan være enkjønnet (egne hann- og hunnblomster) eller tvekjønnet (hann- og hunnorganer i samme blomst). Brukes noen ganger også om tilsvarende hunnlige strukturer hos de nakenfrøede plantene; se kongle.
 • BLOMSTERPLANTE: Se dekkfrøet blomsterplante.
 • DEKKFRØET BLOMSTERPLANTE: angiosperm; frøplante med blomst og frukt; frøemnet/-ene er omsluttet av fruktblader.
 • DIOIK: Se særbu.
 • DIPLOID: celler eller individer med to av hvert kromosom.
 • DIPLONTISK LIVSSYKLUS: livssyklus hvor det diploide stadiet er det eneste flercellede stadiet. Gametene/kjønnscellene utgjør de eneste haploide cellene. Utbredt i dyreriket, inkludert hos mennesket. Finnes også hos noen brunalger.
 • EGGCELLE: hunnlig (ikke-bevegelig) gamet/kjønnscelle.
 • EMBRYO: tidlig utviklingsstadium hos landplanter (embryofytter); umoden sporofytt (diploid plante) som har utviklet seg etter befruktning i et arkegonium eller et frøemne.
 • EMBRYOFYTT: Se landplante.
 • EMBRYOSEKK: Se kimsekk.
 • ENDOSPERM: frøhvite; frøets opplagsnæring, dannes hos dekkfrøede blomsterplanter etter dobbel befruktning.
 • FRUKT: en moden fruktknute (noen ganger hele fruktemnet); ett eller flere modne frø omsluttet av fruktblader. I vid forstand inkluderer det også andre strukturer (for eksempel blomsterbunnen) når disse vokser sammen med resten av frukten og er med på å bidra til spredning og/eller beskyttelse av frøet/-ene. Finnes hos dekkfrøede blomsterplanter.
 • FRUKTBLAD: hunnlig del av blomsten; omslutter ett eller flere frøemner, danner fruktemnet. Flere fruktblader kan være sammenvokst. Tilsvarer sporofyll utviklingsmessig.
 • FRUKTEMNE: hunnlig del av blomsten som består av fruktknute, griffel og arr. Dannet av ett eller flere sammenvokste fruktblader.
 • FRUKTKNUTE: den nedre delen av fruktemnet som inneholder frøemnene/ovulene; utvikler seg til en frukt etter befruktning.
 • FRØ: formerings- og spredningsenhet hos frøplantene; embryo omgitt av beskyttende frøskall.
 • FRØEMNE: ovule; umodent frø som utvikler seg til et modent frø etter befruktning. Omgitt av beskyttende lag som utvikler seg til frøskall når frøet modnes.
 • FRØHVITE: Se endosperm.
 • FRØPLANTE: landplante med ledningsvev ("kar") som formerer/sprer seg med frø.
 • GAMET: kjønnscelle; haploid formeringscelle som danner en zygote etter sammensmelting med en annen gamet (befruktning).
 • GAMETANGIUM: kjønnsorgan hos planter; flercellet struktur som produserer gameter/kjønnsceller. Se anteridium og arkegonium.
 • GAMETOFYTT: kjønnsplante; haploid stadium/fase hos planter med generasjonsveksling. Produserer gameter/kjønnsceller ved mitose.
 • GENERASJONSVEKSLING: haplodiplontisk livssyklus; livssyklus som veksler regelmessig mellom en flercellet diploid sporofytt som produserer sporer og en flercellet haploid gametofytt som produserer gameter. Den kjønnede formeringen hos alle landplanter og noen alger.
 • GRIFFEL: den øvre og smale delen av fruktemnet som forbinder arret og fruktknuten.
 • HAPLODIPLONTISK LIVSSYKLUS: Se generasjonsveksling.
 • HAPLOID: celler eller individer med ett av hvert kromosom.
 • HAPLONTISK LIVSSYKLUS: livssyklus hvor det haploide stadiet er det eneste flercellede stadiet. Zygoten utgjør den eneste diploide cellen. Finnes hos noen alger.
 • HETEROMORF GENERASJONSVEKSLING: generasjonsveksling hvor de to stadiene, sporofytten og gametofytten, ser forskjellige ut. Finnes hos alle landplanter og noen alger. Jamfør isomorf generasjonsveksling.
 • HETEROSPORI: produksjon av to typer sporer: mikrosporer som spirer til hanngametofytter og makrosporer som spirer til hunngametofytter. Finnes hos frøplanter (og noen få karsporeplanter). Jamfør homospori.
 • HOMOSPORI: produksjon av bare én type spore som spirer til gametofytter med både hunnlige og hannlige gametangier/kjønnsorganer. Jamfør heterospori.
 • ISOGAMI: gametene/kjønnscellene ser like ut. Utbredt hos en del alger. Jamfør anisogami.
 • ISOMORF GENERASJONSVEKSLING: generasjonsveksling hvor de to stadiene, sporofytten og gametofytten, ser like ut. Finnes hos enkelte alger. Jamfør heteromorf generasjonsveksling.
