Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salgChevronRight
  4. Lover og reglerChevronRight
  5. SikkerhetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sikkerhet

Arbeidsmiljøloven legger vekt på at arbeidsplassen skal være trygg mot farer som kan skade liv og helse. For å skape en sikker arbeidsplass må vi finne ut hva som kan gå galt. Vi må vurdere hva vi kan gjøre for å hindre det, og redusere skadene dersom ulykken skulle være ute.

En stekepanne som har tatt fyr. Foto.

Hva sier arbeidsmiljøloven?

Lover og forskrifter krever at vi begrenser farene og de verste konsekvensene. I arbeidsmiljøloven (aml) finner vi bestemmelser om at arbeidstakerne ikke skal utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, blant annet i aml. § 4-1 (2), aml. § 4-4 (1) og aml. § 10-2 (1).

Les mer om arbeidsmiljølovens bestemmelser på lovdata.no.

Risiko og farekilder

Masse forskjellig bestikk ligger en haug uten system eller orden. Foto.
Slik skal det ikke se ut! Uorden og rot i bestikk og kniver kan føre til at noen skader seg.

Med risiko mener vi muligheten for at noe uønsket skal skje, og hvilke følger det kan få. Det er mange farekilder på en arbeidsplass: støy, kjemikalier, maskiner, tunge løft, stress osv.

På et kjøkken er det fare for alvorlige brannskader og kuttskader. For en servicemedarbeider kan det forekomme stress, samarbeidsproblemer og belastningslidelser.

Her skal vi se på noen enkle grep som kan gjøre arbeidsplassen tryggere.

Unngå søl

Flasker og andre beholdere holdes forsvarlig korket/lukket, og brannfarlige væsker oppbevares og settes tilbake i dertil innrettede skap. Brannfarlig avfall kastes umiddelbart i brannsikre beholdere. Vær spesielt oppmerksom på faren ved gryter med varm olje og også faren ved søl av olje med vanlig temperatur på et glatt gulv.

Arbeidsredskap og verktøy

Arbeidsredskap og verktøy som skal brukes i arbeidet må ha en forsvarlig kvalitet og holdes i god stand. Det må også ha en hensiktsmessig og fornuftig oppbevaringsplass slik at det kan hentes fram uten fare for skade. Spesielt gjelder dette selvfølgelig skarpe og spisse gjenstander. Kniver skal være tilpasset bruken og holdes skarpe for å sikre et godt arbeid og redusert belastning.

Kunnskap om verktøyet

Det er viktig at alle har god kjennskap til verktøyet og bruk og vedlikehold av det. Det gjelder selvfølgelig også maskiner som brukes i produksjonen. Ingen må betjene maskiner som de ikke har fått opplæring på.

Bruk verneutstyr

Bruk av riktig verneutstyr er viktig for å unngå skader i arbeidssammenheng. Hvilket personlig verneutstyr som skal benyttes, må sees i sammenheng med hvilken type arbeid det gjelder.

God orden

En god regel er at alle ting har sin faste plass og at like ting lagres samlet. Etter bruk skal utstyr, verktøy og maskiner rengjøres og legges på plassen sin. Skadet verktøy som må repareres, legges/sendes til reparasjon umiddelbart eller erstattes snarest mulig. Arbeidsbord og -benker holdes rene og ryddige. Den enkelte har ansvar for å holde sin arbeidsplass ren og ryddig.

Kartlegge risiko

Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften § 5 krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsplassen for å finne ut hva som kan forårsake skader eller sykdom. Omfanget av en risikovurdering varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid som blir utført.

I mange virksomheter er det få og relativt enkle farer å forholde seg til, og vi trenger ikke være eksperter på sikkerhetsspørsmål for å håndtere dem.

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:

Trinn 1: Finn farekildene.

Trinn 2: Hva kan skje, og hvor sannsynlig er det (konsekvenser)?

Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?

Trinn 4: Tiltak og videre arbeid.

Arbeidstilsynets faktaside om personlig verneutstyr

Oppgave

Verneombud på skolen

Finn ut hvem

  • som er verneombud på skolen
  • som sitter i arbeidsmiljøutvalget

Inviter verneombudet til klassen for å fortelle om hva verneombudet og arbeidsmiljøutvalget gjør.

Huskelappen

Sikkerhet handler om å føle trygghet. For de fleste av oss innebærer det at vi er utenfor fare og har det godt både fysisk og psykisk.

Læringsressurser

Lover og regler