Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Funksjon og tilpasningChevronRight
  4. Adferd hos dyrChevronRight
  5. Atferd hos dyrChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Atferd hos dyr

Hva er det som gjør at dyr gjør det "rette" til rett tid? Hvilke faktorer i omgivelsene stimulerer til den bestemte atferden? Er det miljøet eller genene som styrer atferden? Nøkkelen til evolusjonær suksess er å ha en atferd som øker sjansen for å overleve, og sikre tilgangen på partnere slik at man får avkom som fører egenskapene videre.

Flyvende fugl med oppblåst strupe. Foto.
Flyvende fregattfugl med oppblåst strupe.

Atferd og tilpasning

Karikatur av Konrad Lorenz. Illustrasjon.
Konrad Lorenz (1903–1989) regnes som en av grunnleggerne av etologi. Han var spesielt opptatt av instinkter og hvordan dyr gir en respons på ett bestemt stimuli (preging).

Atferd hos dyr er noe som har opptatt mennesket gjennom årtusener. Det var viktig å skaffe seg kunnskap om dyrenes atferd for å få utnyttet miljøet rundt seg på en hensiktsmessig måte, for eksempel for å bli bedre til å jakte og temme dyr til husdyrhold. I tillegg har vi nok også vært drevet av ren nysgjerrighet. Kunnskapsbehovet har økt med tiden, og dette har ført til egne fagdisipliner innen biologi.

Etologi er studiet av dyrs atferd i sine naturlige miljøer (noen ganger i laboratorier under kontrollerte forhold).

Hva vil det si å studere atferd?

Det handler om å se på hvordan dyr oppfører seg og handler, hvorfor de gjør som de gjør, hvilke mekanismer som ligger bak disse atferdene, og hva som utløser responsen. Alle typer atferd blir utløst av en eller annen form for stimulering.

Dyr har et bredt spekter av atferder tilpasset mange ulike situasjoner. Det kan være atferd som gjør at de unngår å bli spist, atferd som øker sjansen for å få en partner og atferd som øker sjansen for å skaffe seg mat.

Rødnebbterne som flyr mot den blå himmelen. Foto.
Fugletrekk er en respons på endringer i tilgangen på mat, habitat, vær og antall timer med dagslys. Rødnebbternen har den lengste migrasjonsruten i verden. Den flyr fra Arktis til Antarktis og tilbake igjen i løpet av et år. Ingen andre organismer opplever så mange timer med dagslys i løpet av et år som rødnebbternen, siden den har dagslys hele døgnet både når den befinner seg i Arktis og i Antarktis.

I et evolusjonært perspektiv vil atferd utvikles ved naturlig seleksjon dersom

  • det er variasjon i atferden hos de ulike individene
  • atferden er arvelig
  • det er forskjeller i "" mellom ulike atferder

Fitness vil si at naturlig seleksjon favoriserer atferd som øker evnen til å overleve og reprodusere (få avkom). Dette gjør at atferden vil selekteres og nedarves til kommende generasjoner.

Genetikk eller miljø

Historisk sett har det vært vanlig å skille mellom og tillært atferd. Før oppfattet man det slik at instinkter var under genetisk kontroll, mens lært atferd var bestemt av miljøet.

Etter hvert har det blitt klart at det er en genetisk og miljømessig komponent ved all atferd, siden evnen til å lære i seg selv nedarves. Atferd skyldes et samspill mellom arv og miljø. All atferd befinner seg derfor et sted mellom instinkt og miljø og er aldri bare det ene eller det andre.

Hva, hvordan og hvorfor?

Blåstrupe som synger. Foto.
Blåstrupe som synger.

Når man studerer dyrs atferd, er det to typer problemstillinger man vurderer: proksimate og ultimate problemstillinger.

Proksimate problemstillinger er knyttet til mekanismene som gjør en gitt atferd mulig (hva- og hvordan-spørsmål), og omfatter også individuell variasjon i atferd.

Eksempel: Hvordan kan fuglesang forklares ut fra hormoner, daglengde, muskel- og nervesystem?

De ultimate problemstillingene handler om den evolusjonære historien bak atferden og årsaken til denne. Man studerer da prosesser i populasjonene som igjen kan fortelle noe om hvorfor (hvorfor-spørsmål) ulike arter har ulik atferd.

Eksempel: Hvorfor synger fuglene om våren?

Læringsressurser

Adferd hos dyr

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff