Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Funksjon og tilpasningChevronRight
  4. Sirkulasjon hos ulike dyregrupperChevronRight
  5. Utviklingen av hjertet hos virveldyrChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Utviklingen av hjertet hos virveldyr

Utformingen av hjertet hos virveldyrene illustrerer utviklingen fra et enkelt til to fullstendig separate kretsløp. Fisk har et enkelt kretsløp, og hjertet består av to kammer. Både amfibier, krypdyr, fugl og pattedyr har et dobbelt kretsløp, men varierer i antall hjertekammer.

Fra enkelt til dobbelt kretsløp

Utformingen av sirkulasjonssystemet hos virveldyrene avspeiler utviklingen fra et liv i vann til et liv på land. Tilpasningen til landlivet har gjort at oppbygningen av sirkulasjonssystemet er blitt mer kompleks. Forskjellene mellom fisk og pattedyr kan illustrere ytterpunktene i utviklingen.

Fisk – tokamret hjerte

Tegning av fisk med påtegnet forenklet sirkulasjonssystem.
Skjematisk tegning av lukket kretsløp hos fisk.

Hjertet hos fisk består av to kammer: et forkammer og et hjertekammer. Hos fisk mottar hjertet oksygenfattig blod fra kroppen. Fra hjertet pumpes det oksygenfattige blodet til gjellene hvor det tar opp oksygen før det transporteres ut i kroppen. Når blodet ankommer gjellene, vil blodtrykket fortsatt være høyt.

På grunn av motstanden i blodårene avtar blodtrykket, og trykket vil være lavt når blodet strømmer fra gjellene til de andre delene av kroppen. Her vil oksygen frigis til cellene slik at blodet blir oksygenfattig før det returnerer til hjertet.

Amfibier – trekamret hjerte

Tegning av frosk med forenklet kretsløp.
Skjematisk tegning av lukket kretsløp hos amfibier.

Amfibier har to fullstendig atskilte forkammer, men kun ett hjertekammer. Venstre forkammer mottar oksygenrikt blod fra lungene, mens høyre forkammer mottar oksygenfattig blod fra kroppskretsløpet.

Siden hjertekammeret ikke er todelt, skjer det en delvis blanding av oksygenrikt og oksygenfattig blod i hjertet. Hos de fleste amfibier er det likevel en relativt god atskillelse av oksygenrikt og oksygenfattig blod, dette fordi oksygenfattig blod pumpes ut av hjertekammeret før oksygenrikt blod kommer inn.

En enkel fold ved utgangen av hjertet sørger for at oksygenrikt og oksygenfattig blod ledes ut til hvert sitt kretsløp.

Krypdyr – tre- eller firekamret hjerte

Skjematisk tegning av lukket kretsløp hos krypdyr.
Skjematisk tegning av lukket kretsløp hos krypdyr.

Krypdyr har to atskilte forkammer. Hos de fleste krypdyr er imidlertid hjertekammeret bare delvis delt av en ufullstendig skillevegg.

Selv om hjertekammeret ikke har en fullstendig skillevegg, skjer det i liten grad en blanding av oksygenrikt og oksygenfattig blod. Vi kan derfor si at krypdyrene har et velutviklet dobbelt sirkulasjonssystem.

Hjertet hos krokodiller skiller seg fra hjertet hos andre krypdyr ved at hjertekammeret har en fullstendig skillevegg på tilsvarende måte som hos fugl og pattedyr.

Fugl og pattedyr – firekamret hjerte

Tegning av fugl med lukket kretsløp.
Skjematisk tegning av lukket kretsløp hos fugl.

Både fugl og pattedyr har et dobbelt kretsløp, og hjertet har fire atskilte kammer. Oksygenfattig blod fra kroppskretsløpet kommer inn i høyre forkammer og pumpes videre til høyre hjertekammer. Fra høyre hjertekammer pumpes blodet via lungearterien til lungene hvor det blir tilført oksygen.

Oksygenrikt blod fra lungene ankommer venstre forkammer via lungevenene og pumpes videre til venstre hjertekammer. Fra venstre hjertekammer pumpes oksygenrikt blod til kroppskretsløpet som transporterer dette til alle cellene i kroppen.

Snitt gjennom grisehjerte viser tykk vegg i venstre hjertekammer.
Hjertetverrsnitt som viser tykk vegg i venstre hjertekammer.


Siden kroppskretsløpet og lungekretsløpet er helt atskilte, kan trykket i de to kretsløpene være forskjellig. Uten en fullstendig todeling av de to kretsløpene ville ikke dette vært mulig.

Motstanden i lungekretsløpet er mindre og har derfor lavere trykk enn i kroppskretsløpet. Som følge av dette pumper venstre hjertekammer med større kraft og har tykkere muskelvegg enn høyre hjertekammer.

Læringsressurser

Sirkulasjon hos ulike dyregrupper