 • KAPSEL: hos moser: se sporehus; hos frøplanter: tørr frukt som åpner seg og slipper frøene ut mens den sitter på morplanten.
 • KARSPOREPLANTE: landplante med ledningsvev ("kar") som formerer og sprer seg med sporer.
 • KIMSEKK: embryosekk; hunnlig gametofytt hos frøplantene. Er redusert til noen få celler og ligger inne i frøemnet.
 • KJØNNSCELLE: Se gamet.
 • KJØNNSORGAN: Se gametangium.
 • KJØNNSPLANTE: Se gametofytt.
 • KONGLE: hunnlig organ ("blomst") hos de nakenfrøede plantene. Blir vanligvis vedaktig når frøemnene modnes.
 • LANDPLANTE: embryofytt; plante som gir beskyttelse og næring til det voksende embryoet; den umodne sporofytten er omgitt av en flercellet struktur. Finnes hos moser, karsporeplanter og frøplanter.
 • MAKROSPORE: hunnlig spore; spirer til en hunnlig gametofytt.
 • MEIOSE: reduksjonsdeling; celledeling hvor antall kromosomer halveres. (Dette kalles også kjønnscelledeling når vi snakker om de fleste dyr, men det er misvisende for planter som har et haploid flercellet stadium før kjønnscellene dannes og befruktningen inntreffer).
 • MIKROSPORE: hannlig spore; spirer til en hannlig gametofytt.
 • MITOSE: vekstdeling; celledeling hvor DNA-et kopieres og antall kromosomer holder seg konstant.
 • MONOIK: Se sambu.
 • MOSE: enkel landplante som mangler ekte ledningsvev og røtter, og som formerer og sprer seg med sporer.
 • NAKENFRØET PLANTE: frøplante hvor frøemnet ikke er beskyttet av fruktblader. Bartrær er et velkjent eksempel. Ginkgo og konglepalmer tilhører andre grupper nakenfrøede planter.
 • OOGAMI: en type anisogami hvor den ene gameten/kjønnscellen er liten og bevegelig (hannlig gamet = sædcelle) mens den andre er stor og ubevegelig (hunnlig gamet = eggcelle). Finnes hos landplanter og mange dyr.
 • OVULE: Se frøemne.
 • PLANTE: begrep som noen ganger brukes synonymt med landplante. Andre ganger inkluderes også andre organismer med klorofyll a og b som driver fotosyntese, for eksempel alger.
 • POLLEN (pollenkorn): mikrospore; spirer til en hannlig gametofytt hos frøplantene. Består kun av noen få celler.
 • POLLENBÆRER: den hannlige delen av en blomst som produserer pollen. Oftest delt i pollenknapp og pollentråd.
 • POLLENSLANGE: hannlig gametofytt; spirende del av pollenkorn som overleverer hannlige gameter/kjønnsceller til frøemnet/ovulen.
 • POLLINERING: overføring av pollen fra hannlig til hunnlig organ innen en art.
 • REDUKSJONSDELING: Se meiose.
 • SAMBU: monoik; hunn- og hannblomster sitter på samme plante (alltid tilfellet dersom blomsten er tvekjønnet med hunn- og hannorganer i samme blomst). Jamfør særbu.
 • SORUS (flertall SORI): Se sporehushop.
 • SPORANGIUM: Se sporehus
 • SPORE: ukjønnet formerings- og spredningsenhet hos planter som ikke er et resultat av befruktning. Er hos landplanter et resultat av meiose, men kan også komme fra mitotiske delinger.
 • SPOREHUS: sporangium; sporeproduserende del/organ hos en sporofytt.
 • SPOREHUSHOP: sorus, samling av sporehus/sporangier hos bregneplanter.
 • SPOREPLANTE: Se sporofytt.
 • SPOROFYLL: blad som bærer sporehus/sporangier, eksempelvis bregner. Hunnlig sporofyll (altså blad med sporehus som produserer makrosporer som spirer til makrogametofytter) kalles makrofyll. Se også fruktblad. Hannlig sporofyll (altså blad med sporehus som produserer mikrosporer som spirer til mikrogametofytter) kalles mikrofyll. Se også pollenbærer.
 • SPOROFYTT: sporeplante; diploid stadium/fase hos planter med generasjonsveksling. Produserer haploide sporer ved meiose. Resultat av befruktning.
 • STROBILUS: aksformet stand med sporehus/sporangier hos kråkefotplanter.
 • SÆDCELLE: hannlig (bevegelig) gamet (kjønnscelle).
 • SÆRBU: dioik; hunn- og hannblomster sitter på ulike planter. Jamfør sambu.
 • VEKSTDELING: Se mitose.
 • ZYGOTE: diploid celle dannet ved befruktning. Utvikler seg oftest til et voksent diploid individ via gjentatte mitoser, men kan noen ganger gjennomgå meiose direkte og gi haploide celler/individer.

Læringsressurser

Formering hos planter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter