Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salgChevronRight
  4. Lover og reglerChevronRight
  5. MatlovenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Matloven

I januar 2004 trådte Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. i kraft. Alle som jobber i et serveringssted må følge en del lover og regler for å sikre at det produseres trygg mat. De viktigste reglene finnes i matloven, næringsmiddelhygieneforskriften og internkontrollforskriften.

Mattilsynet på besøk i et kjøkken. Foto.
Prosjektleder Bente Elisabeth Lind (t.h) i Mattilsynet sammen med Lars Erik Vesterdal, kjøkkensjef på Rica Nidelven Hotell i forbindelse med oppstart av pilotprosjektet "smilefjes på spisesteder".

Formålet med loven

Formålet med loven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig produksjon.

Ansvarsplassering

Det er virksomheten selv som har ansvaret for å forebygge fare, varsle helsemyndigheter og iversette tiltak ved mistanke om helsefarlig mat. Virksomheten må rette seg etter bestemmelsene i loven, og ha et eget internkontrollsystem.

Virksomheten er også ansvarlig for at alle de ansatte har fått nødvendig opplæring i matlovens bestemmelser.

Trygg mat

Matloven har et forbud mot å omsette mat som ikke er trygg. Også drikkevann og innsatsvarer som brukes i matproduksjonen skal være trygge. For å skape god mattrygghet er det et viktig prinsipp i loven at en skal kunne spore hvor produktene kommer fra. Flere store matskandaler i Europa og i andre deler av verden har ført til en styrket kontroll. Om noen blir syke av maten, skal det være mulig å finne ut hvor maten har kommet fra.

Den ansvarlige for virksomheten skal ha opplysninger over alle som har levert næringsmidler til virksomheten og kunne gjøre disse opplysningene tilgjengelige for Mattilsynet på forespørsel. Oppbevaring av faktura kan f.eks. være viktig dokumentasjon på sporbarhet.

Merking av mat

Virksomheten har ansvar for at all mat som er merket skal inneholde riktig informasjon om varen. Drives det i tillegg markedsføring og reklame for et produkt, skal denne være korrekt og ikke villedende for forbrukerne.

Mattilsynet

Det er Mattilsynet som passer på at matloven følges, og de har ifølge loven rett til å komme på tilsyn. Hvis det oppstår forhold som gjør at næringsmidler kan bli helseskadelige, kan virksomheten få pålegg eller beskjed om å stenge hele eller deler av produksjonen. Hvis bedriften ikke retter seg etter pålegg fra Mattilsynet, kan bedriften bli pålagt å stoppe all produksjon i inntil 6 måneder. Bedriften kan også risikere å få bøter hvis feil ikke rettes innen tidsfristen.

Kontroll av serveringssteder

Straffeansvar

En kan risikere å bli straffet med bøter og/eller fengsel i inntil ett år ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i matloven. Ved spesielt grov overtredelse kan man få fengsel i inntil to år.

Sentrale forskrifter til loven fra Lovdata.no:

Forskrift om næringsmiddelhygiene

Forskrift om internkontroll

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne

Husk

  • En forskrift inneholder utfyllende regler i forhold til teksten i selve loven.
  • Lover er ofte generelle, i praktisk arbeid bruker vi gjerne forskriften når vi skal finne ut hvilke regler som gjelder.

Læringsressurser

Lover og regler