Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. Økonomi og salgChevronRight
 4. Lover og reglerChevronRight
 5. ArbeidsmiljølovenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøet er de omgivelsene du arbeider i. Med arbeidsmiljø mener vi både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø er viktig for at du skal trives både på skolen og på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven skal sikre at arbeidstakere har et tilfredsstillende arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser

Arbeidsmiljøloven inneholder bestemmelser om hva som er tillatt for at en arbeidsplass skal være godkjent. Arbeidstilsynet følger opp lovverket. Dersom en arbeidsplass ikke tilfredsstiller kravene, og arbeidstakerne utsettes for risiko, kan arbeidstilsynet komme med pålegg om forbedringer til bedriften.

Viktige bestemmelser i lovverket er:

 • Arbeidsmiljøloven pålegger bedrifter å ha et systematisk HMS-arbeid (HMS = helse-, miljø- og sikkerhet). Dette kalles internkontroll. Det skal virke forebyggende og er regulert gjennom lov.
 • Brudd på arbeidsmiljøloven kan medføre alvorlige konsekvenser for både arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Det er arbeidsgivers ansvar å påse at arbeidsmiljølovens bestemmelser følges.
Byggmester Bob med hørselsvern. Foto.
Arbeidsmiljøloven skal sikre at fysiske arbeidsforhold blir ivaretatt. Man skal bl.a. ha trygghet mot fysiske skadevirkninger som hørselsskader.

Arbeidsmiljøloven skal sikre at forholdende på arbeidsplassene er tilfredsstillende. Verneombudet er de ansattes talerør på arbeidsplassen, mens Arbeidstilsynet er et offentlig organ som skal påse at bedriftene driver virksomhetene forsvarlig. Arbeidsmiljøloven (2006) skal også sikre at fysiske forhold som luft- og lysforhold blir ivaretatt, og at man får pauser i arbeidstiden. Det bør herske en god tone på arbeidsplassen. Ingen arbeidstakere skal føle seg mobbet, og de ansatte skal bli hørt og ivaretatt av sin leder.

Verneombud

Medbestemmelse på arbeidsplassen skal etter arbeidsmiljøloven ivaretas gjennom et verneombud. Verneombudet fungerer som talerør på arbeidsplassen i saker som angår arbeidsmiljøet. I bedrifter med mer enn 50 ansatte skal det nedsettes et arbeidsmiljøutvalg der ansatte og ledelsen er representert.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Det overordnede målet for Arbeidstilsynets virksomhet er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den enkelte.

Etatens kontrollører kan uanmeldt komme på bedriftsbesøk for å påse at arbeidsmiljølovens bestemmelser blir overholdt, og har myndighet til å bøtelegge bedrifter som ikke følger opp pålegg fra Arbeidstilsynet.

Arbeidsmiljøloven har som formål:

 • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet
 • å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet
 • å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon
 • å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet
 • å bidra til et inkluderende arbeidsliv

Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Huskelappen:

 • Arbeidsmiljøloven skal sikre at forholdene på arbeidsplassen er tilfredsstillende.

Læringsressurser

Lover og regler