Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
 4. HMS og internkontrollChevronRight
 5. HMS – praktisk betydning for helsefagarbeiderenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

HMS – praktisk betydning for helsefagarbeideren

På en arbeidsplass er det mange ulike faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. I tillegg til de faktorene som er vist i figuren lenger ned på denne siden, påvirker også miljøet utenfor arbeidsplassen arbeidstakeren og arbeidsdagen. Dermed er det viktig å tenke helhetlig, og både arbeidsgiver og arbeidstaker må gjøre en solid innsats.

Veiledningssamtale. Foto.

Verneombud

Verneombudet velges blant de ansatte i bedriften, og verneombudets rolle er å aktivt ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Et verneombud skal se til at arbeidet i bedriften er innrettet og organisert slik at hensynet til de ansattes helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Verneombudets oppgaver er også å delta på vernerunder sammen med bedriftens ledelse, samt å delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner og følge opp de pålegg som Arbeidstilsynet gir.

Her kan du lese mer om verneombudets rolle: Verneombudets rolle, Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø

Helse-, miljø og sikkerhet.ilustrasjon.

Praktisk betydning av HMS for helsefagarbeideren

Psykososialt arbeidsmiljø

Når det gjelder arbeidsbelastning, har alle helseinstitusjoner nedtegnet hvor mange ansatte som trengs ut fra antall pasienter, pleietyngde og pasientkategori. For eksempel vil det være flere ansatte på en avdeling med demente enn på en avdeling med pasienter som har lettere psykiske lidelser. Det er viktig å ha tilstrekkelig antall ansatte for å forebygge stress og de tilleggslidelsene stress kan medføre.

Arbeidstida er organisert gjennom turnusplaner. De skal sikre at de ansatte har ei arbeidstid som er i samsvar med arbeidsmiljøloven. Turnusplaner er utarbeidet i samarbeid med den tillitsvalgte og verneombudet på arbeidsplassen.

De enkelte faggruppene på helseinstitusjonen har stillingsinstrukser. Dette skal sikre at de ansatte ikke blir pålagt arbeidsoppgaver som er utenfor deres kompetanseområde, samt at pasientene får en forsvarlig sykepleie.

Nytilsatte sikres en opplæring gjennom at helseinstitusjonene utarbeider et eget program for dem. Det er de nærmeste lederene til de nytilsatte som skal følge opp denne opplæringen.

Fysisk arbeidsmiljø

For å sikre de ansattes helse, miljø og sikkerhet er det utarbeidet retningslinjer knyttet til for eksempel støy fra ulike maskiner og tekniske innretninger.

En dekontaminator og en oppvaskemaskin skal ikke gi fra seg støy som kan skade de ansattes hørsel.

Strålingen fra dataskjermer skal være i samsvar med forskriftene.

Belysningen skal være tilstrekkelig og hensiktsmessig i forhold til arbeidsoppgavene, og ikke sjenere slik at øynene belastes på en måte som kan gi problemer.

Klimaet og innetemperaturen skal være behagelig å arbeide i til alle årstider.

Kjemisk arbeidsmiljø

Helseinstitusjonene er røykfrie. Grunnen til dette er å sikre at de ansatte og pasientene ikke utsettes for passiv sigarettrøyking. Dette kan gi helseskader. Flere helseinstitusjoner har innført regler om at de ansatte ikke får røyke i arbeidstiden. Lukten av sigarettrøyk kan være sjenerende og også helseskadelig for personer med for eksempel astma.

I helseinstitusjoner benyttes et utall kjemiske midler. Disse kjemiske midlene er registrert i et system som kalles sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatablader for kjemikalier beskriver produktenes tekniske data og bruksområder samt hvordan produktene skal oppbevares. Sikker oppbevaring og riktig bruk av kjemiske midler er viktig for å ivareta de ansattes helse, miljø og sikkerhet.

Fysiske forhold tilknyttet arbeidsoperasjon

Arbeidsplassen skal tilpasses slik at de ansatte ikke pådrar seg helseskader. De fleste helseinstitusjoner har arbeidsplasser hvor de ansatte sitter ved PC for å skrive rapporter.

Arbeidsplassene skal være ergonomisk riktig utformet med stoler og PC-skjermer som kan reguleres.

Ansatte på helseinstitusjoner er utsatt for belastningslidelser, og innen HMS satses det på ergonomi.

Sengene skal kunne reguleres, hensiktsmessige hjelpemidler som heis skal være tilgjengelige, og de ansatte skal ha opplæring innen ergonomi.

Utfordringer til deg:

 1. Tegn din egen sirkel som handler om de faktorene som virker inn på din egen arbeidsdag på skolen. Hvilke av disse faktorene kan du selv påvirke?
 2. Hvilken rolle har et verneombud på en arbeidsplass?
 3. Hvorfor vil antall ansatte i en helseinstitusjon påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet?
 4. Hvorfor er det viktig at de ansatte blir sikret en arbeidstid som er i samsvar med arbeidsmiljøloven? Finn ut hva som står om arbeidstid i arbeidsmiljøloven!
 5. Gi eksempler på faktorer som innvirker på en arbeidstakers fysiske arbeidsmiljø!
 6. Hva er et sikkerhetsdatablad for kjemikalier? Hvilke kjemikalier er vanlige i en helseinstitusjon?
 7. Hva menes med ergonomisk riktig utformet?
 8. Hvilke ergonomiske tiltak kan forebygge belastningslidelser for ansatte i helsevesenet? Diskuter dette i klassen!

Læringsressurser

HMS og internkontroll

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?