Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
  4. Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaerChevronRight
  5. Å arbeide på somatiske sykehusChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å arbeide på somatiske sykehus

Helsefagarbeidere i sykehus jobber i hovedsak på sengeposter innenfor fagområdene medisin, kirurgi, gynekologi, nevrologi, barn, hematologi, geriatri, hud, infeksjon, kreft, øre-nese-hals og øye.

Mann i sykeseng. Foto.

Sykehusene tilbyr befolkningen spesialisert behandling. I tillegg har sykehusene oppgaver når det gjelder forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak.

Det enkelte sykehus kan «spesialisere» seg for å sikre kvaliteten på spesielle utrednings- og behandlingsoppgaver. Dette gjør at de ulike sykehusene har ulike avdelinger og ulike pasientkategorier.

De fleste sykehus har spesialavdelinger som for eksempel radiologisk avdeling, hjerteovervåkning, intensivavdeling og fødeavdeling. På spesialavdelingene jobber i hovedsak personell med spesialutdannelse innenfor avdelingens fagområde. De fleste sykehus har også dagenheter med tilbud innenfor eksempel enkel kirurgi, kreftbehandling, dialyse og annen poliklinisk virksomhet.

Avdelinger i sykehus ledes av en avdelingsoverlege og en avdelingssykepleier.

Helsefagarbeiderns arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene til helsefagarbeidere i sykehus varierer alt etter hvilke spesialområde eller fagområde den enkelte avdelingen dekker. På en kirurgisk avdeling består mye av arbeidet av pre- og postoperativ sykepleie, mens arbeidsoppgavene på en medisinsk avdeling med hjerneslagpasienter er knyttet til pleie og omsorg med tanke på rehabilitering.

Pleietyngden varierer etter pasientkategori. På en geriatrisk avdeling er pleietyngden større enn på en barneavdeling, siden foreldrene gjerne steller barna sine selv.

Her kan du finne små filmer produsert av Fagforbundet som viser noen av arbeidsoppgavene en helsefagarbeider kan ha på et somatisk sykehus:

Charlotte hjelper en pasient med personlig hygiene og Charlotte måler blodtrykk

På sykehusavdelinger er det stor utskifting av pasienter fordi pasientene tilbakeføres til videre rehabilitering og pleie i kommunehelsetjenesten når de er ferdigbehandlet.

Helsefagarbeideren som jobber på sykehus, er en del av et stort tverrfaglig team som fokuserer på å behandle pasienten ferdig raskest mulig. I dette tverrfaglige teamet inngår leger, sykepleiere og de yrkesgruppene som har spesialisert seg på ulike lidelser.

På en medisinsk avdeling med hjerneslagpasienter samarbeider helsefagarbeideren gjerne med både fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom og ernæringsfysiolog. I tillegg kan samarbeidet også involvere representanter fra kommunehelsetjenesten i den kommunen pasienten kommer fra.

Noen spørsmål til deg:

  1. Forklar kort for en medelev hvordan de somatiske sykehusene er organisert.
  2. Hvilke tilbud gir de somatiske sykehusene?
  3. Nevn eksempler på avdelinger ved et somatisk sykehus som en helsefagarbeider kan jobbe på. Kan du tenke deg å jobbe på noen av disse avdelingene? Hvorfor?

Læringsressurser

Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaer