Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfoldChevronRight
  4. Variasjon innen og mellom populasjonerChevronRight
  5. Variasjon innen og mellom populasjonerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Variasjon innen og mellom populasjoner

En populasjon er en gruppe individer av samme art som befinner seg innenfor et avgrenset område. Den genetiske variasjonen innen og mellom populasjoner er en viktig del av det biologiske mangfoldet. Populasjoner varierer også i størrelse og alders- og kjønnssammensetning. Alle disse faktorene har betydning for populasjonens og artens framtidsutsikter.

Kart over vann med ulike ørretpopulasjoner. Illustrasjon
Ørret som lever adskilt i ulike vann, kan utgjøre hver sine ørretpopulasjoner. Populasjonene kan for eksempel skille seg fra hverandre i kjønns- og alderssammensetning, strørrelse og genetisk variasjon.

Definisjon og avgrensning

En populasjon er en gruppe individer av samme art som befinner seg innenfor et avgrenset område. I virkeligheten er ikke områder helt avgrenset fra hverandre. Mange arter kan forflytte seg, og størrelsen på området avhenger av hvilken art man ser på, og i hvilken sammenheng man studerer populasjonen. Både elgpopulasjonen i Østerdalen og skjeggkreindividene der du bor er eksempler på populasjoner.

Bestand eller populasjon?

Bestand og populasjon betyr omtrent det samme. Bestand brukes gjerne om arter det høstes av innenfor jakt og fiske, landbruk eller skogbruk.

Samspill innen og mellom populasjoner

To hjorter i kamp.
Størrelse og styrke er avgjørende i hjortens kamp om å få ført sine gener videre.

Det finnes mange former for samspill mellom individer av en art. Graden av konkurranse og utveksling av gener er gjerne større innen en populasjon enn mellom populasjoner.

Populasjoner varierer

Ingen populasjoner er helt like. Individene varierer både innen og mellom populasjoner. Populasjoner kan ha ulik genetisk sammensetning med mye eller lite genetisk variasjon. Størrelsen på populasjoner kan også variere fra sted til sted. Noen populasjoner har overvekt av eldre individer, mens andre populasjoner har rik foryngelse, og enkelte populasjoner kan ha overvekt av det ene kjønnet.

Læringsressurser

Variasjon innen og mellom populasjoner