Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfoldChevronRight
  4. Vern av biomangfoldChevronRight
  5. Biologisk mangfold – arter, gener og økosystemerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Biologisk mangfold – arter, gener og økosystemer

Begrepet biomangfold viser til at det finnes et stort antall arter, genetisk variasjon innen artene og mange ulike økosystemer. I tillegg omfatter begrepet biomangfold de økologiske sammenhengene som økosystemene og artene er en del av.

Arter

Frosk som sitter på ei grein av et bartre.
Spissnutefrosk, Finnsrudelva i Eidskog, Hedmark.

Biomangfoldet på jorda er så omfattende at ingen har oversikt over alle arter som eksisterer. Man tror det er mellom 3 og 12 millioner arter på verdensbasis. I Norge er det registrert cirka 40 000 arter. I tillegg tror vi at det finnes cirka 20 000 arter som ennå ikke er oppdaget. Den største dyregruppa på land er insekter, som det er påvist cirka 16 000 arter av i Norge.

Hver art har sin egen nisje som beskriver hvordan en art lever og bruker ressurser. Hver enkelt art har sin spesielle miljøtilpasning. Derfor kan antall og sammensetning av arter i et område fortelle oss om naturen i området er frisk og intakt.

Genetisk variasjon

Fjellbjørkeskog med frodige urter.
Sølende naturreservat, Brekken. Marikåpeplantene ser ganske like ut, men de kan ha forskjellig arvemateriale.

Genetisk variasjon gir forskjell i utseende og egenskaper mellom individer av samme art. Den genetiske variasjonen gjør at arten kan tilpasse seg leveområdet sitt. Uten et minimum av genetisk variasjon vil arten være sårbar for miljøforandringer, sykdom og konkurranse fra andre arter. Individer som har gener som er bedre tilpasset miljøet arten lever i, har større sjanse til å overleve og reprodusere enn de som er mindre tilpasset.

Lokale særpreg er en del av en arts genetiske variasjon. Et eksempel er det store mangfoldet av laksestammer i Norge. Fordi villaksen finner tilbake til sin egen fødeelv for å gyte, har det utviklet seg en rekke forskjellige stammer av laks, hver genetisk og lokalt tilpasset livet i sin elv.

Økosystemer og naturtyper

Geitrams i strandsonen ved innsjø. Foto
En innsjø med strandsonen rundt kan utgjøre et økosystem.

Et økosystem inkluderer både det fysiske miljøet i et bestemt område og de samfunnene av levende organismer som lever der. En naturtype er et ensartet område i naturen som omfatter plante- og dyreliv og miljøfaktorer som fuktighet, berggrunn og næringstilgang. Størrelsen varierer fra små områder som et gammelt tre, en veikant eller en dam til store områder som fjell, en urskog eller en fjord.

Et rikt mangfold av økosystemer og naturtyper er en forutsetning for et stort artsmangfold, fordi det gir mange og varierte leveområder for arter som stiller ulike krav til miljøet.

Læringsressurser

Vern av biomangfold

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?