Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Den unge biologenChevronRight
  4. Feltarbeid – for- og etterarbeidChevronRight
  5. FeltrapportenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Feltrapporten

Rapportering er en sentral del av det naturvitenskapelige arbeidet. Som "ung biolog" ute i felt er det viktig å kunne formidle hva som er utført under feltarbeidet, dokumentere resultater og trekke konklusjoner. Rapporten kan også legges på en nettside for å nå flere interesserte.

To jenter som studerer raklene på en busk. Foto

Hvorfor lage feltrapport?

To jenter skriver notater og tar målinger under feltarbeidet. Foto.
Innsamling av data, dokumentasjon og vurderinger er en del av feltarbeidet. Grunnlaget for en god rapport legges her.

Dokumentasjon og publisering er en viktig og nødvendig del av alt biologisk arbeid. Arbeid med feltrapporten gir deg trening i å formulere deg faglig korrekt. Du skal dokumentere observasjonene dine slik at andre kan bygge videre på dine funn.

Gjennom denne prosessen kan du nå flere av kompetansemålene i biologi. Til eksamen må du regne med å gjøre rede for innsamlingsmetoder og drøftinger av feltresultater fra det miljøet som din klasse har jobbet i. Da blir feltrapporten nyttig lesestoff.

Før feltarbeidet

Under feltarbeidet arbeider du som regel i en liten gruppe som har bestemte oppgaver å forholde seg til. Da er det viktig å kjenne godt til hva oppgavene går ut på, slik at gruppa på forhånd kan planlegge hva som må gjøres i felten. les mer

Det kan være lurt å gi et av gruppemedlemmene hovedansvaret for å ta notater og et annet medlem hovedansvaret for å ta bilder. Notatark, nødvendige skjemaer, oppslagsverk, skriveunderlag, blyanter, måleutstyr, luper, bokser og poser til å samle prøver i, digitale kameraer/mobiltelefon og utstyr som beskytter mot regn, må være klargjort før feltarbeidet starter. Lag en utstyrsliste på forhånd som du kan sjekke mot før gruppa drar av gårde.

Arbeid som gjøres i felten

To personer måler lakseyngel ved ei elv. Foto.
Registrering av lakseyngel. Nøyaktige notater er grunnlag for det videre arbeidet med rapporten.

Under feltarbeidet er det svært viktig å ta gode notater. Det er lett å si "dette husker vi lett", men slik er det ikke. Viktige detaljer går fort i glemmeboka. Feltnotatene er derfor helt vesentlige for en god feltrapport. Det er også viktig at du tar notater om oppgavenes innhold. Notatene kan for eksempel dreie seg om generelle observasjoner, artsregistreringer eller konkrete måleresultater. Bruk alltid blyant i felten, ha et godt skriveunderlag, og vær forberedt på regn.

Ta mange bilder!

Digitale bilder er svært nyttige i rapportsammenheng. De kan tas med digitale kameraer eller med mobiltelefoner. Det kan være lurt å ta mange bilder for siden å plukke ut de beste. Bilder vil bare fungere godt dersom de har direkte tilknytning til feltoppgavene, og når de har en egen forklarende bildetekst.

Etterarbeid

To elever sitter sammen og jobber med papirer og pc. Foto.
To elever arbeider med feltrapporten etter en ekskursjon til fjellet.

Umiddelbart etter at feltarbeidet er gjennomført, er det lurt å sette seg sammen i gruppa, gå gjennom notatene, renskrive og eventuelt tilføye momenter man har glemt. Ta sikkerhetskopier av digitale bilder og tekst, og ta godt vare på originalnotatene! Fordel arbeidet i gruppa, men husk at alle må kjenne til hele rapportens innhold.

Den ferdige rapporten

  • Noen ganger vil feltrapporten, eller deler av den, følge malen for en vitenskapelig arbeidsmetode med blant annet funn, resultat og drøftinger. Andre ganger vil feltrapporten være mer beskrivende og/eller inneholde svar på åpne eller konkrete oppgaver. Rapporten som er vedlagt til denne siden er et eksempel på en beskrivende rapport fra en ekskursjon til fjellet i biologi 2.
  • Rapporten skal være oversiktlig og ryddig. Lag forside og innholdsfortegnelse. Bruk et språk som viser at du behersker relevante biologiske uttrykk. Bilder og figurer må følges av passende undertekster og referanser til fotograf/tegner. Husk at disse er beskyttet av opphavsrett, og at du derfor ikke fritt kan bruke dem dersom de ikke er frigitt til bruk.
  • Bruk alltid kildehenvisninger når du refererer til andre fagtekster. Måleresultater og systematiske observasjoner kan med fordel presenteres i tabeller. Tabeller og grafer bør ha tittel/undertekst og nummereres slik at du kan henvise til dem i teksten.

Publisering

En vitenskapelig publikasjon eller en rapport fra et vitenskapelig feltarbeid blir vanligvis publisert i tidsskrifter. En feltrapport fra videregående skole blir vanligvis ikke distribuert, med mindre klassen har påtatt seg et oppdrag for et fjellstyre, en grunneier eller lignende.

Grupper med ulike ansvarsområder kan legge fram hver sin del av rapporten for klassen, og rapporten(e) kan i sin helhet legges på skolens hjemmeside, en Wiki eller blogg for å få et større publikum. Slik deling av ressurser fører ofte til mye positiv respons og interessante faglige kommentarer.
Kanskje en film fra feltarbeidet kan vekke interesse hos et større publikum, slik som eksemplet fra Dokka-deltaet.

Læringsressurser

Feltarbeid – for- og etterarbeid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter