Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salgChevronRight
  4. Lover og reglerChevronRight
  5. ServeringslovenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Serveringsloven

For å få drive et serveringssted trengs det en serveringsbevilling. Hva som er å regne som et serveringssted, defineres av serveringsloven. Det er kommunen som gir serveringsbevilling.

Servitrise serverer vin til et par. Foto.

Etablererprøve

Serveringsloven gjelder etablering og drift av alle serveringssteder der det foregår servering av mat og /eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet (§ 2).

For å få bevilling må daglig leder i virksomheten være myndig og ha gjennomført en etablererprøve. Les mer: lov om serveringsvirksomhet § 5, lovdata.no

Etablererprøven omfatter blant annet at man må ha kunnskap om lover og forskrifter som gjelder serveringssteder, kjennskap til rutiner for innrapportering av skatt, merverdiavgift og så videre.

«Uklanderlig vandel»

For å få serveringsbevilling må du ha utvist det som blir kalt «uklanderlig vandel», du må ha en vandelsattest. Dette gjelder daglig leder, bevillingshaveren og andre personer som har vesentlig innflytelse i virksomheten. Hva som er uklanderlig vandel i denne sammenhengen, framgår av serveringslovens § 6, krav til vandel, lovdata.no.

Kommunen undersøker om du tilfredsstiller kravene, og kommunen kan også få informasjon fra skattemyndighetene, Mattilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og lignende.

En person som har begått lovbrudd som er «uforenlig med drift av serveringssted», oppfyller altså ikke kravet til uklanderlig vandel. Det kan være brudd på straffeloven, skatte- og avgiftsloven, regnskapsloven, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion med mer.

Dersom kravene til uklanderlig vandel ikke lenger er oppfylt, kan kommunen trekke tilbake bevillingen. Kommunen kan også stenge virksomheten for kortere eller lengre tid, for eksempel for å hindre eller stanse lovbrudd.

Åpningstider

Det er kommunen som bestemmer åpningstidene, og serveringsstedet må forholde seg til de åpningstidene kommunen har bestemt. Mange kommuner har vedtatt egne forskrifter om åpningstider. Daglig leder har ansvar for at åpningstidene blir overhold.

Du kan lese mer om serveringsloven og alkoholloven her:

Regelhjelp.no

Serveringsloven § 18 - Suspensjon av bevilling

Serveringsloven § 19 - Tilbakekall av serveringsbevilling

Lovens formål :

er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder av hensyn til næringen, gjestene og samfunnet for øvrig. Loven skal bidra til å gi serveringssteder stabile og forutsigbare rammevilkår og til å hindre illojal konkurranse.

Huskelappen:

  • Bevilling – tillatelse fra offentlig myndighet til å drive en viss virksomhet; løyve
  • Vandel – atferd; livsførsel

Læringsressurser

Lover og regler