Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salgChevronRight
  4. Lover og reglerChevronRight
  5. Det psykososiale arbeidsmiljøetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Det psykososiale arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig med hensyn til faktorer som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd (AML §4-1). Bedriften har ansvar for å ivareta det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

Fem glade kollegaer. Foto.

Det gode arbeidsmiljøet

For mange står trivsel på jobben høyt på ønskelista. Både familie, helse og økonomi er mindre viktig enn jobbtilfredshet for å skape et godt liv. Det viser en europeisk undersøkelse blant arbeidstakere.

Les artikkelen "Kjedelig jobb dreper livsgleden" på forskning.no.

Forholdet til kollegaene har mye å si for vår trivsel. Hvis vi har en vennlig tone, samarbeider godt og fordeler arbeidsoppgaver rettferdig opplever vi gjerne mer arbeidslyst, og blir mindre stresset. Psykisk og fysisk helse henger nært sammen.

Det er godt dokumentert at det totale arbeidsmiljøet har mye å si for motivasjon, helse, sykefravær, trivsel og produksjon. Et godt arbeidsmiljø må derfor ha god balanse mellom medarbeidernes personlige behov og virksomhetens (bedriftens) ønsker og behov.

Helsefremmende arbeidsplasser

Arbeidsmiljøloven slår i § 1-1 fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: «Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.»

En trivelig, trygg og sikker arbeidsplass er et godt utgangspunkt for en helsefremmende arbeidsplass.

Når vi jobber sammen med noen vi trives med, oppleves jobben som god, og arbeidsplassen er god for helsa. Når samarbeidet med arbeidskamerater eller ledere er dårlig, oppleves jobben som vanskelig. Arbeidsplassen kan bli helsebelastende og føre til sykdom og skader, lav effektivitet og misfornøyde kunder.

Video fra Idébanken.org om helsefremmende arbeidsplasser

Helsefremmende arbeidsplasser er lønnsomt for alle

Det er arbeidstakerne som sørger for produksjon, effektivitet og kvalitet i arbeidet. En arbeidsplass som virker helsefremmende er dermed lønnsomt for både arbeidstakeren og arbeidsgiveren.

Alle må derfor bidra til å skape den gode, trygge og sikre arbeidsplassen. En trivelig arbeidsplass kjennetegnes også ved at konflikter, enten de er mellom ansatte eller med leder, løses mens de er små. Kort sagt kan vi si at dårlige kolleger og ledere er en helserisiko, mens gode ledere og gode kolleger fremmer god helse.

Medbestemmelse

Det er viktig å kjenne at en har innflytelse på sin egen arbeidsplass og mulighet til å påvirke sitt eget arbeid. Involvering kan dermed virke helsefremmende.

Mestring og utvikling

Arbeid og oppgaver som blir opplevd som meningsfylte, håndterbare og forståelige kan bidra til at arbeidsplassen oppleves som en god plass å være. Du mestrer arbeidet ditt, og kravene oppleves ikke som for store. Samtidig må en også ha muligheten til å utvikle seg slik at ikke arbeidet på sikt vil oppleves som kjedelig.

Tilbakemelding

Skoleungdommer setter pris på å få tilbakemelding fra lærerne på sine prestasjoner. Slik er det også i arbeidslivet. Arbeidstakerne ønsker tilbakemelding – ros og ris – fra lederen på hvordan de gjør jobben sin.

Arbeidsmiljøloven setter disse kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet:

  1. Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.
  2. Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.
  3. Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
  4. Arbeidstaker skal så langt det er mulig beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Når arbeidet er tilrettelagt etter disse kravene, skal det være mulig å oppnå et meningsfylt arbeid.

Les mer i Arbeidsmiljølovens § 4-3 og § 4-4 på lovdata.no.

To kokker har dratt en gryte over hvert sitt hode. Foto.
Litt tull og tøys i hverdagen skaper et godt arbeidsmiljø.

Gruppeoppgave

Det gode arbeidsmiljøet

Drøft og gi eksempler på hva dere legger i et godt arbeidsmiljø, og hva som kan gjøres for å få det til.

Huskelappen

Med psykososialt arbeidsmiljø menes det hvordan vi har det sammen med andre på jobb.

Læringsressurser

Lover og regler