Hopp til innhold

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. OppvekstmiljøChevronRight
 4. Forebygging av mobbing og krenkelserChevronRight
 5. Mobbing i ulike grupperChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Mobbing i ulike grupper

Mobbing kan skje i alle grupper, og det er mye som tyder på at mobbing ikke er noe som plutselig skjer når barna begynner på skolen. I Norge våkner omtrent 60 000 barn og unge hver morgen til angsten for å bli mobbet på skolen.

Mobbing på arbeidsplasen. Foto.

I barnehagen

De undersøkelsene som er gjort, viser at det også forekommer mobbing i barnehagen, og at omfanget i gjennomsnitt ligger på ti til elleve prosent. Disse tallene ligger likt med det undersøkelsene på småskoletrinnet avdekker. Undersøkelsene deler mobbing opp i direkte mobbing og indirekte mobbing og er basert på intervju man har hatt med barn, og spørreundersøkelser som barnehageansatte har svart på.

Førskolebarna rapporterer mest om fysisk mobbing, men de beskriver også at det forekommer en del psykisk og sosial mobbing som å bli ertet, ledd av og kalt dumme ting. Det viser seg at guttene er mer utsatt for fysisk mobbing enn jentene, som er mer utsatt for erting, at mobberen ødelegger ting de har laget, og så videre. Det var ingen kjønnsforskjeller når det gjaldt sosial utestenging.

Dette viser oss at mobbing forekommer i barnehagen, og at noen barn allerede så tidlig kan bli mobbeofre, eller kan utvikle seg til å bli mobbere. Dette er noe vi som jobber med små barn, må ta på alvor.

På skolen

I Norge våkner omtrent 60 000 barn og unge hver morgen til angsten for å bli mobbet på skolen. Nøyaktige tall finner du på udir sine hjemmesider ved å søke på elevundersøkelsen.

De kan bli plaget daglig eller ukentlig og gruer seg til å stå opp for å gå til skolen. Plagingen består oftest av erting, håning, trakassering og utestenging, men også fysisk vold som å bli slått, dyttet og sparket.

Grovt sett blir cirka fem til seks prosent av alle skolebarn utsatt for mobbing. Tallene er høyere for småskoletrinnet (cirka ti prosent) og avtar ved mellom- og ungdomstrinnet. Disse tallene er like på landsbasis og viser liten forskjell mellom bygd og by. De siste tiårene har skolen hatt tradisjon for å gjennomføre mobbeundersøkelser. Ved å sammenligne disse kan man se hvordan utviklingen de siste årene har vært. Det viser seg at mobbingen økte kraftig i perioden mellom 1995 og 2001.

Hvorfor det var slik, er det vanskelig å finne noen klare svar på, og årsakene er sammensatte. Undersøkelser i 2004 viste en positiv nedgang. Årsaken til dette ligger trolig i at man har vært mer oppmerksom på mobbing i skolen i disse årene, og at informasjon om hvordan man kan forebygge mobbing, har virket positivt inn.

Blant ungdom

Som en følge av utviklingen i teknologi de siste årene har mobbingen fått nye kanaler og former. Mobbing og trakassering via mobiltelefoner og ulike nettsider har økt de siste årene, og mulighetene er mange. Mange har opplevd det som svært ubehagelig å ha blitt fotografert med kameramobil og at uønskede bilder har blitt spredt. Nettet kan bli brukt som en moderne, offentlig gapestokk med sterke virkemidler og ubegrenset spredningskraft.

En viktig forskjell fra vanlig mobbing er at plageren og offeret ikke står ansikt til ansikt. Mobbeofferet kan ikke se ubehagelige ansiktsuttrykk eller føle på en truende fysisk nærhet, og plageren går glipp av å se hvordan offeret reagerer. Undersøkelser viser at det ofte kan være andre som er innblandet i plagingen via sms og Internett, og for noen kan denne formen for mobbing kan komme i tillegg til andre former. Det er derfor viktig å arbeide med holdninger til bruken av Internett – noe som både skolen, foreldrene og ungdommen selv må engasjere seg i.

På arbeidsplassen

I Norge blir det anslått at cirka fem prosent av arbeidstakerne opplever å bli utsatt for mobbing. Problemet er todelt, for mobbing på arbeidsplassen omfatter både mobbing blant kollegaer og mobbing fra ledelsen.

En norsk studie viser at mobbing på arbeidsplassen noen ganger starter med uenigheter og konflikter. Dette kan utvikle seg til å bli personkonflikter, utfrysing, baksnakking, utskjelling og trusler.

Det er viktig å huske på at mobbing på arbeidsplassen er lik annen mobbing – systematisk og langsiktig, ondsinnet og tilsiktet. Sexpress er også mobbing, og det samme er psykisk press. Oftest er mobbingen usynlig for resten av organisasjonen, men selv om den kan være synlig, ser bare kollegene bruddstykker av omfanget.

Mobbing blir sett på som ett av de største arbeidsmiljøproblemene i Norge i dag. Så mange som 30 prosent av uførepensjonistene i dag er trygdet på grunn av psykiske problemer eller lidelser de har fått som følge av ulike forhold på arbeidsplassen.

Direkte mobbing er handlinger som fysisk mobbing, verbal mobbing og direkte mobbehandlinger, som å ødelegge, å gjemme eller ta eiendelene til den som blir plaget, å tvinge eller å blande seg inn. Indirekte mobbing er handlinger som blant annet utfrysing, avvising og systematisk utestenging.

Utfordringer til deg

 1. Hvordan kan vi oppdage mobbing i barnehagen?
 2. Intervju en som jobber i barnehage om mobbing.
 3. Hvor mange skolebarn er det som blir mobbet?
 4. Intervju noen som jobber i skolen om mobbing.
 5. Hvordan blir teknologi brukt i mobbing?
 6. Hva kjennetegner mobbing på arbeidsplassen?
 7. Intervju arbeidstakere og ledere om mobbing på arbeidsplassen.

Læringsressurser

Forebygging av mobbing og krenkelser

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale