Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfoldChevronRight
  4. Variasjon innen og mellom populasjonerChevronRight
  5. Betydning av variasjon i populasjonerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Betydning av variasjon i populasjoner

Variasjon i populasjoner handler ofte om genetisk variasjon selv om demografiske faktorer som alders- og kjønnsfordeling også er viktige. En stor populasjon med mye genetisk variasjon er best rustet til å tilpasse seg endringer i miljøet. For populasjoner som er spesialtilpasset et stabilt miljø, kan derimot ny variasjon være ødeleggende.

Solsikkeåker. Foto

Innavl og innavlsdepresjon

Moskus. Foto
Moskusen på Dovrefjell har problemer med innavl siden populasjonen består av nært beslektede individer.

gir liten genetisk variasjon innen en populasjon men større genetisk variasjon mellom populasjoner.

Innavlsdepresjon inntreffer når avkom gjennom innavl får de samme recessive sykdomsgenene fra begge foreldrene. Innavlsdepresjon kan være midlertidig dersom de skadelige recessive genene renskes bort ved at svekkede individer dør ut. Høy grad av innavl og liten genetisk variasjon reduserer populasjonens evne til å tilpasse seg endringer i miljøet.

Innavl i den skandinaviske ulvebestanden

les mer
Nærbilde av ulv. Foto.
Den norske ulvebestanden er avhengig av nye gener for å sikre overlevelse på sikt.

Den skandinaviske ulvebestanden ble utryddet rundt 1970, og dagens lille populasjon er grunnlagt på noen få individer som vandret inn østfra for noen tiår siden. Ulven er en truet og svært omdiskutert art i Norge. Interessekonflikter preger debattene omkring forvaltning. Ulven er, uansett om man er for eller imot, et godt eksempel på at innavl og redusert genetisk variasjon kan føre til misdannelser og redusert overlevelsesevne. For å sikre overlevelse av ulvebestanden på sikt er det helt nødvendig å få inn "nytt blod".

Utavl og utavlsdepresjon

Laks på snø. Foto
Namsblanken er en unik reliktlaks som ble stengt inne fra havet under siste istid. Populasjonen er tilpasset et liv i rennende ferskvann i øvre Namsen. Så lenge populasjonen er genetisk isolert, beholder den sin spesialtilpasning. Namsblanken er imidlertid sårbar for miljøendringer.

Stor grad av krysninger mellom fjernt beslektede individer gir større grad av genetisk variasjon i en populasjon. Hyppig forflytning av individer mellom populasjoner jevner også ut forskjeller mellom ulike populasjoner og gir større grad av genetisk variasjon innen populasjonen.

Det er ikke alltid gunstig med stadig ny variasjon. Dersom en populasjon er godt tilpasset et spesielt miljø, kan det være en ulempe med ny genetisk variasjon fordi gunstige genkombinasjoner som er utviklet over tid, kan brytes opp. Tilpasningen til det spesielle miljøet kan på den måten ødelegges, og levedyktigheten til individene reduseres.

Forvaltningsbiologi

Elgku med kalv.
Riktig forvaltning kan sikre en bærekraftig elgstamme.

Kunnskap om hvordan den genetiske variasjonen er fordelt, er viktig for forvaltning, enten arten skal bevares eller holdes i sjakk. Ved forvaltning av vilt, som elg, er det også viktig å ha kunnskap om alders- og kjønnssammensetning for å kunne beregne jaktkvoter. Hvor mange kalver og hvor mange voksne hann- og hunndyr kan skytes for å sikre en bærekraftig elgbestand på sikt?

Ved bevaring av en art kan man stå overfor valget med å ta vare på mange små eller få store populasjoner. Valget styres av hvordan den genetiske variasjonen er fordelt innen og mellom populasjoner. Dersom mesteparten av variasjonen ligger mellom populasjoner, er det viktigst å ta vare på mange populasjoner. Dersom variasjonen hovedsakelig finnes innen en populasjon, er det viktigst å ta vare på store populasjoner.

Læringsressurser

Variasjon innen og mellom populasjoner